Ajuntament de Barcelona | Capital humàEl web de l'Ajuntament de Barcelona

Inici  > Fitxes Ocupacionals

 

 Enviar

Enviar


Normativa

En compliment de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, l'informem que les dades recollides formaran part d'un fitxer automatitzat titularitat de BARCELONA ACTIVA SPM SA, amb domicili social al carrer Llacuna, 162-164 de Barcelona, amb les finalitats de gestionar les inscripcions i d'informar de les seves activitats i serveis dins el seu àmbit d'actuació. Vostè podrà exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i/o oposició mitjançant comunicació per escrit a Serveis Jurídics de BARCELONA ACTIVA SPM SA en el domicili esmentat.

 
Coneix aquesta ocupació

Altres denominacions

Tècnic/a de nivell intermedi en prevenció de riscos laborals

Descripció

El prevencionista col·labora i dóna suport al tècnic superior en la prevenció dels riscos laborals. És una ocupació que pot dur-se a terme en empreses petites o mitjanes.

L'objectiu de la prevenció de riscos laborals és prevenir els riscos derivats del treball que afecten la seguretat i la salut dels treballadors. La normativa estableix com s'ha de dur a terme la prevenció de riscos laborals a través de la Llei 31/1995, de 8 de novembre, de prevenció de riscos laborals, del Reial decret 39/1997, de 31 de gener, que estableix el Reglament dels serveis de prevenció i tota la normativa que se'n deriva. El Reglament de serveis de prevenció defineix la qualificació i les funcions dels professionals que es volen dedicar a la prevenció de riscos laborals.

Tasques

El Reglament de serveis de prevenció defineix les principals funcions de l'especialista en nivell intermedi. Així, aquest:
 • Promou la prevenció dels riscos laborals a l'empresa en tots els nivells jeràrquics, de manera que la prevenció s'integri en l'organització i tothom incorpori aquest concepte en el seu lloc de treball, des de l'operari i el quadre intermedi fins al directiu. La prevenció de riscos laborals agrupa totes les activitats que es realitzen en l'empresa per eliminar o minimitzar els riscos derivats de la feina.
 • S'encarrega de l'avaluació de riscos laborals de l'empresa. L'avaluació de riscos estima la magnitud dels riscos que hi ha a l'empresa segons la probabilitat de risc i les conseqüències que pugui tenir (lleus, greus o molt greus). L'avaluació de riscos té en compte les condicions de treball i les característiques del treballador. Aquestes avaluacions són bàsiques, ja que les més complicades les realitza el tècnic de grau superior.
 • Proposa les mesures per controlar i reduir els riscos o bé demana la intervenció de l'especialista en nivell superior. Un cop feta l'avaluació dels riscos laborals, el tècnic proposa les mesures per eliminar o reduir els riscos laborals que s'han identificat. Per exemple:
  Aplica mesures preventives en l'origen del risc. Si avalua que en una màquina hi ha risc d'atrapament, hi col·loca una protecció per eliminar-lo.
  Aplica mesures organitzatives, com establir rotacions per evitar que una persona faci moviments repetitius en una màquina.
  Aplica mesures de protecció col·lectiva. Quan el risc afecta un grup de treballadors, aplica mesures col·lectives, com confinar l'ús de productes químics a sales especials restringides.
  Aplica mesures de protecció individual, sobretot quan no es poden aplicar mesures de protecció col·lectiva, i pren mesures respecte a treballadors concrets.
 • Duu a terme accions de control. Vigila periòdicament les condicions de treball i l'organització per identificar qualsevol canvi substancial que pugui suposar un risc per a la salut dels treballadors (com ara vigilar que els nivells de concentració d'un producte químic no superin el límit establert).
 • Vetlla pel compliment del programa de control i reducció dels riscos laborals establert a partir de l'avaluació de riscos i duu a terme les activitats de control i reducció que té assignades a través de la planificació de l'activitat preventiva definida per l'empresa.
 • Duu a terme les activitats d'informació i formació bàsica dels treballadors. Una de les mesures i obligacions de l'empresa és informar dels riscos que hi ha a cada lloc de treball i dels riscos a l'empresa. També ha de formar els treballadors en la prevenció de riscos laborals en el seu lloc de treball. El tècnic de nivell intermedi s'encarrega de la formació i proporciona informació general.
 • Participa en la planificació de l'activitat preventiva. L'activitat preventiva té com a objectiu eliminar, reduir i controlar els riscos laborals. Un cop feta l'avaluació de riscos, el tècnic participa en la planificació de les mesures preventives que cal aplicar depenent dels riscos més greus, dels que tenen més probabilitat de materialitzar-se o del nombre de treballadors que afecten.
 • Participa en les actuacions portades a terme en casos d'emergència i primers auxilis. Les empreses han de disposar d'un pla d'autoprotecció que estableixi quins casos d'emergència pot haver-hi, com s'ha d'actuar en cada cas i com s'organitza l'empresa en cas d'emergència. El tècnic participa en la realització i aplicació dels plans d'autoprotecció.
 • Realitza qualsevol funció assignada com a auxiliar, complementària o de col·laboració amb els tècnics superiors. El tècnic de nivell intermedi duu a terme les tasques que estableix el tècnic de nivell superior.

Accessos ràpids i copyright:

Centre per al desenvolupament professional Porta22
Convent de Sant Agustí
Ca n'Andalet

Barcelona Treball (Porta22)
+34 934 019 899
bcn.cat/treball

Barcelona Activa Seu Central
Llacuna, 162-164
08018 Barcelona
+34 934 019 777
bcn.cat/barcelonactiva

Generalitat de Catalunya
Unió Europea FEDER
Unió Europea FSE