Ajuntament de Barcelona | Capital humàEl web de l'Ajuntament de Barcelona

Inici

Diccionari de Competències Clau

En el Diccionari de competències trobaràs característiques personals relacionades d'una forma causal amb l'èxit en un determinat lloc de treball. El Diccionari està constituït per 21 competències, les més valorades en el món laboral actual. Cadascuna de les competències està desglossada en 4 nivells d'assoliment.

Iniciativa
Reacciona davant urgències i/o s'anticipa la persona a les necessitats i oportunitats futures i actua en conseqüència?
Iniciativa es refereix a: 1) Identificar un problema, obstacle o oportunitat i 2) Portar a terme accions per donar-los resposta. Per tant, la Iniciativa és la predisposició a actuar de forma proactiva i no només limitar-se a pensar en allò que s'ha de fer en el futur. El marc temporal d'aquesta escala va des de finalitzar projectes passats o actuals fins a la recerca de noves oportunitats. (No està inclosa l'elaboració de plans o pressupostos anuals).
 1. Reacciona davant oportunitats o problemes presents.
  - Reconeix les oportunitats i actua en conseqüència o supera obstacles per resoldre problemes presents, actuant en el termini d'1 o 2 dies.
  - Mostra predisposició a participar i aportar idees.
  - No traspassa el problema, l'assumeix i proposa solucions.
  - S'involucra activament a les tasques que realitza. Reacciona davant oportunitats o problemes presents.
 2. És decisiva en situacions de crisi.
  - Actua ràpidament i decididament en una crisi, (quan la norma seria esperar, "estudiar la situació" o veure si es resol per si sola).
  - Aporta idees i realitza propostes que poden tenir un impacte positiu als resultats.
  - Pren decisions àgilment i ràpidament davant situacions d'urgència (sense esperar que ningú li digui què ha de fer).
  - Resol problemes i és resolutiu, buscant els recursos necessaris.
  És decisiva en situacions de crisi.
 3. S'anticipa i crea oportunitats en el curt termini.
  - Crea oportunitats o minimitza problemes potencials mitjançant un esforç extra (viatge o visita especial, nou projecte) actuant en un termini d'1 a 3 mesos.
  - Actua proactivament, anticipant obstacles i oportunitats.
  - Aporta idees i realitza propostes innovadores que poden generar oportunitats de negoci.
  - Preveu oportunitats de millora no evidents i realitza accions per aprofitar-les, amb una anticipació d'1 a 3 mesos.
 4. S'anticipa i crea oportunitats a mitjà i llarg termini.
  - S'anticipa i es prepara per a oportunitats o problemes específics que no són evidents per a les altres persones a mitjà i llarg termini.
  - Realitza accions per crear oportunitats o evitar crisis futures, amb una antelació de més de 3 mesos.
  - Genera noves idees i projectes nous per anticipar-se a les tendències de l'entorn.
  - Promou accions i decisions a mitjà i llarg termini que impliquen canvis significatius a l'Organització.
Orientació a l'assoliment
S'esforça la persona per assolir o sobrepassar uns objectius? Assumeix riscos calculats per obtenir un benefici concret?
Orientació a l'assoliment és la preocupació per realitzar bé el treball o sobrepassar un estàndard. Els estàndards poden ser el propi rendiment en el passat (esforçar-se per superar-lo), una mesura objectiva (orientació a resultats), superar els altres (competitivitat), metes personals que un mateix s'ha marcat o coses que ningú ha realitzat abans (innovació).
 1. Vol fer bé el treball.
  - Intenta realitzar el treball bé o correctament.
  - Expressa frustració davant la ineficàcia o la pèrdua de temps (per exemple: lamenta haver perdut el temps i vol fer-ho millor) tot i que no realitza millores concretes.
  - No perd de vista els objectius a assolir al seu àmbit de responsabilitat.
  - Expressa el desig de fer millor les coses.
 2. Crea els seus propis estàndards en el treball.
  - Utilitza els seus propis sistemes per mesurar i fer seguiment dels seus resultats amb els seus propis estàndards (no imposats per l'empresa).
  - Pot utilitzar nous mètodes o formes d'aconseguir els objectius imposats per l'empresa.
  - És perseverant per aconseguir els objectius, tot i els obstacles.
  - És eficient, optimitzant els recursos i el temps en la realització de les seves tasques.
 3. Millora el rendiment (es fixa objectius ambiciosos). Ambiciosos significa que hi ha un 50% de possibilitats d'assolir l'objectiu, cosa difícil, però no impossible.
  - Fa canvis específics en el sistema o en els seus propis mètodes de treball per aconseguir millores en el rendiment sense establir una meta específica (per exemple: troba millors formes, més ràpides, menys cares o més eficients de fer les coses, millora la qualitat, la satisfacció del client, el clima laboral, els ingressos obtinguts, etc.).
  - S'esforça per assolir els objectius, superant el que s'espera d'ella.
  - Busca l'excel·lència i la millora contínua a la gestió.
  - Realitza comparacions del seu rendiment actual amb altres passats (per exemple: "quan em vaig fer càrrec d'això, l'eficàcia era del 25%, actualment és d'un 85%").
 4. Busca el màxim "benefici" a llarg termini.
  - Realitza anàlisi cost-benefici. Pren decisions i estableix prioritats i objectius sopesant "recursos utilitzats i resultats obtinguts".
  - Fa contínues referències al benefici potencial, a la rendibilitat o l'anàlisi cost-benefici.
  - Analitza els resultats empresarials.
  - Assumeix riscos empresarials calculats. Ex.: Compromet recursos importants i/o temps per millorar els resultats, és a dir, millorar l'acompliment, assolir objectius ambiciosos, etc.
Planificació i organització
Realitza una gestió eficaç del seu propi treball i del dels altres?
Planificació i organització és la capacitat per prioritzar i establir línies d'actuació, optimitzant recursos que garanteixin l'acompliment dels resultats esperats mitjançant una gestió eficaç del propi treball i del dels seus col·laboradors/es.
