Barcelona City Council | Capital humàBarcelona City Council website

Home

Glossari Barcelona Treball

Els conceptes clau per endinsar-te en el món del treball

Terms index

Terms order:


Stakeholders
Mercat de treball
Conjunt de col·lectius que es veuen afectats per les actuacions d'una empresa: els recursos humans, els clients i/o consumidors, les organitzacions proveïdores, les administracions locals i l'entorn social més immediat.
Població Aturada
Mercat de treball
Dada trimestral que recull les persones de 16 o més anys que durant el període de referència de l'Enquesta de població activa (EPA) han estat sense feina, disponibles per treballar i buscant feina activament. Són persones aturades també els que han trobat feina i estan a l'espera d'incorporar-s'hi sempre i quan verifiquin les dues primeres condicions.
Règim d'Autònoms
Mercat de treball
Règim de la Seguretat Social que contempla els treballadors que realitzen una activitat sense estar subjectes a contracte.
Motivacions envers el treball
Orientació
També anomenades valors ocupacionals. Són els principis que guien la nostra conducta en l'àmbit professional. Poden anar des de la necessitat d'autorrealizació, al reconeixement social o a la consecució de determinades condicions laborals. Conèixer les pròpies motivacions facilita la pressa de decisions al llarg de la trajectòria professional i, per tant, comporta una major satisfacció laboral.

Related resources

Netiqueta
Web 2.0
Conjunt de normes de comportament social a l'entorn digital.

Related resources

Taxa d'Activitat
Mercat de treball
Proporció de persones actives de 16 a 64 anys sobre la població potencialment activa (persones en edat legal per treballar, és a dir, de 16 a 64 anys) durant el trimestre de referència de l'enquesta de població activa (EPA). Aquesta taxa es pot calcular considerant la població en edat de treballar, activa , ocupada i aturada de 16 i més anys (taxes globals) o la compresa entre 16 i 64 anys (taxes específiques), que és el criteri utilitzat a la Unió Europea.
Elevator pitch o elevator speech
Emprenedoria, Recerca de Feina, RRHH
Presentació d'un negoci o projecte caracteritzat per la seva brevetat, d'aquí el nom que rep (discurs de l'ascensor). Si en un principi es referia a la presentació de projectes emprenedors, actualment s'aplica a la presentació de tot professional que vulgui contactar amb un agent clau del mercat de treball. L'objectiu del elevator speech és despertar l'interès de l'interlocutor per tenir opció a una entrevista on explicar el projecte empresarial o la candidatura amb major profunditat.

Related resources

Egosurfing
Emprenedoria, Recerca de Feina, Web 2.0
És un compost de 'jo' i 'navegar per internet', utilitzat per primera vegada per la revista Wired en 1995, per designar la pràctica de buscar el propi nom en bases de dades, planes web i altres formats digitals. Es tracta d'un exercici recomanat per tal de controlar la nostra presència a la xarxa i poder corregir possibles referències negatives que vagin en detriment de la nostra reputació digital.

Related resources

Capital humà
RRHH, Valors i cultures de treball
Conjunt de les habilitats intel·lectuals i dels coneixements tàcits i explícits de les persones que integren una organització i que poden generar valor per a l'organització.

Related resources

Nadius digitals
Web 2.0
Persona que va néixer quan ja existia la tecnologia digital (dècada dels 80) i que al haver crescut amb ella se li presuposa certa facilitat en el seu ús.

Related resources

Experiència profesional
Orientació, Recerca de Feina, RRHH
Conjunt de competències tècniques i personals adquirides per l'exercici d'una o vàries ocupacions en una o diverses organitzacions i que conformen la trajectòria professional d'una persona.

Avaluació de l'acompliment
RRHH
Sistema formal per a valorar el rendiment dels treballadors en base a una estimació quantitativa i qualitativa del grau d'eficiència amb el que les persones porten a terme les activitats, objectius i responsabilitats dels seus llocs de treball. Las tècniques d'avaluació, que conjuguen entrevistes i informes, poden realitzar-se per avaluar el rendiment passat d'un professional o predir el seu rendiment futur en un lloc de treball.

Related resources

Interessos professionals
Orientació
Motivacions i predisposicions professionals de la persona que, si bé apareixen en l'àmbit personal, tenen un fort component vocacional. La motivació o interès en un àmbit d'activitat influeix en les decisions que configuren la trajectòria formativa i laboral de la persona i, per tant, poden ser la base per a un desenvolupament en l'àmbit professional d'interès.

