Barcelona City Council | Capital humàBarcelona City Council website

HomeUbicat

Ubicat

Un programa d'orientació professional i coneixement de l'entorn productiu

Barcelona Activa posa a la disposició de les persones que requereixen orientació professional el programa UBICAT, un programa d'acompanyament a la inserció i suport ocupacional per a la inclusió.

El programa descriu com a destinataris del programa, a les persones en situació de desocupació, les persones inactives i les persones treballadores, preferentment aquelles que es troben en situació de precarietat laboral.

Tanmateix, també són destinatàries les persones en situació de desocupació de llarga durada, que són aquelles persones inscrites a l'Oficina de Treball un mínim de 12 mesos, continuats o no, durant els darrers 18 mesos anteriors a l'entrada de la persona en el programa.

La persona participant s'haurà d'inscriure a l'oficina de treball com a demandant d'ocupació, com a màxim, el dia abans de la seva inscripció al programa UBICAT. També us demanarem un informe de vida laboral actualitzat.

Disposeu d'aquest programa a l'equipament Porta22, a Ca n'Andalet i a Nou Barris Activa.

Logo: Ubicat Soc_Ministeri

"Aquest projecte està subvencionat pel Servei Públic d'Ocupació de Catalunya i pel Servicio Público de Empleo Estatal-Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social en el marc del Programa Ubicat, regulat per ORDRE TSF/143/2018, de 3 d'agost"


Quick access and copyright:

Centre per al desenvolupament professional Porta22
Convent de Sant Agustí
Ca n'Andalet

Barcelona Treball (Porta22)
+34 934 019 899
bcn.cat/treball

Barcelona Activa Headquarters
Llacuna, 162-164
08018 Barcelona
+34 934 019 777
bcn.cat/barcelonactiva

Generalitat de Catalunya
Unió Europea FEDER
Unió Europea FSE