 1. Organitza el seu propi treball i tracta de prioritzar les seves activitats.
  - Organitza les diferents activitats a realitzar establint un ordre lògic en la seva execució.
  - Manté l'ordre físic de la documentació del seu entorn de treball per ser més operatiu, seguint una sistemàtica de treball.
  - Treballa amb els recursos que té a la seva disposició de manera eficaç.
  - Prioritza de forma adequada les diferents tasques a realitzar en funció de la seva importància i urgència.
 2. Programa activitats amb anticipació, tenint en compte els recursos necessaris.
  - Realitza una programació d'activitats establint terminis per treure el millor profit del seu temps.
  - Estableix terminis i objectius temporals de manera raonablement exigent i realitza una assignació de recursos a efectes d'optimitzar el temps.
  - Organitza la informació i documentació de forma òptima per garantir la seva accessibilitat i la seva qualitat.
  - Porta un seguiment del grau d'acompliment de la programació de les seves activitats.
 3. Planifica i organitza les activitats i recursos a mitjà i llarg termini.
  - Programa i coordina les tasques a realitzar, assignant feines i establint temps, a efectes d'optimitzar el rendiment i donar la millor resposta possible als requeriments de la situació.
  - Clarifica els rols, objectius i responsabilitats amb els seus companys/es, col·laboradors/es i superiors/es per garantir l'acompliment de la planificació.
  - Preveu les necessitats dels recursos humans i materials necessaris per complir els objectius.
  - Defineix plans d'acció en base a uns objectius, amb una adequada coordinació, control i seguiment de les accions a realitzar a mitjà i llarg termini.
  - Té en compte les possibles desviacions i la forma d'ajustar la seva pròpia planificació a mitjà i llarg termini.
 4. Avalua i integra plans, objectius i recursos amb una visió global organitzativa, involucrant altres persones.
  - Planifica un conjunt de projectes o plans, on coordina de manera adequada els diferents recursos, sense perdre la visió global i de conjunt.
  - Avalua de forma global i coherent les implicacions que suposa la seva planificació per altres àrees i departaments.
  - Integra de manera eficient recursos de diferents àrees o departaments en la seva planificació.
  - Organitza i reorganitza els diferents recursos (humans, tècnics i econòmics) al seu càrrec a efectes d'aconseguir millor eficàcia i eficiència del seu departament o àrea.
Preocupació per l'ordre i la qualitat
Presta la persona atenció als petits detalls i els organitza?
Preocupació per l'ordre i la qualitat es reflecteix en la preocupació contínua per reduir la incertesa del medi que ens envolta. S'expressa en formes com el seguiment i la revisió del treball i la informació, i en la insistència en la claredat dels rols i funcions assignades.
 1. Mostra preocupació per l'ordre i la claredat.
  > Vol que l'espai de treball, els rols, les expectatives, les tasques i les dades estiguin clars, i sovint per escrit.
  > Manté el seu espai de treball ordenat (documentació, eines, etc.) per ser utilitzats pels altres.
  > Segueix les normes i procediments establerts.
  > Es rigorosa en el seu treball i mostra preocupació per no cometre errors.
 2. Comprova el seu propi treball.
  > Repassa i comprova l'exactitud de la informació o el treball.
  > Comprova i repassa la seva feina per assegurar-se que no té errors.
  > És detallista i treballa amb rigorositat perquè el resultat sigui de qualitat i fiable.
  > Comprova la qualitat i l'exactitud de la seva feina.
 3. Realitza un seguiment del treball de les altres persones.
  > Vigila la qualitat del treball de les altres persones per assegurar-se que es segueixen els procediments establerts.
  > Porta un registre detallat de les activitats pròpies o de les altres persones.
  > Corregeix dades i errors de les altres persones.
  > Comunica errors sistemàtics per a la seva correcció.
 4. Realitza un seguiment de dades o projectes.
  > Vigila el progrés d'un projecte respecte a les seves fases i terminis.
  > Realitza un seguiment de la informació, detectant i suplint llacunes o errors a través de la recerca d'informació.
  > Té una preocupació general per mantenir l'ordre en els sistemes establerts prenent mesures per corregir desviacions i assolir els objectius.
  > Optimitza sistemes i mètodes de treball per assegurar la qualitat.
Direcció de persones
Estableix la persona estàndards de comportament ferms i se'ls exigeix als altres?
Direcció de persones implica la intenció de fer que altres persones actuïn segons els nostres objectius, utilitzant apropiadament i adequadament el poder personal o l'autoritat que el lloc ens confereix. Inclou el "dir als altres el que han de fer".
L'estil varia segons ho requereixin les circumstàncies o les persones, des de ferm i directiu fins a exigent o fins i tot amenaçador. El fet d'intentar raonar, persuadir o convèncer els altres perquè facin alguna cosa és Impacte i Influència, no Direcció de Persones.
 1. Dóna ordres i instruccions.
  - Dóna a les persones les instruccions adequades, deixant raonablement clares les necessitats i exigències.
  - Delega explícitament tasques rutinàries per poder dedicar-li temps a assumptes de major consideració.
  - Assigna tasques i responsabilitats al seu equip.
  - Organitza la feina i planifica les tasques de l'equip.
 2. Estableix límits.
  - Denega amb fermesa peticions no raonables de les altres persones o estableix límits al seu comportament.
  - Pot manipular situacions per limitar les opcions de les altres persones o forçar-les que proporcionin els recursos desitjats.
  - Realitza seguiment, reconduint rendiments inadequats.
  - Posa límits a la conducta de les altres persones.
 3. Exigeix alt rendiment.
  - Estableix unilateralment estàndards i exigeix un elevat nivell de rendiment, qualitat o recursos.
  - Insisteix que es compleixin sense que es qüestionin les seves ordres o demandes.
  - Deixa clares les conseqüències de la manca de rendiment.
  > Duu a terme un seguiment estret i acurat del rendiment.