Related resources

Outplacement
Recerca de Feina, RRHH
Paraula anglesa utilitzada per a fer referència a l'activitat de certes empreses de recursos humans consistent en col·locar a persones que s'han quedat sense feina com a conseqüència de les reestructuracions d'una organització.

Related resources

Demandants d'ocupació no aturats
Mercat de treball
Persones ocupades que es registren a les oficines d'ocupació perquè desitgen canviar de treball.
Cultura corporativa
Valors i cultures de treball
Conjunt de valors, normes, costums, patrons de comportament i/o creences que guien les actuacions d'una organització i que han de ser compartits pels seus membres.
Outdoor-training
RRHH
Metodologia de formació basada en el desenvolupament d'activitats lúdiques que serveixen per a practicar habilitats. Les explicacions sobre el que s'ha aprés a l'experiència serveixen d'autorreflexió i faciliten la interiorització de l'aprenentatge.
Innovació
Valors i cultures de treball
Es la introducció d'un nou producte, d'un nou mètode de producció, d'una nova forma d'organització, d'una nova font d'aprovisionament o d'un nou procediment de treball. La innovació és el conjunt d'activitats que transformen una idea en un producte o servei que suposa una millora de l'oferta existent.
Teoria del sis graus de separació
Emprenedoria, Recerca de Feina, Valors i cultures de treball, Web 2.0
Teoria que diu que qualsevol persona està connectada a una altra mitjançant una cadena de coneguts de menys de cinc intermediaris. Segons aquesta teoria qualsevol persona té 100 contactes de primer grau, que poden multiplicar-se en 10.000 contactes si cadascú dels seus contactes directes li facilita tan sol un dels seus contactes. Factorialment aquesta xarxa pot arribar a més d'un bilió de contactes en un sisè nivell, fet que connecta a gairebé qualsevol persona del planeta.
Projecte professional
Orientació
Definició de l'objectiu professional de futur i l'elaboració del seu pla d'acció, és a dir, els passos per assolir-lo.
Atur registrat
Mercat de treball
L'atur registrat és el nombre de demandes d'ocupació pendents de cobrir l'últim dia laborable de cada mes, excloent: els treballadors ocupats que volen canviar de feina, els treballadors que no tinguin disponibilitat immediata per a treballar, els treballadors que demanin una ocupació d'unes característiques determinades, i els treballadors eventuals agraris beneficiaris del subsidi especial d'atur.

L'atur registrat és la font que permet un coneixement més detallat de les característiques de la població aturada a Barcelona, tals com: Sexe, Edat, Nivell formatiu, Nacionalitat, Sector de procedència, Grup d'Ocupació, Durada. També és la única font que proporciona informació territorialitzada sobre com es distribueix l'atur dins la ciutat, per districtes i barris.

Related resources

Emprenedor/a
Emprenedoria
Persona que pren la iniciativa i assumeix un cert risc per assolir uns objectius que ella mateixa es fixa. En el món de l'empresa s'utilitza per a fer referència a la persona que identifica una oportunitat de negoci, crea una empresa i organitza els recursos per dur-la a terme.

Related resources

Oferta de feina
Mercat de treball, Recerca de Feina
Comunicació explícita per part d'una organització de la necessitat de cobrir un lloc de treball vacant. En la publicació apareix una descripció bàsica del del lloc a cobrir, així com els requisits que han de tenir les persones candidates a la feina.
Objectiu professional
Orientació
Fita professional a la qual s'aspira desprès d'haver realitzat un procés d'autoconeixement i exploració del mercat de treball. És la resposta a la pregunta 'De què vull treballar?'. Assolir-lo requereix d'un pla d'acció per tal d'ajustar el nostre perfil a les demanades del mercat de treball.
Reclutament
RRHH
Procés de creació d'una reserva de candidats per a un determinat lloc de treball, el primer pas en el procés de selecció de personal.

