Ajuntament de Barcelona | Capital humàEl web de l'Ajuntament de Barcelona

Inici  > Fitxes Ocupacionals

Coneix aquesta ocupació

Altres denominacions

Especialista en Caldereria

Descripció

L'especialista en caldereria és responsable d'una part de l'activitat productiva que es correspon amb el procés de mecanització sense arrencament de ferritja. Aquest consisteix en la fabricació de peces metàl·liques mitjançant la mecanització sense arrencada de ferritja -deformació metàl·lica-, a partir de màquines-eina, com poden ser premses, cisalles, plegadores, punxonadores, cilindres corbadors, màquines làser, màquines de tall per raig d'aigua, etc. en el cas de l'anomenada estampació en fred, o bé premses d'estampació en calent, martells, etc. en el cas de l'anomenada estampació en calent a partir de primera matèria en calent.

Les màquines-eina poden ser convencionals (peces unitàries o petites sèries) o disposar de control numèric (CNC) (sèries mitjanes o llargues). De vegades també intervé la soldadura elèctrica i autògena. Segons el gruix de la xapa metàl·lica sobre la que es treballa es pot diferenciar entre caldereria fina, mitjana i grossa.

Aquest perfil depèn del/de la cap de taller o cap de planta o del/de la director/a de producció.

Tasques

  • Desenvolupa les especificacions tècniques del procés productiu.
  • Prepara les màquines-eina i els utillatges. En el cas de màquines amb CNC, prepara i desenvolupa els programes informàtics.
  • Controla que el procés productiu es desenvolupi d'acord amb les especificacions tècniques i en el termini indicat.
  • Controla la qualitat i proposa millores en col·laboració amb el departament de qualitat.
  • Programa el manteniment preventiu, d'acord amb el departament de manteniment.
  • Programa els estocs de primera matèria, conjuntament amb el departament de compres.
  • En cas de realitzar feines de subcontractació, manté les relacions de caràcter tècnic amb la clientela.
  • Dirigeix l'equip humà encarregat del procés productiu.
  • Col·labora amb les persones encarregades de prevenció de riscos laborals i medi ambient.

Accessos ràpids i copyright:

Centre per al desenvolupament professional Porta22

Barcelona Treball (Porta22)
Llacuna, 156-162, 08018 Barcelona
bcn.cat/treball

900533175
De dilluns a divendres de 9 a 18 h

Generalitat de Catalunya
Unió Europea FEDER
Unió Europea FSE