Ajuntament de Barcelona | Capital humàEl web de l'Ajuntament de Barcelona

Inici  > Fitxes Ocupacionals

Expert/a en gestió integrada qualitat - medi ambient - riscos laborals

 

 Enviar

Enviar


Normativa

En compliment de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, l'informem que les dades recollides formaran part d'un fitxer automatitzat titularitat de BARCELONA ACTIVA SPM SA, amb domicili social al carrer Llacuna, 162-164 de Barcelona, amb les finalitats de gestionar les inscripcions i d'informar de les seves activitats i serveis dins el seu àmbit d'actuació. Vostè podrà exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i/o oposició mitjançant comunicació per escrit a Serveis Jurídics de BARCELONA ACTIVA SPM SA en el domicili esmentat.

 
Coneix aquesta ocupació

Descripció

El tècnic en gestió integrada és el professional que coordina tots els aspectes relacionats amb la qualitat, medi ambient i seguretat laboral dins les empreses agroalimentàries. Està situat a nivell intermedi o superior en l'estructura de l'empresa; desenvolupa les funcions de nivell intermedi o superior segons les indicacions de la normativa vigent en matèria de riscos laborals. I també gestiona les activitats pròpies d'un tècnic en sistemes de gestió de la qualitat i el medi ambient, d'acord amb les normes de referència i les directrius establertes per l'empresa.

Tasques

 • Representant de la direcció en els temes de qualitat, seguretat alimentària, medi ambient i prevenció de riscos laborals.
 • Coneix i analitza les normes a integrar per a una efectiva gestió de la qualitat, medi ambient i seguretat, en la seva aplicació al cas particular de les indústries agroalimentàries.
 • Planifica, programa, implanta, gestiona i controla la prevenció de riscos laborals en la indústria alimentària:
  Participa en el disseny, implantació, desenvolupament i comunicació de la política de seguretat i salut laboral marcada per la direcció de l'empresa agroalimentària.
  Analitza i impulsa el compliment de la normativa vigent en matèria de prevenció de riscos laborals, participant en l'elaboració de normes internes i col·laborant en la seva difusió i implantació.
  Analitza i avalua els riscos laborals derivats de les condicions de seguretat en l'entorn de treball (locals, instal·lacions i equips), derivats de l'ambient contaminant en les àrees de treball, i dels derivats de la càrrega i organització del treball en la indústria alimentària.
  Proposa un pla de mesures preventives.
  Col·labora amb els altres departaments per a la implantació d'aquestes mesures.
  Observa el seu desenvolupament i eficàcia.
  Proposa un pla de millora contínua i l'estableix una vegada aprobat per l'organisme responsable dins l'empresa.
  Supervisa el manteniment dels sistemes de protecció i alarma i la utilització correcta dels equips de protecció individual i col·lectiva.
  Participa en la definició del pla d'emergències i actua en situacions d'evacuació.
 • Dissenya, desenvolupa, implanta, manté i revisa el sistema de gestió mediambiental de la indústria alimentària:
  Participa en el disseny, implantació, desenvolupament i comunicació de la política mediambiental marcada per la direcció de l'empresa.
  Identifica i caracteritza els riscos ambientals ocasionats per l'activitat de la indústria alimentària i els relaciona amb la normativa vigent.
  Desenvolupa els programes de prevenció i control mediambiental, supervisant el funcionament i maneig de les instal·lacions i el processos de fabricació.
  Verifica l'acompliment de les mesures de prevenció i control ambientals durant el procés productiu, establint els procediments correctors que hi hagin.
  Desenvolupa i controla els processos de recollida, reciclatge i depuració de residus i l'aprofitament de subproductes, envasos i matèries sobrants.
  Organitza les anàlisis i proves físiques, químiques i microbiològiques dels residus líquids i sòlids ocasionats per l'activitat productiva.
  Aplica les mesures correctores pertinents. Valora els resultats de les recomanacions proposades i fa les accions de millora corresponents.
 • Dissenya, desenvolupa, implanta, manté i revisa el sistema de qualitat de l'empresa:
  Participa en el disseny, implantació, desenvolupament i comunicació de la política de qualitat marcada per la direcció de l'empresa.
  Lidera el disseny i l'aplicació del Pla de Qualitat i autocontrol.
  Audita si les operacions es desenvolupament segons les pautes establertes pel Pla de Qualitat.
  Audita el pla d'autocontrol (programes de prerequisits i sistema d'APPCC -Anàlisi de Perills i Punts de Control Crític-)
  Estableix i desenvolupa els plans de control de: la documentació de qualitat; la informació; els registres de qualitat; els productes no conformes; i dels equips d'inspecció, mesura i assaig.
  Coordina la gestió de no conformitats i reclamacions.
  Audita el procediment d'avaluació de satisfacció del client.
  Estableix els procediments de quan, per què i com fer el tractament d'accions correctores i accions preventives.
  Estableix instruccions de treball per a la resta de departaments, en aspectes relacionats amb la qualitat.
  Estableix procediments i coordina els processos per elaborar les especificacions de matèries primeres i per a l'homologació de proveïdors i acceptació de subministraments.
 • Coordina la integració dels sistemes de Qualitat, Innocuïtat dels Aliments, Gestió Mediambiental i Prevenció de Riscos Laborals
 • Coneix i maneja les eines i tècniques de gestió i integració de què disposa l'empresa.
 • Establirà i seguirà els plans d'auditoria interna dels sistemes de gestió, com a eina fonamental per a la revisió dels sistemes implantats.
 • Prepara a nivell de continguts bàsics un pla de formació i informació dels treballadors en matèria de qualitat, seguretat i medi ambient. En ocasions, l'executa.
 • Informa periòdicament a la direcció, per a què aquesta pugui conèixer el grau d'adequació del sistema de gestió integrada i prendre decisions i accions de millora del sistema.
 • És la persona de contacte de l'empresa envers inspectors i auditors de segona part (clients) i tercera part (entitats de certificació).

Accessos ràpids i copyright:

Centre per al desenvolupament professional Porta22
Convent de Sant Agustí
Ca n'Andalet

Barcelona Treball (Porta22)
+34 934 019 899
bcn.cat/treball

Barcelona Activa Seu Central
Llacuna, 162-164
08018 Barcelona
+34 934 019 777
bcn.cat/barcelonactiva

Generalitat de Catalunya
Unió Europea FEDER
Unió Europea FSE