Barcelona City Council | Capital humàBarcelona City Council website

Home  > Groups

Monogràfic Recerca de Feina 2.0 - Aula Virtual

Recipients

- 3r ESO
- 4t ESO
- Batxillerat
- Programes de Formació i Inserció
- Educació d'adults (secundària i preparació de proves)
- Grups amb Necessitats Educatives Especials (grups adaptats de 4t ESO i PFI)
- Formació professional de Grau Mitjà
- Formació professional de Grau Superior

Pedagogical objectives

. Conèixer les principals eines de recerca de feina en l'entorn 2.0.
. Explorar les principals xarxes socials amb finalitat professional.

. Identificar els elements claus per projectar-se professionalment a Internet.

Methodology

. Expositiva, exploratòria i participativa.
. Es combina el treball individual i grupal a la plataforma virtual, dinamitzat per l'equip orientador.

Duration and participants

1:30 hores Grup classe (es recomana que no siguin superiors a 30 persones)

Main content available online

Session material

Sign up Home Project ProVP

Observations

L'alumnat ha de tenir a mà una còpia impresa o virtual del quadern de treball, així com material per escriure (bolígraf o llapis)
Pel bon funcionament del grup es requereix implicació i una actitud col·laborativa de la persona acompanyant -responsable del grup. En tot moment una persona ha d'acompanyar al grup i vetllar pel bon comportament del l'alumnat.

Quick access and copyright:

Centre per al desenvolupament professional Porta22

Barcelona Treball (Porta22)
Llacuna, 156-162, 08018 Barcelona
bcn.cat/treball

900533175
Monday to Friday from 9 to 18 h

Generalitat de Catalunya
Unió Europea FEDER
Unió Europea FSE