Ajuntament de Barcelona | Capital humàEl web de l'Ajuntament de Barcelona

Inici  > Fitxes Ocupacionals

 

 Enviar

Enviar


Normativa

En compliment de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, l'informem que les dades recollides formaran part d'un fitxer automatitzat titularitat de BARCELONA ACTIVA SPM SA, amb domicili social al carrer Llacuna, 162-164 de Barcelona, amb les finalitats de gestionar les inscripcions i d'informar de les seves activitats i serveis dins el seu àmbit d'actuació. Vostè podrà exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i/o oposició mitjançant comunicació per escrit a Serveis Jurídics de BARCELONA ACTIVA SPM SA en el domicili esmentat.

 
Coneix aquesta ocupació

Altres denominacions

Infermer/a d'urgències i emergències en els àmbits prehospitalari i d'atenció primària.

Descripció

L'infermer/a d'emergències extrahospitalàries actua fora de l'àmbit hospitalari. Fa una valoració inicial de l'estat de la persona malalta, identificant les situacions que requereixen una intervenció urgent-emergent, i proporciona l'assistència inicial necessària amb el suport dels protocols de referència, estabilitzant l'estat del/de la pacient abans del seu trasllat a l'hospital de destinació.

En situacions d'accidents de múltiples víctimes (AMV) i molt especialment en les de catàstrofe, un dels principals objectius ha de ser el d'efectuar el triatge inmediat i dur a terme les primeres maniobres indispensables per garantir la viabilitat dels/de les pacients greus i mantenir l'operativitat de la cadena assistencial per estabilitzar i evacuar a totes les persones afectades.

L'actuació de l'infermer/a d'emergències extrahospitalàries, aplicant el raonament jurídic i crític i evitant alhora la improvització, és essencial per poder gestionar de manera òptima tots els recursos disponibles: materials, humans i de temps. Salvar una vida o un òrgan i garantir una correcta qualitat de vida posterior dependran en gran mesura d'una intervenció a temps i eficaç.

L'infermer/a d'emergències extrahospitalàries pot desenvolupar les seves tasques en un àmbit primari (domicili, ambulatori, via pública) o en un àmbit secundari (trasllat d'un malalt crític des d'un hospital que no pot assumir el seu tractament més adient i complet amb els mitjans adequats cap a un hospital amb els serveis intensius o especialitats necessaris per atendre aquest tipus de pacient). Treballa com a membre d'equips amb diferents estructures i/o components (metges/essas, tècnics/ques de transport sanitari, altres tècnics/ques sanitaris i, en algunes situacions, amb psicòlegs/òlogues i veterinaris/àries). La composició de l'equip varia en funció del tipus de sistema d'emergències: Unidats de Sorport Vital Avançat (SVA), de Suport Vital Intermedi (SVI) i de Suport vital bàsic (SVB), Helicòpter medicalitzat, Vehicles d'Intervenció Ràpida, Unitats d'Atenció Continuada Domiciliària, Sistemes d'Emergències dels Bombers o les UAD (Unidades de Apoyo ante Desastres) sanitàries.

Tasques

Les tasques de l'infermer/a d'emergències extrahospitalàries, com les de qualsevol altre infermer/a, no es limiten a l'assistència a la persona malalta. També dóna suport a la família i pot dur a terme altres tasques relacionades amb la docència (té al seu càrrec estudiants de la diplomatura i de postgraus d'infermeria i d'altres professionals de la salut), l'educació a pacients i familiars, la recerca i la gestió. Les tasques que realitza es podrien resumir així:
 • Identifica i valora els sistemes alterats de la persona malalta (cardiovascular, respiratori, traumàtic, obstètric-ginecològic, psiquiàtric, neurològic, digestiu, entre d'altres), tant de risc vital real com potencial. Intenta garantir un entorn saludable i segur, tenint en compte la situació del/de la pacient i els recursos disponibles.
 • Gestiona i distribueix els recursos (material, temps, etc.) aplica tècniques adequades i estableix mètodes d'actuació i de treball per tal d'evitar la improvisació, la tensió i l'angoixa en situacions d'emergència en què resulta primordial una prestació correcta i a temps de les cures d'infermeria.
  Participa en les decisions i criteris de priorització en les intervencions diagnòstiques i terapèutiques i en les evacuacions.
  Participa activament en l'elaboració de protocols i procediments.
 • Aplica les tècniques diagnòstiques i les mesures terapèutiques adients a cada situació, sobre la base de criteris professionals i protocols de referència.
  En cas d'accidents amb múltiples víctimes i en situacions de catàstrofes, pren decisions i actua aplicant les mesures necessàries.
  Coneix i fa ús dels sistemes de monitorització i d'instrumentació, així com els principis generals i específics dels tractaments en l'àmbit de les urgències i emergències.
  Coneix la utilització i les característiques dels fàrmacs habitualment emprats en urgències i emergències (sedants, analgèsics, substàncies vasoactives, etc.) i les seves aplicacions clíniques.
  Administra els fàrmacs i proporciona les cures que es deriven de les seves aplicacions.
  En cas que sigui necessari, aplica tècniques de suport vital bàsic i avançat, tant de tipus ventilatori com circulatori; tant en patologies mèdiques com traumàtiques i en altres complicacions, com nafres, problemes de musculatura, etc.
 • Dóna suport a la família, proporcionant la informació, acompanyament i educació adequats a la situació de la persona malalta i el seu entorn.
 • Identifica els problemes bioètics i aplica el raonament i judici crític en la seva anàlisi i resolució.
 • Du a terme projectes de recerca i elabora treballs en el seu àmbit de competències.


Accessos ràpids i copyright:

Centre per al desenvolupament professional Porta22
Convent de Sant Agustí
Ca n'Andalet

Barcelona Treball (Porta22)
+34 934 019 899
bcn.cat/treball

Barcelona Activa Seu Central
Llacuna, 162-164
08018 Barcelona
+34 934 019 777
bcn.cat/barcelonactiva

Generalitat de Catalunya
Unió Europea FEDER
Unió Europea FSE