Ajuntament de Barcelona | Capital humàEl web de l'Ajuntament de Barcelona

Inici  > Fitxes Ocupacionals

Coneix aquesta ocupació

Altres denominacions

Seguidor/a, Tècnic/a de reaprovisionament o Aprovisionador/a

Descripció

El/la controller també conegut com a seguidor/a, fa el seguiment dels plans i programes de subministrament de materials que es necessiten a la línia de producció. Aquests components, que formaran el producte acabat, poden ser subministrats per empreses subcontractades, per empreses proveïdores o per d'altres plantes de producció de la mateixa companyia.

Així el/la controller haurà de controlar que aquests materials arribin a temps i haurà de seguir les indicacions del/de la responsable funcional. Les tasques del/la controller són molt importants a les indústries, ja que actua de nexe entre proveïdors i l'àrea de producció. Aquest/a professional normalment treballa amb programes informàtics de gestió integrada que li permeten tenir un control exhaustiu de les ordres de producció, la localització dels components i els terminis de lliurament fixats. Depèn del/de la Cap de Subministraments.

Tasques

Les tasques que duu a terme el/la controller són les següents:
 • Realitza peticions de lliurament de materials i controla la seva execució. Estableix contacte amb les empreses proveïdores concertades per a la recepció de materials i productes.
 • Gestiona el compliment dels programes de subministrament i s'ocupa de resoldre els efectes de les disconformitats o rebutjos.
  Verifica la recepció de materials i tramita les disconformitats que es produeixin.
  Coordina els fluxos de material (tant de components com de matèries primeres) i de productes acabats. Treballa per assolir la integració entre les compres i la producció.
 • Gestiona i organitza el subministrament dels materials al seu càrrec.
  Efectua els tràmits administratius per enregistrar les operacions d'entrada i de sortida de material utilitzant eines informàtiques de gestió.
  Manté i actualitza el llistat de materials, proveïdors i preus de compra.
 • Aplica les polítiques de subministraments.
  Gestiona i fa el seguiment de les comandes i els programes d'aprovisionament d'acord amb els plans de producció establerts.
  Observa els indicadors i les desviacions d'estocs.
  Si el tipus de producció de la companyia és Just In Time (JIT) -producció amb el mínim d'estocs- , ha de garantir l'arribada constant de materials a la cadena de producció amb la màxima fiabilitat i agilitat possible.
  Fa les estadístiques de control d'aprovisionaments segons els paràmetres establerts.

Accessos ràpids i copyright:

Centre per al desenvolupament professional Porta22

Barcelona Treball (Porta22)
Llacuna, 156-162, 08018 Barcelona
bcn.cat/treball

900533175
De dilluns a divendres de 9 a 18 h

Generalitat de Catalunya
Unió Europea FEDER
Unió Europea FSE