Ajuntament de Barcelona | Capital humàEl web de l'Ajuntament de Barcelona

Inici  > Fitxes Ocupacionals

Supervisor/a de muntatge i armament d'arts i aparells de pesca

Coneix aquesta ocupació

Descripció

En el sector pesquer s'utilitzen diferents sistemes de captura en funció del tipus d'espècie a capturar i de la modalitat pesquera que s'empri. Els arts de pesca són tècniques d'extracció o mètodes de captura de peix o marisc i n'existeix un ampli ventall de tipus, formes i mètodes d'ús segons la distribució, hàbits de vida i desplaçaments de les espècies objectiu.

Els arts de pesca més comuns són els aparells d'arrossegament, l'art de pesca anomenat bou, l'art d'encerclament o cèrcol, les xarxes d'arts menors, així com els arts i aparells per capturar marisc i els aparells d'ham, usats tant en pesca esportiva com professional. En tots els casos, aquests arts i aparells permeten la captura d'espècies poc accessibles als arts industrials, el que facilita la captura d'espècies de gran valor comercial.

El/la supervisor/a de muntatge i armament d'arts i aparells de pesca és qui s'encarrega de controlar el procés de confecció i muntatge de les arts i aparells de pesca, les diferents configuracions, eines i materials de construcció, així com de les reparacions i manteniment, seguint les indicacions dels plànols i/o dels procediments tradicionals.

Aquesta activitat professional es troba en el sector pesquer, en especial en els vaixells pesquers i en les activitats d'aqüicultura que precisen dels serveis de fabricació d'arts i aparells de pesca.

Tasques

  • Coneix en profunditat les diferents peces que componen els arts i aparells, el que li permet interpretar la informació dels plànols destinats a la construcció d'arts i aparells de pesca i les característiques específiques dels materials amb que estan elaborats.
  • Vetlla per la bona conservació dels arts i aparells quan no estan a la mar, identificant els agents i/o elements nocius que poden fer-les malbé i prenent les mesures necessàries pel seu correcte tractament posterior.
  • Supervisa el manteniment posterior a l'ús d'arts menors, nanses i de la resta d'equips i aparells perquè quedin en condicions òptimes de rendiment desprès d'utilitzar-les i evitar-ne el deteriorament.
  • Identifica les reparacions dels arts que cal realitzar, comptant el nombre de malles malmeses i les característiques i sentit de les mateixes. Selecciona els fils, cables o filferros apropiats per a la reconstrucció, o si s'escau altres elements necessaris per a la restauració de les parts danyades.
  • Avalua l'estat de la coberta del vaixell on es troben les arts menors, nanses i equips de marisqueig de manera que es puguin realitzar amb èxit les maniobres d'afluixada i virada. També revisa l'equip de coberta (haladors, maquinetes, carretel·les, pasteques, sistemes mecànics i hidràulics de les dragues, entre d'altres) per comprovar-ne l'estat i funcionament, així com de l'equip de protecció per a la prevenció de riscos laborals.
  • Revisa els materials, elements, eines i estris necessaris per la confecció i muntatge dels arts i aparells que s'utilitzen en les diferents modalitats de pesca, d'acord amb les indicacions i especiacions dels plànols.

Accessos ràpids i copyright:

Centre per al desenvolupament professional Porta22

Barcelona Treball (Porta22)
Llacuna, 156-162, 08018 Barcelona
bcn.cat/treball

900533175
De dilluns a divendres de 9 a 18 h

Generalitat de Catalunya
Unió Europea FEDER
Unió Europea FSE