 4. Publicita els nivells de rendiment assolits.
  - Compara públicament els objectius individuals assolits amb els establerts (per exemple: resultats de vendes vs. objectius individuals, assenyalant en vermell les discrepàncies).
  - Compara sistemàticament el rendiment amb els estàndards.
  - Tracta obertament i directament els problemes de rendiment que els demés plantegen.
  - Utilitza estratègies per promoure la productivitat podent arribar a mesures extremes i necessàries amb les persones que donin motiu (per exemple: trasllat d'un membre de l'equip a una altra àrea, comiat).
Lideratge
Dirigeix la persona a un grup de gent de forma que treballin junts eficientment?
Lideratge suposa la intenció d'assumir el rol de líder d'un grup o equip de treball. Implica el desig de guiar els altres. El lideratge acostuma a estar, però no està sempre, associat a posicions que tenen una autoritat formal. "L'equip" s'ha de considerar en sentit ampli com qualsevol grup en què la persona assumeix el paper de líder. S'ha de contrastar amb la competència de "Treball en Equip i Cooperació".
 1. Comunica i orienta el seu equip.
  - Lidera bé les reunions (estableix l'ordre del dia i els objectius de les reunions, controla el temps, assigna els torns de paraula, etc.).
  - S'assegura que el grup disposa de tota la informació necessària.
  - Explica les raons que han portat a prendre una decisió.
  - Manté una relació propera amb l'equip i coneix què està passant.
 2. Promou l'eficàcia i motivació de l'equip.
  - Utilitza estratègies complexes per mantenir alta la motivació del grup i per assolir bons nivells de productivitat (decisions de contractació i acomiadament, assignació de treballs a l'equip, formació, etc.).
  - Escolta i promou la participació i l'aportació d'idees.
  - Es preocupa per la motivació i bon clima de treball protegint al grup i defensant la seva reputació.
  - S'assegura que les necessitats del grup estan cobertes (obté els recursos, el personal i la informació que el grup necessita).
  > Dóna instruccions o demostracions, juntament amb les raons subjacents, com a estratègia d'aprenentatge.
 3. Delega i desenvolupa l'equip per aconseguir el màxim rendiment.
  - Delega responsabilitats transmetent confiança, formant i fent un seguiment efectiu.
  - Dóna feedback positiu de millora a cada membre de l'equip per desenvolupar i motivar.
  - Desenvolupa a cada membre de l'equip segons les seves característiques i interessos.
  - Estableix plans d'acció i ofereix suggeriments específics de millora.
 4. Es posiciona com a líder i comunica una visió de futur convincent.
  - S'assegura que les altres persones participen dels seus objectius, missió, clima, polítiques, etc.
  - Actua com a model a seguir per les altres persones.
  - Té un carisma genuí, comunica una visió de futur que genera entusiasme, il·lusió i compromís amb el projecte o la missió del grup.
  - Genera alt compromís davant reptes a assolir.
Treball en equip i cooperació
Actua la persona per facilitar el funcionament del grup del qual forma part?
Treball en equip i cooperació implica la intenció de col·laborar i cooperar amb altres, formar part d'un grup, treballar junts, com a oposat a fer-ho individualment o competitivament. Perquè aquesta competència sigui efectiva, la intenció ha de ser genuïna. Es pot considerar sempre que l'ocupant del lloc sigui membre d'un grup que funcioni com un equip. "Equip", com en el cas de "Lideratge", es defineix de forma àmplia com un grup de persones que treballa en processos, tasques o objectius compartits.
 1. Mostra interès i predisposició per treballar en equip.
  - Té una actitud positiva per col·laborar amb altres persones.
  - Manté bones relacions amb els companys/es.
  - Ajuda quan li demanen.
  - Coopera amb actitud positiva en equips i dóna suport a les decisions dels mateixos. És un "bon jugador de l'equip".
 2. Es coordina i comparteix informació amb els membres de l'equip proactivament.
  - Manté els altres membres informats dels temes que els afecten (processos esdeveniments, accions individuals, etc.).
  - Es coordina amb els companys/es per assolir l'objectiu comú de l'equip.
  - Escolta els companys/es, valorant sincerament les seves idees i experiència, per aprendre d'ells/es.
  - Parla bé dels altres membres del grup, expressant expectatives positives respecte a les seves habilitats, aportacions, etc.
 3. Promou i genera la participació i col·laboració.
  - Fomenta i promou la col·laboració.
  - Anima i motiva les altres persones, fent-los sentir forts i importants.
  - Fomenta la participació i aportació d'idees de tots els membres de l'equip.
  - Reconeix públicament els mèrits dels membres del grup que han treballat bé.
 4. Desenvolupa l'esperit d'equip.
  - Fa accions per desenvolupar un ambient de treball amistós, un bon clima i esperit de cooperació (celebra reunions i crea símbols d'identitat en el grup).
  - Resol els conflictes que es poden produir dins de l'equip.
  - Defensa la identitat i bona reputació del grup enfront tercers.
  - Fomenta i promou la cooperació entre diferents equips de treball.
Autoconfiança
Aborda la persona reptes arriscats o s'enfronta a altres persones que tenen una posició superior?
Autoconfiança és el convenciment sobre la pròpia capacitat per a realitzar amb èxit una tasca o escollir l'enfocament adequat per realitzar un treball o resoldre un problema. Inclou mostrar confiança en les pròpies capacitats (per exemple, davant noves dificultats), decisions i opinions.
 1. Es mostra segura d'ella mateixa.
  - Treballa sense requerir una supervisió o control estret sobre el seu treball.
  - Té confiança en si mateix i en el seu treball.
  - Es mostra segur davant les altres persones.
  - Parla i actua amb confiança.
 2. Actua amb independència.
  - Pren decisions o actua sense necessitat de consultar constantment amb el seu superior.
  - Pren decisions i actua amb seguretat malgrat els dubtes manifestats pels altres (subordinats/ades, col·laterals, etc.).
  - Actua fora de l'autoritat formal quan la situació ho requereix.
