Ajuntament de Barcelona | Capital humàEl web de l'Ajuntament de Barcelona

Inici  > Fitxes Ocupacionals

Expert/a en gestió integrada qualitat - medi ambient - riscos laborals

 

 Enviar

Enviar


Normativa

En compliment de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, l'informem que les dades recollides formaran part d'un fitxer automatitzat titularitat de BARCELONA ACTIVA SPM SA, amb domicili social al carrer Llacuna, 162-164 de Barcelona, amb les finalitats de gestionar les inscripcions i d'informar de les seves activitats i serveis dins el seu àmbit d'actuació. Vostè podrà exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i/o oposició mitjançant comunicació per escrit a Serveis Jurídics de BARCELONA ACTIVA SPM SA en el domicili esmentat.

 
Coneix aquesta ocupació

Descripció

El/La tècnic/a en gestió integrada és el/la professional que coordina tots els aspectes relacionats amb la qualitat, medi ambient i seguretat laboral dins les empreses agroalimentàries. Està situat/da a nivell intermedi o superior en l'estructura de l'empresa; desenvolupa les funcions de nivell intermedi o superior segons les indicacions de la normativa vigent en matèria de riscos laborals. I també gestiona les activitats pròpies d'un/a tècnic/a en sistemes de gestió de la qualitat i el medi ambient, d'acord amb les normes de referència i les directrius establertes per l'empresa.

Tasques

 • Representa a la direcció en els temes de qualitat, seguretat alimentària, medi ambient i prevenció de riscos laborals.
 • Coneix i analitza les normes a integrar per a una efectiva gestió de la qualitat, medi ambient i seguretat, en la seva aplicació al cas particular de les indústries agroalimentàries.
 • Planifica, programa, implanta, gestiona i controla la prevenció de riscos laborals en la indústria alimentària:
  Participa en el disseny, implantació, desenvolupament i comunicació de la política de seguretat i salut laboral marcada per la direcció de l'empresa agroalimentària.
  Analitza i impulsa el compliment de la normativa vigent en matèria de prevenció de riscos laborals, participant en l'elaboració de normes internes i col·laborant en la seva difusió i implantació.
  Analitza i avalua els riscos laborals derivats de les condicions de seguretat en l'entorn de treball (locals, instal·lacions i equips), derivats de l'ambient contaminant en les àrees de treball, i dels derivats de la càrrega i organització del treball en la indústria alimentària.
  Proposa un pla de mesures preventives.
  Col·labora amb els altres departaments per a la implantació d'aquestes mesures.
  Observa el seu desenvolupament i eficàcia.
  Proposa un pla de millora contínua i l'estableix una vegada aprobat per l'organisme responsable dins l'empresa.
  Supervisa el manteniment dels sistemes de protecció i alarma i la utilització correcta dels equips de protecció individual i col·lectiva.
  Participa en la definició del pla d'emergències i actua en situacions d'evacuació.
 • Dissenya, desenvolupa, implanta, manté i revisa el sistema de gestió mediambiental de la indústria alimentària:
  Participa en el disseny, implantació, desenvolupament i comunicació de la política mediambiental marcada per la direcció de l'empresa.
  Identifica i caracteritza els riscos ambientals ocasionats per l'activitat de la indústria alimentària i els relaciona amb la normativa vigent.
  Desenvolupa els programes de prevenció i control mediambiental, supervisant el funcionament i maneig de les instal·lacions i el processos de fabricació.
  Verifica l'acompliment de les mesures de prevenció i control ambientals durant el procés productiu, establint els procediments correctors que hi hagin.
  Desenvolupa i controla els processos de recollida, reciclatge i depuració de residus i l'aprofitament de subproductes, envasos i matèries sobrants.
  Organitza les anàlisis i proves físiques, químiques i microbiològiques dels residus líquids i sòlids ocasionats per l'activitat productiva.
  Aplica les mesures correctores pertinents. Valora els resultats de les recomanacions proposades i fa les accions de millora corresponents.
 • Dissenya, desenvolupa, implanta, manté i revisa el sistema de qualitat de l'empresa:
  Participa en el disseny, implantació, desenvolupament i comunicació de la política de qualitat marcada per la direcció de l'empresa.
  Lidera el disseny i l'aplicació del Pla de Qualitat i autocontrol.
  Audita si les operacions es desenvolupament segons les pautes establertes pel Pla de Qualitat.
  Audita el pla d'autocontrol (programes de prerequisits i sistema d'APPCC -Anàlisi de Perills i Punts de Control Crític-)
  Estableix i desenvolupa els plans de control de: la documentació de qualitat; la informació; els registres de qualitat; els productes no conformes; i dels equips d'inspecció, mesura i assaig.
  Coordina la gestió de no conformitats i reclamacions.
  Audita el procediment d'avaluació de satisfacció del client.
  Estableix els procediments de quan, per què i com fer el tractament d'accions correctores i accions preventives.
  Estableix instruccions de treball per a la resta de departaments, en aspectes relacionats amb la qualitat.
  Estableix procediments i coordina els processos per elaborar les especificacions de matèries primeres i per a l'homologació de proveïdors i acceptació de subministraments.
 • Coordina la integració dels sistemes de Qualitat, Innocuïtat dels Aliments, Gestió Mediambiental i Prevenció de Riscos Laborals.
 • Coneix i maneja les eines i tècniques de gestió i integració de què disposa l'empresa.
 • Establirà i seguirà els plans d'auditoria interna dels sistemes de gestió, com a eina fonamental per a la revisió dels sistemes implantats.
 • Prepara a nivell de continguts bàsics un pla de formació i informació dels treballadors en matèria de qualitat, seguretat i medi ambient. En ocasions, l'executa.
 • Informa periòdicament a la direcció, per a què aquesta pugui conèixer el grau d'adequació del sistema de gestió integrada i prendre decisions i accions de millora del sistema.
 • És la persona de contacte de l'empresa envers inspectors i auditors de segona part (clients) i tercera part (entitats de certificació).


Accessos ràpids i copyright:

Centre per al desenvolupament professional Porta22
Convent de Sant Agustí
Ca n'Andalet

Barcelona Treball (Porta22)
+34 934 019 899
bcn.cat/treball

Barcelona Activa Seu Central
Llacuna, 162-164
08018 Barcelona
+34 934 019 777
bcn.cat/barcelonactiva

Generalitat de Catalunya
Unió Europea FEDER
Unió Europea FSE