Related resources

Networking
Emprenedoria, Recerca de Feina
És l'habilitat d'establir una xarxa de contactes que siguin profitosos per a totes les persones implicades. El networking té diferents finalitats: trobar feina, cercar oportunitats de negoci, intercanvi de know-how, establiment d'aliances, entre d'altres. És una filosofia que es basa en compartir informació, coneixements, idees i altres contactes mitjançant l'establiment de relacions de col·laboració. Es basa en el principi de reciprocitat i té un efecte multiplicador.
Coaching
Orientació, RRHH
Procés de canvi i/o millora que la persona (coachee) realitza acompanyat per un coach que actua com a facilitador. La finalitat del coaching és que el professional pugui assolir el seu objectiu de manera proactiva, cercant la via més eficaç per a la seva consecució a través dels seus propies recursos i habilitats.
Autoconeixement
Orientació
Procés de reflexió i anàlisi del propi perfil professional. En aquesta anàlisi cal identificar els interessos professionals, els coneixements, les competències i les motivacions vers el treball. Aquest procés permet prendre consciència del propi potencial professional, així com de les mancances, en contraposar-lo a les demandes del mercat de treball. Es tracta d'un procés necessari a l'hora de fixar-se un objectiu professional realista i valorar l'adequació del propi perfil envers aquest objectiu.

Related resources

Població Inactiva
Mercat de treball
Conjunt de persones en edat de treballar no classificades com a ocupades o aturades durant la setmana de referència. Comprèn els estudiants, jubilats, les persones en situació d'incapacitat permanent i les que fan feines de la llar, entre d'altres situacions.
Proves de selecció
Recerca de Feina, RRHH
Accions, psicotècniques o de grup, que tenen com a objectiu avaluar les aptituds, capacitats i aspectes de la personalitat de qui opta a un lloc de treball, i que varien en funció de les característiques del lloc de treball a cobrir. Normalment, s'utilitzen per aprofundir en el coneixement dels candidats i descartar-ne abans de l'entrevista personal.

Related resources

Marketing personal
Emprenedoria, Recerca de Feina
Aplicació de les tècniques de màrqueting a una persona com a 'producte' o 'marca' i que ha viscut el seu auge a partir de les plataformes 2.0. Es tracta del conjunt d'accions que un professional realitza per donar-se a conèixer en un àmbit professional i crear-se una determinada imatge ('marca personal' o 'personal branding') i que posen l'èmfasi en el valor s'aporta al mercat i en el que ens diferencia dels altres professionals.

Related resources

Població Activa
Mercat de treball
Dada trimestral que inclou la població de 16 o més anys que, durant el període de referència de l'enquesta de població activa (EPA), subministren mà d'obra per a la producció de béns i serveis econòmics o que estan disponibles per fer gestions per a incorporar-se a aquesta producció.
Reputació digital
Emprenedoria, Recerca de Feina, Web 2.0
Valoració social d'una persona a partir de la imatge que reflecteix a Internet i als mitjans de transmissió digital.

Related resources

Balanç professional
Orientació
Fase del procés d'orientació professional en la qual es contrasta el propi perfil professional amb els requeriments i l'estat del mercat de treball, amb l'objectiu de definir un projecte professional amb possibilitats d'èxit. Una eina útil per tal de dur a terme aquest procés és l'anàlisi DAFO.
Procés de selecció
Recerca de Feina
Conjunt d'accions que han de permetre conèixer, avaluar i decidir, d'entre totes els candidats que opten a un lloc de treball, quin és el que més s'hi adequa. L'èxit d'aquest procés consisteix en fer coincidir al màxim les necessitats i les expectatives dels candidats amb les necessitats i les expectatives de les organitzacions. El procés de selecció s'incia amb la publicació d'una oferta de feina i finalitza amb la contractació dels candidats seleccionats.

Related resources

Organigrama
RRHH
Representació gràfica de l'estructura formal d'una empresa en la que es senyalen els diferents càrrecs, departaments, jerarquia i relacions de suport i dependència entre ells.
Carta de presentació
Recerca de Feina
Eina que es presenta adjunta al currículum. Es tracta d'un document concís i formal per introduir breument la candidatura a un procés de selecció, tot destacant l'interès i els aspectes més rellevants del candidat en relació al lloc de treball. L'objectiu és despertar l'interès del seleccionador.

Related resources

Recerca de feina 2.0
Recerca de Feina, Web 2.0
Fa referència a l'ús de les eines 2.0 per a la recerca activa de feina. Aquesta tipus de recerca presenta avantatges respecte els mètodes tradicionals, en la mesura que confereix un paper més actiu a la persona que cerca feina que disposa de més elements per a la definició del seu perfil professional a la xarxa.