  - Actua amb decisió per solucionar els problemes tot i que no es pugui disposar de tota la informació necessària.
 3. Expressa seguretat en les seves capacitats.
  - Actua com un expert/a, algú que domina les seves responsabilitats i treu les coses endavant.
  - No es desanima davant els fracassos i assimila eficaçment les seves lliçons.
  - Manifesta explícitament confiança en els seus propis criteris i judicis.
  - No desisteix davant els obstacles i problemes: persegueix els seus objectius amb tenacitat.
 4. Busca reptes i/o afronta els conflictes.
  - Busca noves responsabilitats i accepta comeses reptadores.
  - Manifesta la seva opinió de forma adequada quan no està d'acord amb els seus superiors/es, clients/es o persones en una posició superior.
  - S'ofereix per realitzar activitats i assumir responsabilitats desafiants.
  - Accepta riscos calculats per aconseguir els seus objectius.
Autocontrol
Té la persona sentiments forts i evita manifestar-los?
Autocontrol és la capacitat de mantenir les pròpies emocions sota control i evitar reaccions negatives davant provocacions, oposició o hostilitat per part d'altres o quan es treballa en condicions d'estrès. Igualment, implica la resistència en condicions constants d'estrès.
 1. No es deixa portar per impulsos emocionals.
  - Conté les seves emocions i manté la calma.
  - Resisteix la temptació d'actuar immediatament i sense pensar.
  - Sap mantenir la calma davant una tensió habitual que es produeix a la seva feina, mantenint-se allunyat del desencadenant de les seves emocions.
  - Domina els seus sentiments però no actua per millorar les coses.
 2. Respon mantenint la calma.
  - Controla la pròpia actuació i segueix parlant o treballant amb calma tot i les fortes emocions i sentiments experimentats (frustració, enuig, tensió).
  - Ignora o tracta d'evitar les provocacions i respon amb calma davant de les mateixes.
  - Sap mantenir un llenguatge i to de veu adequat en les converses tot i les queixes i/o provocacions dels altres.
  - Respon de manera positiva, reformulant els problemes o buscant solucions davant els mateixos.
 3. Controla l'estrès amb efectivitat.
  - Comprèn com les pròpies emocions afecten al seu acompliment i tracta d'evitar que puguin interferir a la seva feina diària.
  - Segueix funcionant bé o respon constructivament malgrat l'estrès.
  - Fa servir tècniques o hàbits específics per controlar les emocions i la tensió.
  - Controla la frustració davant d'obstacles freqüents o les dificultats per aconseguir els objectius.
 4. Controla la tensió de l'equip.
  - Reconeix les pròpies emocions personals i tracta d'evitar que aquestes afectin a la seva gestió de l'equip.
  - Trasllada optimisme i confiança en el futur davant les situacions problemàtiques i complicades. Tracta que les emocions negatives no afectin directament a l'equip.
  - Manifesta comprensió per les emociones dels seus col·laboradors/es i ofereix consell i ajuda per controlar-les.
  - Promou accions i activitats dirigides a minvar la tensió de l'equip i guanyar confiança davant les dificultats diàries.
Compromís amb l'organització
Actua la persona d'acord amb l'autoritat, les necessitats i objectius de l'Organització?
Compromís amb l'organització és la capacitat i voluntat d'orientar els propis interessos i comportaments cap a les necessitats, prioritats i objectius de la companyia. Suposa actuar de forma que s'aconsegueixin els objectius de l'Organització o se satisfacin les necessitats d'aquesta. Pot manifestar-se en posar la missió de l'empresa per davant de les preferències individuals.
 1. Respecta les normes i pràctiques de l'Organització.
  - S'esforça per adaptar-se i encaixar bé en l'Organització.
  - Respecta la manera com es fan les coses en l'Organització.
  - Comprèn i treballa pels resultats que s'esperen de la seva funció.
  - Realitza les coses tal i com s'espera d'ella.
 2. Demostra identificació amb el projecte de la seva Organització, la seva credibilitat i prioritat.
  - Mostra disponibilitat a ajudar als seus companys/es, dintre i fora de la seva àrea o departament.
  - Respecta i accepta el que els seus superiors/es consideren important.
  - Expressa llaços afectius amb l'Organització.
  - Manifesta orgull de pertinença.
 3. Dóna suport i promou les prioritats de la seva Organització en qualsevol circumstància.
  - Es preocupa per transmetre una imatge positiva de la seva Organització (al mercat, clients, etc.).
  - Actua en favor de la missió i els objectius de l'Organització.
  - Pren decisions i ajusta les seves prioritats a les necessitats de l'Organització.
  - Coopera amb les altres persones en l'assoliment dels objectius organitzatius.
 4. Anteposa les prioritats de la seva Organització afrontant les seves conseqüències.
  - Posa les necessitats de la companyia per davant de les seves (identitat professional, preferències, prioritats, etc.).
  - Dóna suport a les decisions que beneficien a tota l'Organització tot i que puguin resultar impopulars a curt termini.
  - Promou la filosofia i valors de la seva Organització entre els seus col·laboradors/es.
  - Dóna suport a les decisions que beneficien a tota l'Organització tot i que vagin en contra de la seva àrea o departament a curt termini.
Flexibilitat i gestió del canvi
Pot la persona canviar el "xip" o deixar una tasca quan les circumstàncies així ho requereixen?
Flexibilitat i gestió del canvi és l'habilitat d'adaptar-se i treballar eficaçment en diferents i variades situacions i amb persones o grups diversos. Suposa entendre i valorar postures o punts de vista diferents, o bé adaptar el propi enfocament a mesura que la situació ho requereixi. També canviar o acceptar sense problemes els canvis en la pròpia Organització o en les responsabilitats del lloc de treball.
 1. Accepta la necessitat de ser flexible
  - S'adapta als canvis de l'entorn.
  - Reconeix i comprèn els punts de vista de les altres persones.
  - Mostra una bona predisposició per treballar amb diferents àrees i interlocutors/es.
