Ajuntament de Barcelona | Capital humàEl web de l'Ajuntament de Barcelona

Inici  > Fitxes Ocupacionals

Coneix aquesta ocupació

Descripció

Els tractaments superficials tenen com a finalitat la protecció de les superfícies per protegir-les de l'oxidació i la corrosió, degut a la facilitat que tenen alguns metalls per oxidar-se quan entren en contacte amb l'atmosfera o amb l'aigua. Aquests tractaments poden ser tan funcionals com decoratius i es poden aplicar a una àmplia gamma de materials: acer, alumini, el metal·litzat de plàstics, etc. Requereixen un acurat treball d'acord amb els estàndards que es fixin, bé sigui amb un acabat més decoratiu o bé en peces i elements destinats a una part del procés productiu. A tall d'exemple, en els vehicles comercials el tractament de superfícies és clau per a la indústria de l'automòbil, en la indústria aeroespacial i en la indústria naviliera, on és decisiu per assegurar la durabilitat dels materials i dels mecanismes de les naus així com de la qualitat dels acabats. Aquest tipus de tractaments són una part important del procés productiu en qualsevol sector industrial en que els acabats requereixin un determinat tractament de superfícies (per exemple, producció de bicicletes).

El/la tècnic/a en tractament de superfícies intervé en les diferents operacions dels processos de tractaments superficials, tant en la fase de producció com en la de manteniment industrial, controlant els productes obtinguts, així com el funcionament, posada en marxa i aturada dels equips i instal·lacions. També es responsabilitza del manteniment de primer nivell dels equips i instal·lacions, i d'assegurar la producció en les condicions de qualitat, seguretat i terminis de lliurament requerits.

Tasques

Actualment, hi ha una reglamentació molt estricta en l'ús dels productes i instal·lacions de tractaments superficials pel seu impacte sobre el medi ambient i aquests tractaments han d'ajustar-se a estrictes normes mediambientals i de seguretat. Per aquesta raó, a part de les tasques tècniques, s'han de realitzar d'altres per complir la normativa mediambiental i la de prevenció de riscos laborals.

Les tasques que ha de desenvolupar el/la tècnic/a en tractaments de superfícies són:
  • Analitza les tècniques de preparació de productes necessàries per efectuar els tractaments superficials, segons les especificacions tècniques establertes i amb la seguretat requerida.
  • Controla la preparació dels equips i instal·lacions de tractaments superficials en condicions de seguretat.
  • Realitza el control de la fabricació, a partir de les pautes de control i amb els mitjans previstos i realitza l'informe corresponent.
  • Programa els equips (PLCs i robots) o instal·lacions sobre els mateixos, en funció del procés de treball, optimitzant la seva utilització.
  • Controla els elements de regulació de les instal·lacions automàtiques de tractament, per garantir el correcte funcionament de les instal·lacions, d'acord amb el procés establert.
  • Verifica el manteniment de primer nivell dels equips i instal·lacions, segons el manual d'instruccions, per a garantir la funcionalitat de les mateixes, comunicant les anomalies que no es poden resoldre en temps i forma adients.
  • Calibra periòdicament els equips de mesura de la seva competència, segons manual de calibració i procediments establerts.

Accessos ràpids i copyright:

Centre per al desenvolupament professional Porta22

Barcelona Treball (Porta22)
Llacuna, 156-162, 08018 Barcelona
bcn.cat/treball

900533175
De dilluns a divendres de 9 a 18 h

Generalitat de Catalunya
Unió Europea FEDER
Unió Europea FSE