Related resources

Jaciments d'ocupació
Mercat de treball
Sectors d'activitat amb un gran potencial de creixement en tant que responen a noves necessitats o aquestes no estan cobertes amb els productes o serveis ja existents.
Demanda d'ocupació
Mercat de treball
Relació de treballadors que s'inscriuen en els serveis públics d'ocupació per a la recerca d'una ocupació o millorar la que ja posseeixen, per rebre altres serveis aliens a la intermediació (orientació, formació) o perquè s'hi han d'inscriure obligatòriament per percebre una prestació contributiva o un subsidi. Es classifiquen en dos grups: atur registrat i demandes de persones no aturades.
Pla d'acció
Orientació
Seguit d'activitats (formatives, per a l'adquisició d'experiència professional, per donar-nos a conèixer al mercat de treball) delimitades i planificades en el temps, amb l'objectiu d'apropar-se a l'objectiu professional.
Mentoring
RRHH, Valors i cultures de treball
Metodologia d'aprenentatge interpersonal on s'assigna una persona amb experiència i coneixement (mentor) que dóna suport a un professional en el seu desenvolupament dins de l'empresa.

Related resources

Blog
Emprenedoria, Recerca de Feina, Web 2.0
Lloc web que recopila cronològicament articles (anomenats 'posts') escrits per un o diversos autors (bloggers). Els lectors poden deixar els seus comentaris i l'autor/a els respon de manera pública, creant una espècie de diàleg. També reben el nom de 'bitácoras o quaderns de bitàcoras'. Es tracta d'una de les formes de donar-nos a conèixer com a professional a la xarxa i posicionar-nos com a expert en l'àmbit de la nostra especialització.

Related resources

Interim management
Recerca de Feina, RRHH
La traducció literal 'directius interins' explica aquest tipus de selecció en la que els professionals sènior s'incorporen a una companyia per un temps i missió limitats. Aquest tipus de servei sol respondre a necessitats en moments de reestructuració de l'organització o també per a moments concrets d'un projecte, en que es necessiten professionals amb expertícia de manera puntual. És una pràctica molt estesa en altres països però poc coneguda en el nostre.
Nick
Emprenedoria, Recerca de Feina, Web 2.0
Nom amb el que ens identifiquem en una plataforma 2.0 o pàgina web. Pot ser el nom amb el que ens registrem o bé un altre diferent que escollim.

Related resources

Web 2.0
Web 2.0
Terme utilitzat per referir-se a una segona generació de webs caracteritzades per la interactivitat i l'intercanvi àgil i eficaç d'informació entre els usuaris. La web 2.0 és també denominada 'web social' pel seu enfocament col·laboratiu i de construcció social.

Related resources

Autònom o freelance
Emprenedoria
Persona física que realitza activitats professionals de manera habitual per compte propi i que ha d'assumir tant els drets com les obligacions que se'n derivin de la seva activitat (responsabilitat il·limitada, pagament de IRPF, recaptació d'IVA, si és el cas, pagament de la quota de la Seguretat Social del Règim Especial de Treballadors Autònoms en la major part dels casos).

Related resources

Pla d'empresa
Emprenedoria
Eina que permet analitzar una idea de negoci de forma objectiva, amb la finalitat de valorar la seva viabilitat tècnica, econòmica i financera. En concretar-se en un document també és una eficaç carta de presentació del projecte a tercers.

Related resources

Assessment center
Recerca de Feina, RRHH
Metodologia aplicada als processos de selecció per a la identificació i valoració de competències específiques dels candidats/es a un lloc de treball. Consisteix en l'aplicació de diversos exercicis on es recreen situacions que s'apropen a la realitat laboral que desenvolupa o haurà de desenvolupar la persona que s'analitza.
Intel·ligència emocional
Orientació
Capacitat per reconèixer i gestionar els propis sentiments i els dels altres. El terme va ser popularitzat per Daniel Goleman en el seu llibre "Emotional Intelligence", publicat el 1995. Aquesta autor diu que la intel·ligència emocional es pot organitzar en cinc capacitats: conèixer les emocions i sentiments propis, gestionar-les, reconèixer-les, crear la pròpia motivació i gestionar les relacions.

