Ajuntament de Barcelona | Capital humàEl web de l'Ajuntament de Barcelona

Inici  > Fitxes Ocupacionals

Mecànic/a - reparador/a d'equips electrònics i sistemes d'automatització

Coneix aquesta ocupació

Altres denominacions

Mecànic/a en electrònica; Muntador/a d'equips elèctrics; Muntador/a d'equips electrònics; Muntador/a d'automatismes pneumàtics i hidràulics

Descripció

Professional que s'encarrega de muntar, reparar i posar en marxa sistemes elèctrics, electrònics, pneumàtics i hidràulics de béns d'equip i maquinària industrial, a partir de plans de muntatge i instruccions tècniques. Utilitza els estris i eines requerits, mantenint els béns d'equip i maquinària industrial en condicions de funcionament i disponibilitat durant el període de garantia i complint les normes de prevenció de riscos laborals i protecció ambiental.

Desenvolupa la seva activitat en les àrees de muntatge i instal·lació de maquinària i equip industrial. També pot desenvolupar l'activitat en els Serveis d'Assistència Tècnica (SAT) d'empreses de fabricació de béns d'equip i màquines - eines. Exerceix la seva activitat en petites i mitjanes empreses als sectors de fabricació de maquinària i de sistemes elèctrics, electrònics i d'automatització industrial. En empreses mitjanes i grans depèn, generalment, d'un/a tècnic/a superior i pot tenir sota la seva responsabilitat un grup d'operaris/àries.

Tasques

 • Munta instal·lacions elèctriques i equips electrònics en béns d'equip i maquinària industrial, complint la normativa de prevenció de riscos laborals i mediambientals:
  Interpreta la documentació tècnica i identifica els diferents components a utilitzar.
  Realitza el muntatge col·locant cada component o equip al lloc adequat i emprant els elements requerits per a les unions de les canalitzacions.
  Utilitza els elements de connexió i eines adequats al tipus i secció dels conductors (fils i cables).
  Marca els components i cablatges amb la senyalització especificada en l'esquema (numeració, etiquetes, colors normalitzats o altres).
 • Repara sistemes elèctrics i electrònics de béns d'equip i maquinària industrial, substituint els components defectuosos, seguint procediments establerts:
  Diagnostica l'estat de les diferents unitats i elements, comprovant les parts funcionals que les integren (mecànica, electromagnètica o electrònica).
  Utilitza els equips de mesura segons el procediment establert.
  Comprova i revisa els diferents controls elèctrics per a cada paràmetre, identificant l'avaria i determinant els elements que s'han de substituir o reparar.
  Realitza les operacions de reparació aplicant les normes de seguretat personal i mediambiental establertes.
 • Munta instal·lacions de circuits pneumàtics i hidràulics en béns d'equip i maquinària industrial:
  Identifica els components pneumo-hidràulics i els classifica segons la seqüència de muntatge establerta. Col·loca en el lloc previst cada component o equip dins de les toleràncies prescrites en cada cas, utilitzant el procediment i l'eina especificada.
  Té en compte les Instruccions tècniques (ITs) del Reglament d'Aparells a Pressió.
 • Repara sistemes hidràulics i pneumàtics de béns d'equip i maquinària industrial, substituint els components defectuosos.
  Diagnostica l'abast de les disfuncions observades (errors seqüencials, engarrotaments, pèrdues de potència, entre d'altres).
  Revisa la qualitat i estat del fluids energètics del sistema (aire comprimit o fluid oleohidràulic).
  Repara i substitueix els elements defectuosos a partir d'un procés de desmuntatge i muntatge, seleccionant equips i eines, mitjans auxiliars i peces de recanvi.
 • Realitza croquis dels circuits i elements dels sistemes pneumàtics, hidràulics, elèctrics i electrònics per a la seva reconstrucció i reparació, partir de les dades dels propis béns d'equip i maquinària, així com de la seva documentació tècnica.

Accessos ràpids i copyright:

Centre per al desenvolupament professional Porta22

Barcelona Treball (Porta22)
Llacuna, 156-162, 08018 Barcelona
bcn.cat/treball

900533175
De dilluns a divendres de 9 a 18 h

Generalitat de Catalunya
Unió Europea FEDER
Unió Europea FSE