  - Està disposada a canviar les pròpies idees davant una nova informació o evidència contrària
 2. Aplica les normes amb flexibilitat i adapta el seu comportament.
  - Sap cedir en els seus propis plantejaments i objectius inicials quan la situació ho requereix, adaptant els procediments.
  - Reacciona amb flexibilitat i adaptant-se davant "imprevistos" i obstacles que poden arribar a canviar significativament la seva feina.
  - Adapta el seu comportament a les diferents situacions o circumstàncies de la seva feina (canvis en els productes, organització, etc.). Ex.: És flexible davant un canvi d'horari o davant una necessitat de quedar-se més temps a la feina per acabar una tasca.
  - Pot arribar a treballar en diferents projectes alhora i mostra facilitat per treballar en els diferents projectes de manera simultània.
  - Adapta el seu comportament a les diferents persones i interlocutors/es (clients/es companys/es, etc.).
 3. Fa canvis al seu àmbit d'actuació per adaptar-se.
  - Adequa els objectius o projectes a la situació de mercat i a l'entorn al qual s'enfronta.
  - Qüestiona "l'estatus quo" i implica a altres persones en el procés de canvi.
  - Impulsa noves metodologies, enfocaments o formes de fer les coses, predicant amb l'exemple.
  - Defineix àrees de canvi i proposa noves maneres d'actuar.
  - Defineix una visió explícita dels canvis, detallant la informació.
 4. Adapta la seva estratègia.
  - Promou i implementa canvis en els processos o productes per adaptar-se als canvis e l'entorn i les circumstàncies.
  - Aplica de forma flexible els plans i pressupostos per adaptar-se als canvis en l'entorn i les circumstàncies.
  - Fa arribar el missatge o visió del canvi a tots els implicats/ades.
  - Fomenta i aprofita eficaçment la diversitat d'opinions, enfocaments i criteris davant una situació determinada.
  - Fa que altres participin en el procés de canvi i obté recolzament de persones que el poden ajudar a fer-lo realitat.
  - Qüestiona públicament "l'estatus quo" comparant-lo amb un ideal o una visió de canvi.
  - Crea un sentiment de crisi o desequilibri per preparar el terreny pel canvi.
Comunicació
Sap la persona transmetre la informació de forma entenedora?
Comunicació suposa l'habilitat de transmetre, de fer conèixer alguna cosa a algú d'una manera clara i entenedora. Abasta des d'una transmissió d'informació fins a entrar en relació d'idees, d'interessos, etc. La comunicació pot ser oral i/o escrita i s'adreça a diferents públics.
 1. Comunica la informació de forma clara.
  - Transmet i comparteix la informació quan li demanen.
  - Procura que totes les persones que estan involucrades en un problema o situació tinguin la informació pertinent.
  - S'expressa de manera estructurada i clara.
  - Adapta el llenguatge al nivell dels interlocutors. Ex.: No fa servir tecnicismes davant de públic no especialitzat.
 2. Comunica de forma clara i escolta per assegurar la seva comprensió.
  - Transmet les seves opinions i informació d'una manera clara, dinàmica i coherent.
  - S'assegura que el seu missatge és captat sense distorsions (utilitza mecanismes de seguiment propis). Ex.: Fa preguntes.
  - Escolta les opinions i preocupacions dels seus interlocutors establint feedback en la comunicació.
  - Prepara curosament les dades de la seva comunicació o presentació.
 3. Adapta la comunicació als interessos i característiques de l'interlocutor/a.
  - Utilitza diferents canals i formes de comunicació adaptant el missatge i el medi en funció de l'interlocutor/a.
  - Sap fer-se entendre i crea les xarxes de relació necessàries per obtenir la informació que és rellevant.
  - Adapta el seu discurs per atraure l'interès de les altres persones.
  - S'anticipa i es prepara per les reaccions de les altres persones.
 4. Comunica en públic efectivament. Pot interaccionar en públic de forma efectiva.
  - Comunica adequadament en reunions, presentacions, etc.
  - Sap establir vincles i relacions afectives amb altres persones perquè donin suport el seu objectiu.
  - Té capacitat de convicció i és capaç d'impactar positivament en les altres persones.
  - Utilitza experts/es o terceres persones per impactar.
Empatia
És conscient aquesta persona d'allò que els altres senten i pensen encara que no ho diguin?
Empatia implica saber entendre les altres persones. És l'habilitat per escoltar, entendre correctament els pensaments, sentiments o preocupacions dels altres encara que no s'expressen verbalment o s'expressen parcialment. Aquesta competència mesura la creixent complexitat i profunditat que suposa entendre les altres persones. Pot també incloure la sensibilitat intercultural.
 1. Capta els sentiments o la seva raó.
  - Capta els sentiments d'una persona en un moment donat.
  - Percep els estats d'ànim de les altres persones.
  - Escolta atentament als altres quan acudeixen a ella.
  - Fa preguntes per confirmar els missatges que li transmeten.
 2. Entén els sentiments i la seva raó.
  - Entén els sentiments/estats d'ànims dels altres i la seva raó explícita.
  - Realitza preguntes per entendre les raons i els perquè dels sentiments/estats d'ànims.
  - S'esforça i fa accions per entendre els altres.
  - Entén el significat dels missatges no verbals (gestos, to de veus, etc.).
 3. Entén els perquès.
  - Entén el sentit o el perquè les altres persones actuen en aquell moment d'una manera determinada, tot i que aquestes no ho expliquin o ho facin d'una forma incompleta o imprecisa.
  - Aconsegueix que les altres persones segueixin les seves recomanacions, utilitzant la seva comprensió dels seus sentiments.
  - Identifica les característiques generals (positives i també negatives) de les altres persones.
  - Es posa en el lloc dels seus interlocutors/es i entén les coses des de la perspectiva dels altres.
 4. Comprendre les raons de fons.
  - Entén els problemes de fons dels altres que no són tan evidents.
  - Comprèn les raons principals dels sentiments, preocupacions i comportaments més arrelats d'altres persones.
