Ajuntament de Barcelona | Capital humàEl web de l'Ajuntament de Barcelona

Inici  > Fitxes Ocupacionals

 

 Enviar

Enviar


Normativa

En compliment de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, l'informem que les dades recollides formaran part d'un fitxer automatitzat titularitat de BARCELONA ACTIVA SPM SA, amb domicili social al carrer Llacuna, 162-164 de Barcelona, amb les finalitats de gestionar les inscripcions i d'informar de les seves activitats i serveis dins el seu àmbit d'actuació. Vostè podrà exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i/o oposició mitjançant comunicació per escrit a Serveis Jurídics de BARCELONA ACTIVA SPM SA en el domicili esmentat.

 
Coneix aquesta ocupació

Altres denominacions

Tècnic/a en atenció al menor en risc

Descripció

L'assistent del menor en risc realitza tasques d'assessorament, suport i atenció al menor en situació de risc i actua també en el marc de la prevenció de problemàtiques socials, relacionades amb la infància i la joventut. Segons la legislació vigent, aplica mesures protectores d'actuació contra la situació de risc i la seva prevenció, i condueix el menor cap a aquells recursos que afavoreixen la seva plena integració social i minimitizen el risc d'exclusió social futura.

El tècnic en atenció al menor efectua les seves tasques des d'organitzacions o programes de caire socioassistencial, sociosanitaris o centres d'internament per a menors. A tal efecte, du a terme les seves funcions en coordinació amb altres professionals que interactuen amb el menor en situació de risc, ja sigui des de l'Administració com des d'organitzacions afins a aquesta temàtica.

Tasques

 • En qüestions de maltractament, dissenya i elabora programes d'intervenció socioeducatives amb les famílies amb menors en situació de risc social. Disminueix la incidència del maltractament i l'abandonament infantil, mitjançant la detecció i la intervenció precoç en famílies en situació de risc. Informa i dóna a conèixer situacions i agents causants dels maltractaments a les entitats amb competències sobre la matèria (assistents socials, cossos de seguretat policial, jutjats, etc.).
 • Dissenya i elabora programes per a la detecció, el diagnòstic i la valoració de menors en situació d'abandonament, o de desarrelament familiar.
  Estudia la situació del menor i el seu entorn, parant especial atenció a problemàtiques específiques (marginació, drogodependència, delinqüència), per proposar l'alternativa adequada de protecció.
  Es relaciona amb altres organismes per a la protecció del menor: jutjats de menors, ministeri fiscal i jutjats d'instrucció.
  Coordina, informa i assessora els serveis socials municipals i altres organismes relacionats amb la protecció de menors.
 • Gestiona o intervé en programes i processos d'acolliment familiar.
  Coneix el conjunt d'actuacions que permeten atorgar la guarda d'un menor a una persona o nucli familiar.
  Es coordina amb altres professionals que intervenen en els processos d'acolliment familiar. Informa i orienta les famílies d'acollida sobre l'especificitat en la problemàtica del menor.
  Fa un seguiment del menor derivat a processos d'acolliment familiar.
 • Gestiona i intervé en programes i processos d'adopció de menors.
  Coneix el conjunt d'actuacions que permeten atorgar l'adopció d'un menor a una persona o nucli familiar.
  Es coordina amb altres professionals que intervenen en els processos d'adopció.
  Informa i orienta les famílies d'adopció sobre l'especificitat en la problemàtica del menor.
  Fa un seguiment del menor derivat a processos d'adopció.
 • Dissenya i elabora programes d'intervenció adreçats a menors en centres d'internament.
  Es coordina amb altres professionals del centre d'internament, d'acord amb els objectius assistencials del centre d'internament.
  Elabora, conjuntament amb els altres professionals del centre, un pla d'intervenció personal per al menor, per tal d'afavorir la seva integració social (educacional, formativa, laboral o comunitària) i prevenir situacions de risc futures.
  Efectua informes de seguiment i control sobre la situació del menor en centres d'internament.
  Assessora els familiars i altres persones de l'entorn sobre com evitar situacions de risc futures.
 • Coneix i està al corrent de la legislació internacional, europea, estatal i autonòmica en matèria de menors.
 • Elabora, participa o interpreta estudis i investigacions sobre la situació dels menors en situació de risc.
 • Es coordina amb altres professionals o entitats que s'interelacionen amb els menors, per tal d'actuar proactivament en situacions de risc.
  Participa en campanyes educatives, sanitàries, assistencials, informatives, i de sensibilització amb altres organismes que es relacionen amb els menors (centres d'ensenyament, programes de formació i ocupació, centres sanitaris, etc.).

Accessos ràpids i copyright:

Centre per al desenvolupament professional Porta22
Convent de Sant Agustí
Ca n'Andalet

Barcelona Treball (Porta22)
+34 934 019 899
bcn.cat/treball

Barcelona Activa Seu Central
Llacuna, 162-164
08018 Barcelona
+34 934 019 777
bcn.cat/barcelonactiva

Generalitat de Catalunya
Unió Europea FEDER
Unió Europea FSE