Ajuntament de Barcelona | Capital humàEl web de l'Ajuntament de Barcelona

Inici  > Fitxes Ocupacionals

Coneix aquesta ocupació

Altres denominacions

Operador/a de procés o Tècnic/a de procés

Descripció

Els/les operadors/es de planta s'encarreguen del monitoratge de totes les etapes del procés productiu. Les tasques habituals d'aquests treballadors o treballadores inclouen les pròpies del funcionament i control dels aparells, els equips o les instal·lacions per als diversos processos industrials i fases de fabricació de productes, d'acord amb les especificacions establertes als documents tècnics pertinents i respectant les normes de seguretat, de qualitat del producte i d'eficàcia del procés, responsabilitzant-se també del manteniment bàsic dels equips de l'àrea de treball. S'integra dins un equip de treball que depèn d'un comandament intermedi (encarregat o tècnic de planta) i es relaciona amb els i les professionals de manteniment d'equips i control de qualitat i amb els i les peons que el subministren matèries primeres.

Tasques

L'operador/a pot treballar a diferents llocs de la planta, en funció de la fase del procés que tingui assignada, realitzant algunes de les funcions que s'enumeren a continuació, amb la col·laboració de peons i peons especialistes i amb la supervisió de l'encarregat/ada de torn o el tècnic/a de planta.
 • Prepara i condiciona màquines, equips i instal·lacions de plantes industrials.
  Prepara equips de procés per ésser reparats o intervinguts, i posar-los en funcionament per connectar-los o integrar-los en el procés.
  Prepara una secció, una àrea de procés o una planta, per ésser reparada o intervinguda, i disposar-la per la posada en marxa seguint el procediment establert.
  Subministra les condicions tèrmiques, obté vapor d'aigua i aigua purificada i subministra aire o altres gasos al procés en les condicions requerides.
 • Realitza operacions de procés industrial.
  Manté nets i en la disposició adient els equips i l'àrea que són de la seva responsabilitat.
  Realitza operacions bàsiques de manteniment dels equips i complimenta els informes d'incidències.
  Distribueix materials en el procés mitjançant operacions de transport de sòlids i/o fluids en les condicions requerides.
  Realitza o participa en la posada en marxa i la parada de processos, continus o discontinus, sincronitzant les operacions necessàries.
  Envasa productes industrials en col·laboració amb els peons de la planta.
 • Realitza el control local de la planta.
  Controla el subministrament i la renovació de productes i materials auxiliars.
  Actua sobre el procés mitjançant instruments de control local, per assolir i mantenir el règim d'operació. Mesura les variables del procés amb els instruments i periodicitat establerts.
  Regula i controla els processos de fabricació establerts, a través de taulers de control o manualment i seguint el pla de producció i realitzant els ajusts necessaris.
  Pren mostres del producte durant el procés, a fi de col·laborar en el control de la qualitat, per obtenir productes amb la qualitat prescrita.
  Du a terme anàlisis periòdics de comprovació de la qualitat del producte i del procés.
  Registra les dades de mesura o control d'acord amb els procediments, els períodes i les seqüències establertes.
 • En empreses químiques i similars, prepara i assaja matèries primeres.
  Rep i emmagatzema matèries primeres i material en les condicions especificades i amb la seguretat requerida.
  Pren mostres pel control de qualitat, en les condicions especificades i amb l'instrumental adient.
  Realitza anàlisis senzilles en el temps, la forma i la seguretat establerts.
  Registra les dades dels resultats i informa de les incidències que es donin.
 • Actua complint les normes de correcta fabricació, de seguretat i ambientals.
  Opera els equips a les instal·lacions i a les àrees complint les normes de seguretat internes i mediambientals.
  Preveu riscos personals mitjançant la utilització d'equips de protecció.
  Respon en condicions d'emergència amb rapidesa i de la forma adient.
  Es coordina eficaçment amb el relleu i amb altres departaments.
  Vigila el procés de producció industrial respectant les mesures de protecció del medi ambient.
  Participa activament en les pràctiques, els simulacres i les emergències d'acord amb els procediments i plans establerts. S'encarrega de mantenir actualitzats aquests fitxers de treballadors/es i d'anar-los ampliant.

Accessos ràpids i copyright:

Centre per al desenvolupament professional Porta22

Barcelona Treball (Porta22)
Llacuna, 156-162, 08018 Barcelona
bcn.cat/treball

900533175
De dilluns a divendres de 9 a 18 h

Generalitat de Catalunya
Unió Europea FEDER
Unió Europea FSE