Ajuntament de Barcelona | Capital humàEl web de l'Ajuntament de Barcelona

Inici  > Fitxes Ocupacionals

 

 Enviar

Enviar


Normativa

En compliment de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, l'informem que les dades recollides formaran part d'un fitxer automatitzat titularitat de BARCELONA ACTIVA SPM SA, amb domicili social al carrer Llacuna, 162-164 de Barcelona, amb les finalitats de gestionar les inscripcions i d'informar de les seves activitats i serveis dins el seu àmbit d'actuació. Vostè podrà exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i/o oposició mitjançant comunicació per escrit a Serveis Jurídics de BARCELONA ACTIVA SPM SA en el domicili esmentat.

 
Coneix aquesta ocupació

Altres denominacions

Gestor/a de residus i reciclatge de subproductes; Tècnic/a en gestió de residus industrials

Descripció

La progressiva incorporació a l'ordenament jurídic espanyol de les directives europees en matèria de medi ambient, les responsabilitats associades a una incorrecta gestió de les activitats productives i la creixent sensibilitat social sobre la qualitat ambiental, han obligat a empreses i institucions públiques a desenvolupar sistemes eficaços i plans de gestió i aprofitament dels residus generats, sobre la base del concepte de desenvolupament sostenible.

En aquest context, el/la gestor/a de residus perillosos s'encarrega del control, tractament i reciclatge dels materials de rebuig (sòlids, líquids i gasosos) produïts per les indústries químiques de transformació i les manufactureres. La seva missió és assolir la minimització de la generació de residus, la reutilització o reciclatge dels que s'hagin produït i la deposició de la resta de forma que no puguin alterar el medi ambient, actuant en cas d'emergències o abocaments accidentals i preparant informes per les autoritats locals, autonòmiques i estatals. Les possibilitats de gestió depenen en gran mesura de les característiques, volum, procedència, cost de tractament, possibilitats de comercialització i directrius administratives referides als residus produïts, utilitzant eines com l'anàlisi del cicle de vida i la valorització, per aconseguir la seva minimització.

Tasques

La feina del/la gestor/a de residus perillosos suposa la realització de tasques molt variades, que depenen en gran mesura de la tipologia de l'empresa. En el cas de grans fàbriques, és normal disposar de sistemes de tractament dels residus generats i de processos alternatius, mentre que a les petites s'acostuma a recórrer a gestors externs de manera que aquest professional redueix les seves atribucions. Entre les tasques més destacades figuren les següents:

 • Controla la generació de residus en les diferents operacions del procés productiu i supervisa la seva ubicació a les zones de tractament o emmagatzematge adients.
  Determina i caracteritza els contaminants potencials generats, revisant el disseny de les instal·lacions, els processos de fabricació i la legislació aplicable, amb la finalitat d'identificar abocaments, emissions, residus i fonts de contaminació.
  Realitza la inspecció i la identificació dels residus produïts a la fàbrica, realitzant la corresponent classificació segons la seva procedència i perillositat.
  Comprova l'adequació de les màquines, eines, canonades, sistemes de transport, etc., a la normativa vigent.
  Coordina el treball de mostratge i anàlisi dels residus.
  Supervisa el transport dels residus per assegurar que es realitza de manera eficient.
  Identifica i realitza l'inventari dels residus segons el seu volum, classificació i característiques fisicoquímiques.
 • Avalua, selecciona i implementa les millors alternatives de tractament, eliminació o emmagatzematge dels residus perillosos.
  Dissenya i implementa programes, processos, equips i instal·lacions de tractament de residus, avaluant la conveniència de contractar gestors externs en funció de la viabilitat econòmica del procés.
  Participa en el càlcul del cost del procés de tractament de residus, considerant les diferents alternatives i la possible valorització dels subproductes produïts.
  Controla les operacions realitzades per el personal que opera en les diferents línies de tractament (fisicoquímica, biològica, d'inertització, etc.) en el cas que l'empresa disposi dels seus propis equips.
  Pren i analitza mostres dels residus inicials i tractats, i supervisa les activitats de processat de residus sòlids i aigües residuals segons la qualitat requerida.
  Coordina les tasques d'eliminació dels residus tractats, mitjançant el seu transport a una planta d'incineració o abocament especialitzats en residus industrials.
 • Estudia possibilitats alternatives pels residus o subproductes generats a la fàbrica, incloent les possibilitats de minimització i valorització.
  Proposa mesures correctores sobre el procés i equips existents, i l'aplicació de noves tecnologies per minimitzar la generació de residus a la fàbrica.
  Treballa en la millora de les estratègies de reciclatge o reutilització de residus establertes a l'empresa, recorrent a processos alternatius com la valorització energètica o l'aprofitament de subproductes, avaluant la conveniència de recórrer a agents externs.
  Desenvolupa projectes d'investigació en col·laboració amb universitats i centres d'investigació públics o privats per contracte, per reduir la generació de residus i fomentar-ne la reutilització.
  Recomana l'aplicació de noves tècniques i estratègies de gestió de residus a la direcció de l'empresa.
  Identifica clients i usos potencials pels materials recuperats.
  Gestiona els sistemes de processat i emmagatzematge per operacions de recuperació.
  Monitoritza l'ús de materials reciclats en el procés productiu.
 • Elabora informes tècnics sobre el funcionament del procés productiu, la gestió dels residus i les incidències observades.
  Manté actualitzada la documentació tècnica sol·licitada per les agències reguladores.
  Coordina l'eliminació o disposició dels residus inertitzats amb les autoritats locals, encarregant-se de la documentació necessària.
  Assegura el compliment de les normatives relatives al transport, manipulació i eliminació dels residus.
  Assessora a la direcció industrial i general en la interpretació de reglaments, informes, inspeccions i desviacions.
  Revisa i supervisa les tasques de neteja i conservació de la fàbrica, i la correcta documentació d'aquestes accions en els registres corresponents.

Accessos ràpids i copyright:

Centre per al desenvolupament professional Porta22
Convent de Sant Agustí
Ca n'Andalet

Barcelona Treball (Porta22)
+34 934 019 899
bcn.cat/treball

Barcelona Activa Seu Central
Llacuna, 162-164
08018 Barcelona
+34 934 019 777
bcn.cat/barcelonactiva

Generalitat de Catalunya
Unió Europea FEDER
Unió Europea FSE