  - Dóna una visió completa i concreta dels punts forts i febles dels altres.
  - Aconsegueix que els altres confiïn en ella, li expliquen les seves preocupacions o dificultats.
Negociació
Actua la persona per promoure l'acord?
Negociació és l'habilitat per promoure el consens. És l'intent per fer coincidir criteris diferents, en una situació determinada, amb l'objectiu d'arribar al pacte i buscar el millor benefici.
 1. Entén la pròpia posició i interessos.
  - Distingeix entre allò essencial que vol aconseguir, i allò accessori.
  - Sap a què pot renunciar i què és innegociable.
  - Percep els interessos del seu interlocutor/a però no els té en compte.
  - Negocia sobre els interessos propis.
 2. Entén els interessos i té en compte la posició de les altres persones.
  - Es mostra receptiva i empàtica, posant-se a la pell de l'altre i entenent què és el que vol.
  - Sap el que és negociable per al seu interlocutor/a, i quins poden ser els seus objectius mínims.
  - Té en compte el seu interlocutor/a tant en la preparació de la negociació com en el procés.
  - Busca el benefici mutu.
 3. Rebat objeccions.
  - Intercanvia contrapartides i ofereix concessions a canvi d'altres avantatges i beneficis.
  - Persuadeix al seu interlocutor/a o l'altra part.
  - Li fa veure avantatges i inconvenients de cada opció (pròpia o de l'altre) i l'atrau cap a les seves posicions.
  - És capaç de tancar la negociació i arribar a un acord, verbal o escrit.
 4. Genera negociacions "guanyar-guanyar".
  > Es preocupa que el seu interlocutor o l'altra part quedi tant satisfeta com ell després del procés de negociació.
  > No imposa únicament el seu criteri, sinó que negocia des d'interessos i no des de posicions.
  > Deixa la porta oberta a futurs acords.
  > Negocia amb perspectiva de futur.
Networking
Estableix i manté una àmplia xarxa de contactes?
Networking és l'habilitat d'establir contactes amb un ampli ventall de persones, que els permet ajudar-se mútuament, en situacions professionals i personals. Es tracta d'un procés amb doble direcció, al donar ajuda i atenció a la nostra xarxa de contactes facilitem que ells ens ajudin.
 1. Es mostra obert a establir contactes informals.
  - Estableix contactes informals amb els altres, a més dels contactes requerits per la feina. Ex.: Té xerrades amistoses sobre la feina, els fills, l'esport, notícies, etc.
  - Es mostra oberta, accessible i amb confiança amb si mateixa en situacions socials.
  - Busca i troba oportunitats de conèixer noves persones.
  - Respon ràpidament a les peticions d'ajuda de les altres persones, tot i que no tinguin una posició jeràrquica superior o no siguin del seu equip.
 2. Estableix relacions dins i fora de l'Organització.
  - Manté relacions personals sòlides amb els seus companys/es.
  - Estableix i manté una amplia xarxa de relacions cordials i amistoses amb molts individus dins i fora de la seva Organització.
  - Recorda detalls importants de cada persona (interessos, aficions, projectes en marxa) que li faciliten establir converses amb els seus contactes.
  - Considera a qualsevol persona una font d'ajuda potencial i aprofita qualsevol oportunitat per establir contactes.
 3. Cultiva la xarxa de contactes i promou la col·laboració.
  - Pren la iniciativa de millorar i enfortir les seves "relacions amistoses" amb col·legues o clients/es, fora de l'àmbit organitzatiu.
  - Participa activament en diferents esdeveniments socials.
  - És constant en el manteniment de la seva xarxa de contactes.
  - Ajuda a altres a solucionar problemes o assolir els seus objectius i comparteix la informació per facilitar la col·laboració.
 4. Utilitza les relacions i busca nous col·laboradors.
  - És capaç de connectar persones de diferents entorns.
  - Utilitza les seves relacions personals per aconseguir els seus objectius de treball.
  - Sol·licita aportacions o suggeriments dels altres fora del seu entorn més immediat.
  - Busca i troba oportunitats de col·laborar, amb benefici mutu, amb persones que no ho fa habitualment.
Orientació al client
Actua la persona en benefici del client?
Orientació al client implica un desig d'ajudar o servir als clients/es, de satisfer les seves necessitats. Significa centrar-se en descobrir o satisfer les necessitats dels clients/es.
 1. Manté una comunicació fluïda i porta un seguiment del client/a.
  - Respon a les preguntes, queixes o problemes que el client/a li planteja i el manté informat sobre l'avenç dels seus projectes (però no investiga sobre els problemes subjacents del client).
  - Manté una comunicació permanent amb el client/a per conèixer les seves necessitats i el seu nivell de satisfacció.
  - Ofereix al client informació útil.
  - Dóna servei al client de forma cordial.
 2. Es preocupa pel client/a.
  - Es responsabilitza personalment d'esmenar els problemes del client/a.
  - Resol els problemes amb rapidesa i sense presentar excuses.
  - Manté una actitud de total disponibilitat amb el client, especialment quan aquest travessa períodes difícils (per exemple: ofereix el seu telèfon particular al client, li indica com localitzar-lo o li dedica temps extra).
  - Fa més del que normalment el client/a espera.
 3. Aborda les necessitats de fons del client/a.
  - Coneix el negoci del client/a i/o busca informació sobre les seves veritables necessitats anant més enllà de les inicialment expressades.
  - Adequa els productes o serveis disponibles a aquestes necessitats.
  - S'anticipa a les necessitats del client/a.
  - Assessora i dóna les alternatives al client/a que millor s'adapten a les seves necessitats.
 4. Té perspectiva de llarg termini.
  - Treballa amb una perspectiva de llarg termini a l'hora de resoldre els problemes del client/a. Si és necessari sacrifica "l'avui pel demà".
  - Actua com a consellera de confiança, involucrant-se en el procés de presa de decisions.
  - Té opinió pròpia sobre les necessitats, problemes i oportunitats d'un client/a i sobre la viabilitat de les solucions.
