Barcelona City Council | Capital humàBarcelona City Council website

Home  > Groups

Monogràfic Canals de Recerca de Feina - Aula Virtual

Recipients

3r ESO
4t ESO
Batxillerat
Programes de Formació i Inserció
Educació d'adults (secundària i preparació de proves)
Grups amb Necessitats Educatives Especials (grups adaptats de 4t ESO i PFI)
Formació professional de Grau Mitjà
Formació professional de Grau Superior

Pedagogical objectives

. Reconèixer quins són els canals per on circulen les ofertes de feina
. Identificar els elements, estratègies i eines més adients per a treure el màxim profit a cadascun dels canals.
. Relacionar els conceptes: canals de recerca de feina, autoconeixement, objectiu professional i mercat laboral.
. Seleccionar els canals de recerca de feina més adequats per als diferents sectors econòmics.

Methodology

. Expositiva, exploratòria i participativa.
. Es combina el treball individual i grupal a la plataforma virtual, dinamitzat per l¿equip orientador.

Duration and participants

1:30 hores Grup classe (es recomana que no siguin superiors a 30 persones)

Main content available online

Session material

Sign up Home Project ProVP

Observations

L'alumnat ha de tenir a mà una còpia impresa o virtual del quadern de treball, així com material per escriure (bolígraf o llapis)
Pel bon funcionament del grup es requereix implicació i una actitud col·laborativa de la persona acompanyant -responsable del grup. En tot moment una persona ha d'acompanyar al grup i vetllar pel bon comportament del l'alumnat.

Quick access and copyright:

Centre per al desenvolupament professional Porta22

Barcelona Treball (Porta22)
Llacuna, 156-162, 08018 Barcelona
bcn.cat/treball

900533175
Monday to Friday from 9 to 18 h

Generalitat de Catalunya
Unió Europea FEDER
Unió Europea FSE