Ajuntament de Barcelona | Capital humàEl web de l'Ajuntament de Barcelona

Inici  > Fitxes Ocupacionals

 

 Enviar

Enviar


Normativa

En compliment de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, l'informem que les dades recollides formaran part d'un fitxer automatitzat titularitat de BARCELONA ACTIVA SPM SA, amb domicili social al carrer Llacuna, 162-164 de Barcelona, amb les finalitats de gestionar les inscripcions i d'informar de les seves activitats i serveis dins el seu àmbit d'actuació. Vostè podrà exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i/o oposició mitjançant comunicació per escrit a Serveis Jurídics de BARCELONA ACTIVA SPM SA en el domicili esmentat.

 
Coneix aquesta ocupació

Altres denominacions

Descripció

El/la tècnic/a en tractament de superfícies intervé en les diferents operacions dels processos de tractaments superficials, controlant els productes obtinguts, així com el funcionament, posada en marxa i aturada dels equips i instal·lacions. També es responsabilitza del manteniment de primer nivell dels equips i instal·lacions, i d'assegurar la producció en les condicions de qualitat, seguretat i terminis de lliurament requerits.

Els tractaments superficials tenen com a finalitat la protecció de les superfícies per protegir-les de l'oxidació i la corrosió, degut a la facilitat que tenen alguns metalls per oxidar-se quan entren en contacte amb l'atmosfera o amb l'aigua. En el cas de la indústria de vehicles, el tractament de superfícies té dues finalitats, una és la protecció i l'altre la decoració. Actualment, hi ha una reglamentació molt estricta en l'ús dels productes i instal·lacions de tractaments superficials pel seu impacte sobre el medi ambient.

El/la tècnic/a en tractament de superfícies depèn del/de la responsable de tractament de superfícies o bé del/de la responsable de producció.

Tasques

Els tractaments de superfícies, tant funcionals com decoratius, dels diferents materials (acer, alumini, el metal·litzat de plàstics, etc.), aplicats als vehicles d'avui en dia, tant lleugers com pesats, han d'ajustar-se a estrictes normes mediambientals i de seguretat. Per aquesta raó, a part de les tasques tècniques, s'han de realitzar d'altres per complir la normativa mediambiental i la de prevenció de riscos laborals.

Les tasques que ha de desenvolupar el/la tècnic/a en tractaments de superfícies s'indiquen a continuació:
  • Analitza les tècniques de preparació de productes necessàries per efectuar els tractaments superficials, segons les especificacions tècniques establertes i amb la seguretat requerida.
  • Controla la preparació dels equips i instal·lacions de tractaments superficials en condicions de seguretat.
  • Realitza el control de la fabricació, a partir de les pautes de control i amb els mitjans previstos i realitza l'informe corresponent.
  • Programa els equips (PLCs i robots) o instal·lacions sobre els mateixos, en funció del procés de treball, optimitzant la seva utilització.
  • Controla els elements de regulació de les instal·lacions automàtiques de tractament, per garantir el correcte funcionament de les instal·lacions, d'acord amb el procés establert.
  • Verifica el manteniment de primer nivell dels equips i instal·lacions, segons el manual d'instruccions, per a garantir la funcionalitat de les mateixes, comunicant les anomalies que no es poden resoldre en temps i forma adients.
  • Calibra periòdicament els equips de mesura de la seva competència, segons manual de calibració i procediments establerts.

Accessos ràpids i copyright:

Centre per al desenvolupament professional Porta22
Convent de Sant Agustí
Ca n'Andalet

Barcelona Treball (Porta22)
+34 934 019 899
bcn.cat/treball

Barcelona Activa Seu Central
Llacuna, 162-164
08018 Barcelona
+34 934 019 777
bcn.cat/barcelonactiva

Generalitat de Catalunya
Unió Europea FEDER
Unió Europea FSE