  - Actua segons aquesta opinió (per exemple: recomana nous i diferents enfocaments diferents als sol·licitats pel client/a).
Aprenentatge i utilització de coneixements
Actua amb curiositat per aprendre i transmetre coneixements?
Aprenentatge i utilització de coneixements implica la inquietud i curiositat constant per aprendre o saber-ne més. Contempla l'afany de posar en pràctica i ampliar els coneixements tècnics, professionals o de gestió, així com transferir aquells coneixements relacionats amb el treball. La persona continua desenvolupant-se i adquirint nous coneixements "a motu propi".
 1. Manté i comparteix coneixements.
  - És proactiva en la recerca i adquisició de coneixements per mantenir-se al dia en les noves eines, mètodes, enfocaments, matèries, tecnologies, etc., pròpies del seu àmbit de treball. Ex.: Assisteix a cursos de formació.
  - Utilitza els seus coneixements tècnics per resoldre dubtes i contestar a les preguntes dels altres.
  - Té inquietud per conèixer el que té al seu entorn immediat.
  - Mostra curiositat per novetats que poden afectar al seu dia a dia.
  - Concreta les fonts d'informació disponibles.
 2. Amplia i ofereix coneixements.
  - No es limita a ser un expert en el seu àmbit, sinó que busca informació, es documenta i indaga en altres matèries que no coneix.
  - Divulga i posa en pràctica els coneixements que va adquirint en el seu lloc de treball.
  - Com experta en la seva matèria, actua com a suport, oferint i transmetent els seus coneixements als altres.
  - Pregunta a persones expertes per aprofundir i millorar els seus coneixements.
 3. Investiga i difon noves pràctiques/coneixements.
  - Emprèn accions per difondre noves tecnologies/metodologies en l'Organització.
  - Indaga en totes les fonts per obtenir la informació clau que li permetrà tenir una idea clara de tendències i novetats que afectin al negoci i/o mercat.
  - Recorre a persones que no estan personalment involucrades en la situació per tal de conèixer la seva perspectiva, experiència, opinió.
  - Realitza un esforç addicional a través d'un treball sistemàtic en un temps limitat per obtenir la millor informació possible.
  - Investiga a consciència, utilitzant fonts inusuals.
 4. Genera i comparteix informació i coneixement.
  - Escriu i publica articles sobre noves tecnologies / metodologies / productes en revistes tècniques o especialitzades.
  - Posa en marxa, personalment, procediments, tècniques o sistemes que permetin recollir informació diferent de forma habitual.
  - Extreu coneixements tant de dins com de fora de l'Organització per tenir una àmplia visió de futur i les conseqüents implicacions en el negoci.
  - Demostra un coneixement profund de les tecnologies / productes / metodologies / serveis que poden influir en el negoci, posicionant-se com un referent del mateix en l'Organització.
Creativitat
Dóna un enfocament innovador al seu treball?
Creativitat és la capacitat que permet identificar, plantejar i resoldre problemes de manera rellevant i divergent. És l'habilitat d'establir relacions de coneixement diferents, fer noves preguntes i donar respostes originals.
 1. Té la ment oberta a noves perspectives.
  - Està obert a noves idees, generades pels altres.
  - Accepta les idees innovadores tot i que suposin un cert risc.
  - És atrevida en tot allò relacionat amb la innovació, sense bloquejar les idees noves de les altres persones.
  - És flexible davant les noves propostes de l'entorn.
 2. Qüestiona la metodologia convencional del treball.
  - Està preparada per provar noves i diferents solucions i per seguir un enfocament poc ortodox.
  - Genera solucions variades als problemes.
  - És capaç de sortir de la metodologia convencional, tot i que suposi un risc.
  - Està preparada ver veure més enllà de la informació disponible i dels propis coneixements, per tal de trobar solucions.
 3. Demostra sensibilitat i crea nous conceptes dins l'entorn.
  - És innovadora i creativa quan dóna noves solucions.
  - Troba noves maneres de fer les coses davant de problemes actuals i planteja alternatives.
  - Considera allò radical o poc convencional tot i que suposi assumir riscos.
  - Supera els models preestablerts i pensa de forma oberta més enllà de la informació disponible.
 4. Genera un ambient creatiu a la seva àrea i/o Organització
  - Surt del marc establert a l'hora d'identificar els problemes i noves solucions.
  - Combina tècniques sinergètiques o de pensament lateral, entre d'altres.
  - Fomenta les noves idees al seu equip de col·laboradors/es.
  - Genera models que facilitin l'anàlisi i solució de problemes d'altres persones de l'Organització (col·laboradors/es, col·laterals, altres departaments).
Orientació estratègica
Reconeix com l'estratègia afecta i es veu afectada per l'evolució de l'entorn, sector i mercat?
Orientació estratègica és l'habilitat de vincular visions a llarg termini i conceptes amplis al treball diari. En els nivells baixos inclou la simple comprensió d'estratègies. En els nivells més alts és un sofisticat coneixement de com l'entorn en el sentit més ampli influeix en les estratègies i com aquestes, a la vegada, determinen les diferents accions/escenaris.
 1. Comprèn les metes i estratègies organitzatives.
  - Coneix bé la seva àrea (metodologies, tècniques, etc.), però també manté una visió global, més enllà de la seva àrea d'activitat.
  - Entén bé la finalitat i objectius de la feina.
  - És capaç d'analitzar i comprendre els objectius organitzatius i les estratègies desenvolupades per altres.
  - Coneix l'estructura, la política i l'organització de la Companyia.
 2. Vincula accions actuals amb objectius de l'Organització.
  - Relaciona la tasca que fa amb els objectius de l'Organització.
  - Té clar com es relaciona el treball amb la raó de ser de l'Organització.
  - Prioritza el treball en funció dels objectius del negoci, actua d'acord amb estratègies, metes i objectius externs, és a dir, segons el que beneficiï més a l'àrea i a l'Organització.