Related resources

Personal branding
Emprenedoria, Recerca de Feina
La marca personal són els trets distintius que configuren el record que té una persona sobre una altre i que portat al plànol on-line s'anomena identitat digital.

Related resources

Criba curricular
Recerca de Feina, RRHH
Procés de preselecció de candidats basada en l'anàlisi del currículum mitjançant uns criteris prèviament definits segons el perfil professional requerit.

Related resources

Know-how
Valors i cultures de treball
Anglicisme que pot traduir-se com 'saber fer' o 'com fer'. Consisteix en un conjunt de coneixements, habilitats, capacitats, tècniques i experiències que un individu o organització posseeixen i que es considera relacionat amb el seu èxit. És un valor que no es pot patentar, però si obtenir exclusivitat mitjançant acords contractuals, que ofereixin a l'individu o a la empresa un avantatge competitiu.

Related resources

Enquesta de Població Activa (EPA)
Mercat de treball
Enquesta de periodicitat trimestral que realitza l'INE per a conèixer la situació laboral de la població (actius, ocupats, aturats, inactius). Es tracta d'una operació estadística de gran abast: cada trimestre s'entrevista telefònicament els residents de 65.000 habitatges familiars, prop de 200.000 persones al conjunt d'Espanya. Aquesta dimensió la fa representativa a nivell estatal, autonòmic i provincial. A nivell de ciutats, l'INE la considera representativa per a Madrid, Barcelona i València.

El seu ús es fa imprescindible ja que és la única font oficial que permet una comparació homogènia amb Catalunya, Espanya i les regions i països de la UE, ja que la metodologia s'ajusta a la normativa europea. A nivell estatal i autonòmic té una gran riquesa informativa, i facilita un ampli conjunt de variables sobre les característiques de la població ocupada i assalariada (nivell formatiu, sector, tipus de jornada, hores treballades, tipus de contracte...), els actius i els aturats que no es troba en cap altra estadística.
Població Ocupada
Mercat de treball
Dada trimestral que inclou la població de 16 anys o més que durant el període de referència de l'enquesta de població activa (EPA) ha treballat, per compte d'altri o per compte propi, a canvi d'una retribució en metàl·lic o en espècie. També són ocupats els que tenint una feina, n'han estat temporalment absents de la mateixa per malaltia, vacances, permís, etc.
Responsabilitat Social Corporativa (RSC)
Valors i cultures de treball
Compromís que adquireix de manera voluntària una empresa envers l'entorn i la societat en què desenvolupa la seva activitat i que es tradueix en sistemes de gestió responsable a nivell social, econòmic i mediambiental.
Empresa de Treball Temporal (ETT)
Recerca de Feina
Empresa que posa a disposició d'una altra empresa (empresa usuària), amb caràcter temporal, treballadors/es contractats per ella. Quan una empresa necessita la cobertura temporal d'un lloc de feina i recorre a una ETT, aquesta s'encarrega del procés de selecció i la contractació. El treballador presta els seus serveis dins l'empresa usuària, que es la que genera el treball temporal i on el treballador desenvolupa les seves funcions.

Competències clau
Orientació, RRHH
Les competències són aquell conjunt de coneixements, habilitats, actituds i valors que s'ha d'aportar a l'exercici d'una determinada ocupació per tal de realitzar la tasca professional amb l'òptim nivell d'eficiència. La possessió per part dels professionals de les competències requerides per al desenvolupament d'una ocupació és el que diferencia un acompliment acceptable d'un acompliment excel·lent de la tasca professional.

Related resources

Sistema de qualificacions i formació professional
Formació, Orientació
Procés pel qual s'estableix la identificació, adquisició, reconeixement i certificació de les competències requerides per aconseguir els objectius de la producció i ocupació.

Related resources

Taxa d'Ocupació
Mercat de treball
Proporció de persones ocupades de 16 a 64 anys sobre la població potencialment activa (persones en edat legal per treballar, és a dir, de 16 a 64 anys) durant el trimestre de referència de l'enquesta de població activa (EPA). Aquesta taxa es pot calcular considerant la població en edat de treballar, activa , ocupada i aturada de 16 i més anys (taxes globals) o la compresa entre 16 i 64 anys (taxes específiques), que és el criteri utilitzat a la Unió Europea.
Sindicació de continguts
Recerca de Feina, Web 2.0
Forma de subscripció en la qual part del material publicat en un web es fa disponible en altres llocs web o en un lector de feeds d'un particular.

