Ajuntament de Barcelona | Capital humàEl web de l'Ajuntament de Barcelona

Inici  > Fitxes Ocupacionals

 

 Enviar

Enviar


Normativa

En compliment de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, l'informem que les dades recollides formaran part d'un fitxer automatitzat titularitat de BARCELONA ACTIVA SPM SA, amb domicili social al carrer Llacuna, 162-164 de Barcelona, amb les finalitats de gestionar les inscripcions i d'informar de les seves activitats i serveis dins el seu àmbit d'actuació. Vostè podrà exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i/o oposició mitjançant comunicació per escrit a Serveis Jurídics de BARCELONA ACTIVA SPM SA en el domicili esmentat.

 
Coneix aquesta ocupació

Altres denominacions

Especialista en Medicina Nuclear; Metge/essa nuclear.

Descripció

L'expert en medicina nuclear és el metge que aprofita les propietats radioactives d'algunes substàncies per a aplicacions diagnòstiques (per la capacitat de la radiació que permet veure òrgans interns i processos bioquímics) i per al tractament de malalties (per la capacitat de la radiació intensa que permet matar cèl·lules).

Utilitza isòtops radioactius, radiacions nuclears, variacions electromagnètiques dels components del nucli atòmic i tècniques biofísiques afins per a la prevenció, el diagnòstic, la terapèutica i la recerca mèdiques. També coneix i estudia els fenòmens biològics que generen els isòtops radioactius, així com la utilització de ciclotrons i de reactors nuclears per a la producció de radionucleids d'ús mèdic, i l'aplicació de sistemes de reconstrucció d'imatges i d'elaboració de dades.

L'expert en medicina nuclear ha de tenir sòlids coneixements de diverses ciències bàsiques i aplicades, com la física, la química, l'electrònica, la cibernètica, la farmàcia, i d'altres branques de la medicina, com la fisiologia, la fisiopatologia o el radiodiagnòstic per obtenir informació de la morfologia i del funcionament dels òrgans del cos marcats amb radioisòtops.

Tasques

El metge/essa nuclear pot realitzar un ampli ventall de tasques relacionades amb la prevenció, la recerca, el diagnòstic i la terapèutica. A continuació, resumim algunes de les tasques que pot dur a terme:
 • Estableix els procediments diagnòstics i terapèutics de les diferents àrees de l'especialitat, a més de realitzar-los, interpretar-los, aplicar-los i explicar-los de forma adient.
  Valora la relació cost-eficàcia i cost-benefici en la presa de decisions per a la realització d'una o diverses proves. Tria la més segura, més sensible, més específica i de menor cost.
 • Aplica els coneixements i les tècniques que li són propis en diferents aspectes de la prevenció: la higiene, la medicina profilàctica i preventiva, o la protecció radiològica.
 • Participa en projectes de recerca, tant bàsica com aplicada, utilitzant isòtops radioactius i tècniques afins.
  Recull, ordena i transmet les dades de les exploracions, seguint el mètode adequat, per contribuir al progrés científic.
  Sistematitza les fonts necessàries per revisar periòdicament les dades adquirides dels pacients.
  Aplica correctament els conceptes bàsics d'estadística i les tècniques de correlació, a la valoració de les exploracions i interpretació de resultats, i a la presa de decisions.
  Actualitza els seus coneixements i habilitats utilitzant les fonts necessàries.
  Promou reunions científiques i hi participa.
 • Realitza proves per al diagnòstic, obtenint informació morfofuncional (estructura i funcionament del cos humà) en estat de salut o de malaltia.
  Administra radiotraçadors (substàncies que s'incorporen als òrgans i emeten una petita quantitat de radiació que proporciona informació essencialment funcional).
  Selecciona el radiotraçador més adient a cada exploració i estableix les dosis mínimes necessàries i les pautes d'administració.
  Detecta la radiació amb els aparells adients i la transforma en un senyal elèctric que es pot analitzar per ordinador i representar com a imatge.
  Analitza i interpreta la imatge obtinguda, aconseguint informació sobre l'arribada del radiofàrmac a l'òrgan, la seva distribució i, posteriorment, la seva eliminació.
  Informa adequadament al pacient i familiars de les característiques de les exploracions, dels seus riscos, i dels beneficis que les justifiquen.
 • Utilitza els principis de la medicina nuclear per al tractament d'algunes patologies, mitjançant l'administració de radiofàrmacs als pacients.
  Selecciona els radiofàrmacs més adients per a cada tractament i estableix les pautes i les dosis d'administració.
  Administra o controla l'administració dels tractaments.
  Participa activament en l'elaboració del pla de seguiment dels pacients.
  L'expert en medicina nuclear també tracta i prevé els efectes biològics provocats per l'exposició a radiacions ionitzants externes.
  Informa adequadament al pacient i familiars de les característiques del tractament, dels seus riscos i dels beneficis que el justifiquen.
 • Coneix, utilitza i controla els mètodes i sistemes (per exemple el ciclotró) per generar radionucleids artificials, amb la finalitat d'utilitzar-los com a radiofàrmacs.
  Elabora manuals de procediments per al control de qualitat de radiofàrmacs, segons les normatives establertes per l'Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AGEMED) i d'altres agències europees.
  Estableix un pla de control de qualitat específic per a cada radiofàrmac.
  Controla els paràmetres necessaris per tal de garantir la qualitat, puresa radioquímica, nombre i grandària de partícules, etc. utilitzant els mètodes analítics descrits en la Farmacopea Europea.
  Inclou en els plans de qualitat el manteniment i calibratge dels aparells i dels equips de detecció i de mesura, així com la neteja de material i de l'àrea de treball.
  Revisa periòdicament els protocols.
 • Estableix les mesures de protecció radiològica i de seguretat en el treball adequades a cada situació, segons la normativa vigent i vetllant contra la contaminació radioactiva de persones, instal·lacions i medi ambient.
  Elabora normes de maneig de radionucleids en forma sòlida, líquida o gasosa.
  Elabora procediments d'emmagatzematge, tractament i eliminació de residus radioactius.
  Estableix mesures de protecció per a personal exposat, pacients, públic i població.
  Organitza i posa en funcionament plans d'emergència davant de possibles accidents.
  Tracta i controla pacients lesionats o potencialment afectats per l'efecte de radiacions ionitzants, establint mesures de descontaminació i desincorporació de substàncies radioactives.
  Supervisa, controla i vetlla per l'aplicació i el seguiment de les normatives establertes.

Accessos ràpids i copyright:

Centre per al desenvolupament professional Porta22
Convent de Sant Agustí
Ca n'Andalet

Barcelona Treball (Porta22)
+34 934 019 899
bcn.cat/treball

Barcelona Activa Seu Central
Llacuna, 162-164
08018 Barcelona
+34 934 019 777
bcn.cat/barcelonactiva

Generalitat de Catalunya
Unió Europea FEDER
Unió Europea FSE