Ajuntament de Barcelona | Capital humàEl web de l'Ajuntament de Barcelona

Inici  > Fitxes Ocupacionals

Coneix aquesta ocupació

Altres denominacions

Tècnic/a de neteja especialitzada

Descripció

En l'àmbit del manteniment i la neteja industrial, el/la tècnic/a de neteja industrial és una peça clau en el procés productiu perquè assegura les condicions de neteja, higiene i seguretat necessàries per mantenir la qualitat del mateix procés de producció. Concretament aquest/a professional s'ocupa de dur a terme els serveis de neteja i desinfecció, amb els mitjans materials i equipament específic, aplicant les tècniques i procediments adequats per la neteja de superfícies horitzontals i verticals (paviments, parets, terrats, etc.), mobiliari i/o altres elements objecte del servei, dins d'una determinada indústria.

Actualment, existeixen un gran nombre de sectors com és el cas de les indústries farmacèutiques i de cosmètica, els hospitals o clíniques, les indústries alimentàries, la indústria electrònica, la micromecànica, l'espacial, la química, el sector de l'òptica, entre altres, que compten amb sales blanques i requereixen d'una neteja específica. Aquestes sales, també denominades netes o estèrils, són espais especialment dissenyats per obtenir baixos nivells de contaminació i han de tenir els paràmetres ambientals estrictament controlats: partícules en aire, temperatura, humitat, flux d'aire, pressió interior de l'aire, il·luminació. Quan el/la tècnic/a de neteja industrial treballa dins d'una sala blanca cal implementar un conjunt de mesures de seguretat, com per exemple l'esterilitat (eliminació de partícules en suspensió i microorganismes), a través de l'ús d'un vestit especial per a protegir-se i protegir els elements que es manipulen.

Igualment aquest/a professional intervé en altres tipus d'espais i indústries on cal una neteja específica que tingui en compte determinats paràmetres ambientals i de seguretat, com seria la neteja aplicada al tractament de residus, la neteja en profunditat de fàbriques i maquinària, la neteja de conductes de ventilació o zones de càrrega i descàrrega, entre d'altres.
El tècnic/a de neteja industrial ha de conèixer i fer servir diferents tècniques (aigua a pressió, vapor sec, arena a pressió, ultrasons etc.), maquinària professional (màquines escombradores, polidores, aspiradores professionals, etc.) i productes específics (ozó, espumes especials, blanquejadors, etc.) per tal d'aconseguir una neteja adequada i eficaç per una determinada indústria o acabat.

Tasques

  • Realitza serveis de neteja de caràcter puntual i també treballs de manteniment de neteja que requereixen una especialització, per una determinada indústria.
  • Executa les instruccions de treball i ordres del servei adequades a les característiques de l'espai on ha de portar a terme la neteja específica.
  • Identifica la necessitat de recursos materials: productes de neteja i equips de protecció necessaris per portar a terme el servei i controla el seu estoc en el magatzem del centre de treball, gestionant la seva reposició quan sigui correspongui.
  • Coneix el pla d'higiene i les fitxes de dades de seguretat dels productes de neteja que s'utilitzen en cadascun dels centres de treball.
  • Porta la vestimenta adequada i utilitza els equips de protecció necessaris per al centre de treball i les característiques de l'espai, comprovant prèviament que es troben en bon estat.
  • Realitza la neteja mitjançant medis manuals i/o maquinària específica (polidores, escombradores, aspiradores industrials, màquines d'injecció i extracció, etc.)
  • Aplica diferents tècniques de neteja industrial, com pot ser la neteja per ultrasons, la neteja a pressió o amb vapor sec, entre d'altres, segons la indústria i requeriments.
  • Complementa albarans de control dels treballs i comunica i/o gestiona les incidències del servei, tant reals com potencials, per tal d'aplicar les mesures correctives i/o preventives necessàries.
  • Compleix la política integrada del sistema de gestió, el codi ètic i de conducta, les normes de seguretat i salut en el treball, la normativa mediambiental i les normes/requisits del client que s'apliquin en els diferents centres de treball, així com les bones pràctiques en la gestió i separació de residus.

Accessos ràpids i copyright:

Centre per al desenvolupament professional Porta22

Barcelona Treball (Porta22)
Llacuna, 156-162, 08018 Barcelona
bcn.cat/treball

900533175
De dilluns a divendres de 9 a 18 h

Generalitat de Catalunya
Unió Europea FEDER
Unió Europea FSE