Related resources

Currículum
Recerca de Feina, RRHH
El currículum vitae és una de les principals eines de venda personal en els processos de recerca de feina. És un document de presentació en el qual es recullen dades personals, formatives, d'experiència professional i de competències. Existeixen diferents models de currículum segons l'estructura i enfocament dels blocs que el conformen. La tria d'un o altre dependrà del que el candidat vulgui posar de relleu de la seva candidatura per mostrar el grau d'ajust al perfil professsional requerit.

Related resources

Homol·logació
Formació, Orientació
Procés de validació del títol expedit en un país per part del país on s'homologa, a través d'un procediment administratiu de reconeixement del títol acadèmic.

Related resources

Ocupabilitat
Orientació
Capacitat potencial d'una persona per insertar-se en el mercat de treball en qualsevol moment de la seva trajectòria professional. Aquesta valoració es realitza contrastant el propi perfil professional (coneixements, experiència, competències, motivacions) amb les necessitats que presenta el mercat de treball.
Unitat de competència
Formació, Orientació
Agrupament de competències amb valor i significat en el treball.

Related resources

Catàleg de Qualificacions Professionals
Formació, Orientació
Catàleg que identifica el conjunt de Qualificacions professionals susceptibles de reconeixement i acreditació. Cada una d'aquestes Qualificacions professionals està classificada segons família professional i nivell de competència.

Related resources

Outsorcing
Valors i cultures de treball
Subcontractació total o parcial de les activitats no bàsiques o de menor valor afegit de l'organització.
Social media
Web 2.0
El mitjans de comunicació socials (Social Media en anglès) són plataformes de comunicació online on el contingut és creat pels propis usuaris mitjançant l'ús de les tecnologies de la web 2.0, que faciliten l'edició, la publicació i l'intercanvi d'informació.

Related resources

Portal d'ocupació
Recerca de Feina
Website que facilita la intermediació entre l'oferta de feina (empreses que cerquen candidats) i la demanda d'ocupació (particulars que busquen feina). Aquests portals ofereixen la possibilitat d'identificar ofertes de feina vigents a través de diversos paràmetres de cerca, com l'àmbit profesional, la categoria professional o la província de publicació de l'oferta.

Els candidats tenen l'oportunitat de donar-se d'alta com a usuaris del portal (procediment que requereix la introducció de dades personals i curriculars), i així inscriure's a les ofertes publicades per les empreses.

Existeixen diversos tipus de portals d'ocupació. La distinció més habitual és la que fa referència a l'especificitat del sector de les ofertes publicades. Així, podem parlar de portals d'ocupació generalistes (que publiquen ofertes de diversos sectors econòmics) o portals d'ocupació específics per a un sector.

Tag
Recerca de Feina, Web 2.0
Paraules clau que serveixen per a classificar els continguts i publicacions d'un web i que faciliten la seva localització per part de l'usuari.

Related resources

Mercat laboral
Mercat de treball
Espai d'interrelació de les persones que busquen una feina (demandants d'ocupació) amb les necessitats de personal que tenen les organitzacions per dur a terme les seves activitats (ofertes de feina).
Anàlisi DAFO
Orientació
La matriu DAFO és una metodologia d'anàlisi exportada del món de l'empresa i molt explotada a l'àmbit del màrqueting. Aplicada a l'àmbit de l'orientació, consisteix en posar en relació les debilitats i les fortaleses del teu perfil en relació a l'objectiu professional, amb les amenaces i oportunitats de l'entorn, amb l'objectiu de prendre una decisió respecte a l'estratègia convenient per assolir l'objectiu professional.
Afiliació a la Seguretat Social
Mercat de treball
Població treballadora afiliada als diferents règims del sistema de la Seguretat Social en situació d'alta laboral i situacions assimilades a l'alta -com la incapacitat laboral transitòria, la suspensió de regulació d'ocupació i l'atur parcial en la modialitat de pagament delegat-. No s'inclouen persones aturades ni situacions especials sense efectes de cotització.
Taxa d'Atur
Mercat de treball
Indicador relatiu a la població aturada que indica la proporció de persones aturades sobre la població activa durant el trimestre de referència de l'enquesta de Població activa (EPA). Aquesta taxa es pot calcular considerant la població en edat de treballar, activa , ocupada i aturada de 16 i més anys (taxes globals) o la compresa entre 16 i 64 anys (taxes específiques), que és el criteri utilitzat a la Unió Europea. Actualment l'única estadística oficial sobre taxa d'atur és la que facilita l'EPA, que permet comparar amb Catalunya, Espanya i UE.


