Ajuntament de Barcelona | Capital humàEl web de l'Ajuntament de Barcelona

Inici  > Fitxes Ocupacionals

Coneix aquesta ocupació

Descripció

El sector pesquer vetlla per garantir la qualitat i seguretat en la manipulació del producte dalt del vaixell i el/la manipulador/a d'aliments al vaixell és la persona que s'encarrega de les operacions de manipulat del peix i marisc en les diferents fases del procés com són la recepció, l'emmagatzematge, l'expenedoria, la preparació, l'elaboració, la conservació i l'estiba de les captures. També és qui es responsabilitza de que aquestes operacions es realitzin en les condicions higienicosanitàries que marca la normativa per tal que el peix arribi fresc, net i amb la millor qualitat possible a la llotja.

Aquest/a professional és la persona responsable de garantir la neteja i higiene en l'embarcació, tant de la superfície com de les bodegues, i de que els contenidors i les caixes estiguin nets, secs, desinfectats i adequadament col·locats (estibats) al seu lloc. És important que les vaixells portin un nombre de caixes suficient per la captura prevista així com preveure i carregar dins del contenidor tèrmic aïllant (nevera) el gel necessari per a la jornada de pesca i l'esquer dins el seu espai específic. Una vegada el peix està a bord del vaixell, cal seleccionar-lo, rentar-lo i finalment col·locar-lo de manera ràpida i precisa dins les caixes destinades a la seva conserva amb gel abundant i ben repartit, o bé en tancs amb líquid refrigerant.

La manipulació del peix a coberta dependrà de l'espècie capturada i l'art o aparell de pesca utilitzat. Normalment aquesta manipulació està dirigida a la separació d'espècies i a la classificació per mida, tot i que en algunes espècies també es realitzen manipulacions bàsiques per a la seva millor conservació. Cal mantenir el peix fred i en bones condicions d'estiba, per tant caldrà vigilar-lo i anar afegint gel perquè es mantingui entre 0º i 2º i es mantingui en condicions òptimes durant tot el trajecte. En l'etapa final del procés, és important no trencar la cadena del fred, evitant el deteriorament del producte abans que arribi a la llotja.

Tasques

Les principals operacions que realitza aquest/a professional a bord del vaixell de pesca són:
  • Organitza tots els preparatius en l'embarcació per tal que la superfície, bodegues i contenidors siguin els adients segons les espècies a capturar i el sistema extractiu que es vulgui utilitzar.
  • Desenvolupa els treballs de neteja a coberta, en el parc de pesca, neveres i bodegues, complint amb la normativa higienicosanitària perquè aquests espais de treball presentin la salubritat adequada per a la conservació de les espècies.
  • Vetlla perquè la introducció del peix a bord es realitzi amb tota la cura que permeti el sistema de pesca i s'assegura que l'equip d'arts i aparells no danyin les captures.
  • Carrega les quantitats de gel a utilitzar i controla els temps de congelació i les temperatures a les bodegues i neveres en funció de l'espècie capturada per a garantir-ne la conservació.
  • Garanteix que la forma d'estiba de les captures a la nevera o bodega tingui en compte l'estabilitat de l'embarcació, temperatura de conservació i seguretat del producte, perquè aquest arribi a la llotja amb les millors condicions per a la seva presentació i comercialització.
  • Classifica les espècies capturades mitjançant l'observació ocular i l'estudi de la seva mida i/o espècie per realitzar les operacions d'estiba pertinents.
  • Efectua, si s'escau, les operacions d'escapçat, eviscerat, rentat i empaquetat del producte per evitar-ne el deteriorament.
  • Col·labora en les operacions bàsiques relacionades amb l'arranjament, càrrega i descàrrega del vaixell de pesca, seguint les instruccions del superior i en condicions de seguretat.
  • Coneix la normativa vigent de protecció del medi marí i mediambiental.

Accessos ràpids i copyright:

Centre per al desenvolupament professional Porta22

Barcelona Treball (Porta22)
Llacuna, 156-162, 08018 Barcelona
bcn.cat/treball

900533175
De dilluns a divendres de 9 a 18 h

Generalitat de Catalunya
Unió Europea FEDER
Unió Europea FSE