Barcelona City Council | Capital humàBarcelona City Council website

Home  > Groups

Monogràfic Competències Clau - Aula Virtual

Recipients

- 3r ESO
- 4t ESO
- Batxillerat
- Programes de Formació i Inserció
- Educació d'adults (secundària i preparació de proves)
- Grups amb Necessitats Educatives Especials (grups adaptats de 4t ESO i PFI)
- Formació professional de Grau Mitjà
- Formació professional de Grau Superior

Pedagogical objectives

. Reconèixer el concepte de Competències.
. Reconèixer la importància de les competències clau en el món laboral i la seva relació amb les ocupacions.
. Identificar els comportaments característics de les persones professionals que tenen un nivell competencial consolidat.
. Treballar actituds, habilitats i comportaments necessaris per desenvolupar una ocupació de manera excel·lent.

Methodology

. Expositiva, exploratòria i participativa.
. Es combina el treball individual i grupal a la plataforma virtual, dinamitzat per l'equip orientador.

Duration and participants

Durada 1:30 hores. Grup classe (es recomana que no siguin superiors a 30 persones)

Main content available online

Session material

Sign up Home Project ProVP

Observations


Quick access and copyright:

Centre per al desenvolupament professional Porta22

Barcelona Treball (Porta22)
Llacuna, 156-162, 08018 Barcelona
bcn.cat/treball

900533175
Monday to Friday from 9 to 18 h

Generalitat de Catalunya
Unió Europea FEDER
Unió Europea FSE