Ajuntament de Barcelona | Capital humàEl web de l'Ajuntament de Barcelona

Inici  > Fitxes Ocupacionals

Operari/ària de processament en la indústria alimentària

 

 Enviar

Enviar


Normativa

En compliment de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, l'informem que les dades recollides formaran part d'un fitxer automatitzat titularitat de BARCELONA ACTIVA SPM SA, amb domicili social al carrer Llacuna, 162-164 de Barcelona, amb les finalitats de gestionar les inscripcions i d'informar de les seves activitats i serveis dins el seu àmbit d'actuació. Vostè podrà exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i/o oposició mitjançant comunicació per escrit a Serveis Jurídics de BARCELONA ACTIVA SPM SA en el domicili esmentat.

 
Coneix aquesta ocupació

Altres denominacions

Operari/ària de planta en indústria alimentària, Operari/ària de fabricació en indústria alimentària

Descripció

L'operari/ària de processat en la indústria alimentària és el/la professional que controla i realitza els processos de recepció, manipulació, transformació i elaboració de productes alimentaris, o sigui, en la fabricació dels aliments. Aquesta fabricació està formada per diferents processos, les anomenades operacions bàsiques, que són característiques de la indústria alimentària on treballa, respectant en tot moment les normes de qualitat, de medi ambient, seguretat i tècnico-sanitàries establertes per l'empresa.

Tasques

 • Rep l'ordre de fabricació, amb les anotacions d'ingredients a utilitzar, paràmetres a controlar (ex: temperatura a la qual ha de fer-se el procés, paràmetres de qualitat, medi ambient, etc.), inspeccions a realitzar i documentació a enregistrar.
 • Entén i aclareix tots els dubtes de l'ordre de fabricació amb l'encarregat/da de torn.
 • Rep les primeres matèries ingredients, additius i coadjuvants, materials auxiliars, envasos i embalatges.
 • Comprova i confirma que les matèries rebudes són les requerides per al procés productiu, i que compleixen les especificacions requerides per la seva posterior utilització.
 • Identifica i registra els lots de primeres matèries, materials, productes intermitjos, productes acabats, segons les especificacions establertes per l'empresa, mitjançant anotacions als registres dissenyats per a aquesta finalitat (en paper o electròniques a un programa de control de fabricació).
 • Realitza les operacions de transformació i elaboració establertes pel pla de fabricació del producte a manufacturar:
  Prepara i condiciona l'espai de treball aplicant les mesures establertes per l'empresa (ex: de seguretat, higiene i protecció mediambiental necessàries per evitar riscos de contaminació de productes, accidents laborals i contaminació ambiental).
  Sotmet a tractaments previs de manipulació (ex: selecció, classificació, rentat, pelat, escaldat) els ingredients per homogeneïtzar qualitats o condicionar-los per posteriors transformacions, segons la fitxa de fabricació.
  Controla, fa anar i modifica els paràmetres de fabricació de la maquinària usada per a la fabricació d'un producte, segons els valors establerts en la fitxa de fabricació. Els processos poden ser: tractaments mecànics (ex: reducció de grandària, premsat, barreja, separació, homogeneïtzació, emulsionat); tractaments bioquímics (ex: fermentació); transformació per aplicació de calor (ex: fregit, cocció); disminució de l'activitat d'aigua (evaporació, deshidratació, liofilització i concentració); transferència de matèria (extracció i destil·lació); de conservació per aplicació de calor (pasteurització, esterilització);de conservació per aplicació de fred (refrigeració i congelació), etc.
  Controla i regula els processos automàtics de la maquinària.
  Maneja i controla el funcionament de maquinària i equips que han d'intervenir en la fabricació.
  Manté la maquinària i els utensilis en les condicions idònies que garanteixin la higiene dels equips.
  Realitza els processos de manteniment, neteja, desinfecció i condicionament establerts en el pla de treball.
 • Registra, identifica i segrega productes defectuosos o no conformes pel seu posterior anàlisis segons els protocols establerts a l'empresa.
 • Realitza el emmagatzematge dels productes en condicions adequades per garantir la seva conservació i característiques organolèptiques, al final del seu ús en la fabricació programada.
 • Registra els resultats dels controls de paràmetres de procés i de les inspeccions que marca el pla de treball per cada producte.
 • Gestiona adequadament els residus (neteja d'equips i maquinària, retalls, subproductes intermitjos, etc.).
 • Adopta en tot moment les mesures establertes en la normativa de l'empresa, i treballa seguint les pràctiques correctes de seguretat en el treball.

Accessos ràpids i copyright:

Centre per al desenvolupament professional Porta22
Convent de Sant Agustí
Ca n'Andalet

Barcelona Treball (Porta22)
+34 934 019 899
bcn.cat/treball

Barcelona Activa Seu Central
Llacuna, 162-164
08018 Barcelona
+34 934 019 777
bcn.cat/barcelonactiva

Generalitat de Catalunya
Unió Europea FEDER
Unió Europea FSE