Noves ocupacions
Mercat de treball
Ocupació de recent aparició com a conseqüència de noves necessitats i demandes socials, de factors de caràcter demogràfic o de la incorporació de les TIC.
Identitat digital
Emprenedoria, Recerca de Feina, Web 2.0
Rastre que deixa una persona a Internet, conformat pel conjunt de dades que es poden trobar a les xarxes socials a les que està registrat, blogs, o qualsevol altre web que parli d'aquesta persona.

Related resources

Benchmarking
Emprenedoria, Valors i cultures de treball
Procés continu utilitzat en el management estratègic que consisteix en identificar i valorar productes, serveis i processos d'empreses líders del sector amb l'objectiu d'aplicar, adaptar o millorar els productes, serveis o processos de la pròpia organització.
Acreditació de competència
Formació, Orientació
Procés pel qual es reconeixen les competències professionals d'una persona per a l'exercici d'una ocupació. Les vies d'acreditació més usuals en el sistema de formació professional al nostre país són els títols de formació professional, els certificats de professionalitat, els certificats de formació ocupacional i contínua, i els certificats de les accions formatives dels programes de garantia social i escoles taller. També existeixen procediments establerts per a l'avaluació i acreditació de les competències professionals adquirides a través de l'experiència laboral o de vies no formals de formació.
Off-line
Web 2.0
Comunicació presencial, en contraposició al concepte on-line.

Related resources

Reconeixement de competències
Formació, Orientació
Determinació dels coneixements i capacitats adquirits mitjançant una formació o experiència professional i, quan s'escaigui, la seva validació formal per part de les institucions competents.

Related resources

Canal Recerca Feina
Recerca de Feina
Entorns i mitjans per on circulen les ofertes de feina. Es poden identificar dos tipus de canals, formals i informals, en funció de si la comunicació de l'oferta de treball es realitza de manera protocolaritzada o no.
Head hunting
Recerca de Feina, RRHH
També anomenat 'executive research' o 'caça de talents'. Procediment de reclutament i selecció amb l'objectiu d'obtenir personal executiu i directiu a través de mitjans directes.
Bio
Emprenedoria, Recerca de Feina, Web 2.0
Presentació d'un professional en l'entorn online, ja sigui un blog, una xarxa social professional o altres plataformes 2.0. Si s'elabora de forma estratègica pot funcionar com a 'elevator speech' per donar-nos a conèixer com a professionals o presentar un projecte empresarial.

Related resources

Procés de recerca de feina
Recerca de Feina
Planificació que s'ha de portar a terme per aconseguir una feina i que comença amb l'estudi del mercat de treball i finalitza amb la inserció laboral.

Related resources

Valors del treball
Orientació, Valors i cultures de treball
Conjunt de conviccions dotades d'un significat rellevant per a la persona i que orienten la seva conducta vers el treball. Per tant, la presa de decisions, les actituds i comportaments que un/a professional té en un entorn de treball són guiats pels seus valors. Una persona que s'identifica amb uns valors de referència se situa d'una forma mes crítica i més madura davant dels reptes personals i professionals i aquest fet li facilita el seu desenvolupament professional.
Encaix laboral
Orientació, RRHH
La teoria de l'encaix laboral es basa en la hipòtesi de que la correspondència entre les necessitats del professional i les característiques del lloc de treball o l'empresa produeix satisfacció laboral. Aquesta correspondència determina el temps que un treballador es manté en el mateix lloc de treball.

Autoocupació
Emprenedoria
Creació del propi lloc de treball. Treballar per compte propi com alternativa a treballar per a una altra persona o organització. L'autoocupació es pot desenvolupar com a professional independent o bé a través de la creació d'una empresa.