  - Considera la implicació del que fa en tots els àmbits de l'Organització.
 3. Planifica accions orientades al futur.
  - Desenvolupa objectius, estratègies i metes a curt i mig termini, en funció de les prioritats organitzatives.
  - Orienta les activitats del dia a dia cap al llarg termini, identifica assumptes importants en el llarg termini, detecta problemes i oportunitats.
  - Desenvolupa i estableix objectius, metes o projectes a llarg termini i a gran escala, va més enllà del dia a dia i mira cap al futur.
  - Té en compte els referents del mercat per planificar la seva funció, orientant la seva activitat cap al mercat.
 4. Comprèn l'impacte extern en l'estratègia interna i estableix estratègies amb perspectives a llarg termini.
  - Estableix un pla d'acció per assolir un objectiu o visió a llarg termini i/o compartir amb altres el seu punt de vista sobre possibilitats futures del negoci, el departament o l'Organització.
  - És conscient de com evoluciona el sector i com els canvis poden afectar a l'Organització.
  - Té una visió global quan apareixen oportunitats o projectes o aplicacions a llarg termini de les activitats presents. Anticipa les possibles respostes a les diferents iniciatives.
  - Considera com es poden veure afectades les polítiques, processos i mètodes (continuats en el temps) pels canvis futurs i les tendències externes.
Pensament analític
Entén la persona les relacions causa-efecte?
Pensament analític és la capacitat d'entendre una situació, desagregant-la en petites parts o identificant les seves implicacions pas a pas. Inclou organitzar les parts d'un problema o situació de forma sistemàtica, realitzar comparacions entre diferents elements o aspectes, i establir prioritats d'una forma racional. També inclou entendre les seqüències temporals i les relacions causa-efecte dels fets.
 1. Desglossa els problemes.
  - Desglossa els problemes o situacions sense atribuir-los cap valoració concreta.
  - Realitza una llista d'assumptes a tractar sense assignar-los un ordre o prioritat determinats.
  - Dedica el temps suficient per analitzar bàsicament els problemes abans de prendre una línia d'actuació.
  - Pregunta als seus companys/es o superiors/es per obtenir informació rellevant.
 2. Identifica relacions bàsiques.
  - Descompon els problemes en parts i estableix relacions causals senzilles (A causa B).
  - Identifica els pros i contres de les decisions.
  - Marca prioritats en les feines, segons el seu ordre d'importància.
  - Busca i obté informació de diferents fonts per obtenir una visió més àmplia dels problemes i situacions.
 3. Identifica relacions múltiples.
  - Desglossa un problema complex en diferents parts.
  - És capaç d'establir vincles causals complexos entre circumstàncies diferents.
  - Reconeix vàries causes possibles d'un fet, o vàries conseqüències d'una acció o una cadena d'esdeveniments (A causa B causa C causa D).
  - Analitza les relacions entre les diferents parts d'un problema o situació per anticipar els obstacles i planifica els següents passos.
 4. Realitza plans o anàlisis complexos.
  - Aplica mètodes o conceptes apresos amb l'objectiu d'analitzar situacions i facilitar la presa de decisions.
  - Realitza anàlisis complexes tenint en compte múltiples variables amb una relació poc evident entre elles.
  - Utilitza diferents tècniques d'anàlisi per identificar vàries solucions, i sospesa el valor de cadascuna d'elles.
  - Descompon un problema en múltiples parts, desglossant al detall cadascuna d'elles i establint les relacions causals de les mateixes.
Pensament conceptual
Troba la persona pautes, relacions o models? Aconsegueix fer un tot de les diferents parts? Troba noves formes de veure les coses?
Pensament conceptual és l'habilitat per identificar en les situacions pautes o relacions que no són òbvies o identificar punts clau en situacions complexes. Inclou la utilització d'un raonament creatiu, inductiu o conceptual.
 1. Utilitza regles bàsiques i reconeix models o pautes.
  - Utilitza criteris bàsics, el sentit comú i les experiències viscudes per identificar problemes.
  - Reconeix quan una situació present és igual o similar a una situació passada i com s'ha d'actuar davant la mateixa.
  - Actua amb criteris de sentit comú i aprofita la seva experiència.
  - Identifica pautes, tendències o llacunes en la informació que utilitza.
 2. Utilitza conceptes complexos.
  - Analitza les situacions presents utilitzant els coneixements teòrics o adquirits amb l'experiència.
  - Aplica les eines adients per interpretar i donar resposta a les situacions.
  - Sap identificar les relacions o incoherències existents en un conjunt de dades o informació.
  - Utilitza i adapta adequadament els conceptes o principis complexos apresos.
 3. Clarifica dades o situacions complexes.
  - Fa que les situacions o idees complexes estiguin clares, siguin simples i comprensibles.
  - Avalua les situacions presents tenint en compte experiències, eines o coneixements teòrics complexos.
  - Aprofundeix en la informació i es preocupa d'anar més enllà del seu entorn immediat o la seva àrea de treball.
  - Integra idees, dades claus i observacions, presentant-los de forma clara i útil. Redefineix en una forma més senzilla els coneixements o les dades existents.
 4. Crea nous conceptes.
  - S'assegura que les idees complexes estiguin clares pels altres i que el seu equip ho entengui i comprengui.
  - Per explicar situacions o resoldre problemes, desenvolupa i crea conceptes nous (no apresos en la formació o experiència prèvia) i que no resulten obvis per als altres.
  - Identifica i crea solucions innovadores per donar resposta a les necessitats del mercat.
  - Desenvolupa conceptes novedosos i creatius per resoldre problemes estratègics i globals del negoci.
Test d'interessos professionalsCompetències clauEntrevista de feina

Accessos ràpids i copyright:

Centre per al desenvolupament professional Porta22

Barcelona Treball (Porta22)
Llacuna, 156-162, 08018 Barcelona
bcn.cat/treball

900533175
De dilluns a divendres de 9 a 18 h

Generalitat de Catalunya
Unió Europea FEDER
Unió Europea FSE