Barcelona City Council | Capital humàBarcelona City Council website

Home  > Groups

Monogràfic Currículum vitae i Carta de presentació - Aula Virtual

Recipients

- 3r ESO
- 4t ESO
- Batxillerat
- Programes de Formació i Inserció
- Educació d'adults (secundària i preparació de proves)
- Grups amb Necessitats Educatives Especials (grups adaptats de 4t ESO i PFI)
- Formació professional de Grau Mitjà
- Formació professional de Grau Superior

Pedagogical objectives

. Reconèixer i identificar què és un currículum, quines són les tipologies més utilitzades i quins són els apartats essencials en un CV.
. Reconèixer i identificar què és una carta de presentació, quines tipologies de carta hi ha i quins són els diferents apartats que la componen.
. Oferir eines i recursos per confeccionar un bon currículum i una carta de presentació.
. Guanyar criteri per a identificar quin model de CV s'ajusta més a cada cas.
. Posar en valor l'autocandidatura com a via d'accés al mercat laboral.
. Obtenir les estratègies i recursos necessaris per a poder redactar una carta de presentació i un CV.
. Consolidar el coneixement de l'ús de les cartes de presentació.
. Adquirir coneixements i eines des d'un enfocament lúdic que fomenti la col·laboració i la participació

Methodology

Expositiva, exploratòria i participativa.
Es combina el treball individual i grupal a la plataforma virtual, dinamitzat per l¿equip orientador.

Duration and participants

1:30 hores Grup classe (es recomana que no siguin superiors a 30 persones)

Main content available online

Session material

Sign up Home Project ProVP

Observations

L'alumnat ha de tenir a mà una còpia impresa o virtual del quadern de treball, així com material per escriure (bolígraf o llapis)
Pel bon funcionament del grup es requereix implicació i una actitud col·laborativa de la persona acompanyant -responsable del grup. En tot moment una persona ha d'acompanyar al grup i vetllar pel bon comportament del l'alumnat.

Quick access and copyright:

Centre per al desenvolupament professional Porta22

Barcelona Treball (Porta22)
Llacuna, 156-162, 08018 Barcelona
bcn.cat/treball

900533175
Monday to Friday from 9 to 18 h

Generalitat de Catalunya
Unió Europea FEDER
Unió Europea FSE