Related resources

Taxa de parcialitat
Mercat de treball
Proporció de persones ocupades que treballen a temps parcial sobre la població ocupada total durant el trimestre de referència, segons les dades de l'enquesta de població activa (EPA).
Crèdits ECTS (European Credit Transfer System)
Formació, Orientació
Sistema Europeu de Transferència i Acumulació de Crèdits. Sistema unificat per establir una correspondència de crèdits entre universitats europees. Cada curs acadèmic consta de 60 crèdits ECTS (l'equivalent a entre 1500 i 1800 hores lectives). Un crèdit ECTS equivaldria a entre 25 i 30 hores de material lectiu. Cal tenir en compte que el crèdit europeu, a més de les hores lectives presencials, contempla totes les hores necessàries per l'aprenentatge, incloent-hi les hores de treball i estudi a casa.

Related resources

Blended learning
Formació, RRHH
Sistema d'aprenentatge i desenvolupament de persones que integra metodologies presencials i virtuals.

Related resources

Gestió per competències
RRHH, Valors i cultures de treball
Model de gestió de recursos humans que es pot aplicar a tots els àmbits de la gestió de personal, des de la selecció d'un determinat candidat/a, a la formació que rep, l'avaluació del seu acompliment o les seves possibilitats de promoció.

Related resources

Gestió del coneixement
RRHH, Valors i cultures de treball
Procés constituït per totes les activitats que permeten identificar, generar, buscar, difondre, compartir, utilitzar i mantenir el coneixement, la informació, l'experiència i la perícia d'una organització, amb la finalitat de crear un sistema d'informació, formació i millora contínua que permeti incrementar el capital intel·lectual de l'organització i que repercuteixi en la qualitat dels productes i serveis oferts.

Perfil professional
Orientació
Conjunt d'evidències del potencial personal i professional de cadascú, des dels seus coneixements i les seves competències tècniques (assolits principalment per la formació i l'experiència), fins a les seves competències personals, els seus interessos professionals, i les motivacions vers el treball, i que la fan adient per cobrir uns determinats llocs de treball.
Entrevista de feina
Recerca de Feina
Prova clau en els processos de selecció, sovint la última i la més important. Consisteix en una conversa formal i en profunditat entre entre un representant de l'organització i un o diversos candidats al lloc de treball, amb un doble objectiu: Per a qui necessita cobrir el lloc, avaluar en quin grau el perfil de la persona sol·licitant respon als requeriments del lloc a cobrir; I per a qui opta al lloc, avaluar en quin grau les característiques i les condicions del lloc responen a les seves necessitats i expectatives laborals.
Xarxes socials
Emprenedoria, Recerca de Feina, Web 2.0
Aplicacions web que permeten compartir continguts, interactuar i crear comunitats i grups sobre interessos afins.

Related resources

Autocandidatura
Recerca de Feina
Metodologia de recerca de feina que consisteix en una forma voluntària de posar-se en contacte amb empreses, desconeixent si existeixen llocs de treball a cobrir o no, amb l'objectiu de mostrar el nostre interès per formar part de l'organització. El contacte es pot realitzar a través de diversos mitjans (carta de presentació, conversa telefònica, trobada presencial) on expliquem quin és el motiu pel que volem formar part de l'equip de professionals de l'empresa i quin valor podem aportar-hi, i adjutant el currículum.

Related resources

Ocupació
Mercat de treball
Conjunt de tasques, responsabilitats i funcions que un individu exerceix en un lloc de treball i que requereix d'uns coneixements, d'una formació, d'unes competències personals i, en alguns casos, d'experiència professional.
Brainstorming
Valors i cultures de treball
Tècnica grupal per promoure la generació d'idees innovadores, sense restricció ni por a que sigui jutjades. Es tracta d'una tècnica molt utilitzada en l'àmbit professional per identificar propostes que permetin definir projectes enfocats a cobrir necessitats detectades.
Taxa de temporalitat
Mercat de treball
Proporció de persones assalariades que treballen amb un contracte de treball temporal sobre el total d'assalariats durant el trimestre de referència de l'enquesta de població activa (EPA). Els assalariats temporals tenen fixada la data fi del seu contracte o de la relació laboral mitjançant unes condicions objectives, tals com l'expiració d'un termini, la realització d'una tasca determinada, etc.
Professional interests testtheKey.Skills Job Interview

Quick access and copyright:

Centre per al desenvolupament professional Porta22

Barcelona Treball (Porta22)
Llacuna, 156-162, 08018 Barcelona
bcn.cat/treball

900533175
Monday to Friday from 9 to 18 h

Generalitat de Catalunya
Unió Europea FEDER
Unió Europea FSE