Ajuntament de Barcelona | Capital humàEl web de l'Ajuntament de Barcelona

Inici  > Fitxes Ocupacionals

Coneix aquesta ocupació

Altres denominacions

Operador/a especialista d'indústria paperera.

Descripció

El/La tècnic/a en fabricació de paper i pasta de paper és el/la professional encarregat/a de realitzar les tasques de seguiment, conducció i control dels diversos processos de fabricació, adequant-les a les necessitats de l'empresa d'acord amb les normes establertes de qualitat, seguretat i medi ambient. L'obtenció de pasta de paper es realitza a partir de materials com la fusta, els draps, l'espart, la palla, la polpa o el paper usat, utilitzant-se posteriorment diferents tipus de màquines per la manufactura del paper. De fet, encara que els/les professionals que realitzen el treball poden ser els mateixos, la fabricació de pasta paperera s'inclou dins la indústria química bàsica, mentre que als acabats de paper i cartró serien més propis de la indústria manufacturera. Normalment, la seva feina la realitza a plantes de grans dimensions, amb integració de la producció de pasta paperera i de transformació de paper, tot i que també existeixen algunes empreses de menor volum de fabricació on la seva funció la poden realitzar operaris/àries de fabricació paperera amb experiència, sent l'ocupació de tècnic/a l'evolució natural a una categoria superior.

Tasques

 • Condueix màquines de producció de pasta paperera, paper i cartró.
  Prepara i condueix les màquines de fabricació, en funció de la qualitat demandada.
  Dirigeix el manteniment de primer nivell així com les operacions de neteja dels equips i les instal·lacions.
  Pren mostres pel control de qualitat i realitza assajos senzills sobre pastes preparades, papers i cartrons, comprovant que compleixen les especificacions de producte intermedi.
  Prepara coles i banys per tractaments superficials en màquina dels papers i cartrons, respectant les condicions de correcta execució.
  Compleix i fa complir les normes de bones pràctiques de fabricació, de seguretat i ambientals en el procés químic.
 • Realitza l'acabat de papers i cartrons plans.
  Acaba papers i cartrons plans obtenint les dimensions requerides i optimitzant l'aprofitament del producte.
  Modifica les característiques de llisor i condicionament de papers i cartrons plans, d'acord amb la qualitat requerida.
  Prepara papers o cartrons, com producte acabat, per l'emmagatzematge o l'expedició.
  Opera màquines, equips i instal·lacions d'acord amb les normes de seguretat establertes.
 • Prepara i posa a punt els equips i les instal·lacions auxiliars pel procés paperer, mantenint-lo en les condicions adients de funcionament.
  Transporta sòlids i líquids necessaris pel procés paperer.
  Subministra o evacua aire, vapor o altres gasos pel procés paperer, en les condicions requerides.
  Estableix i manté les condicions tèrmiques del procés, operant sobre generadors, bescanviadors i unitats de fred.
  Obté vapor d'aigua, en condicions pel procés, operant calderes de vapor.
 • Du a terme el control del procés paster paperer.
  Col·labora en la posada en marxa i parada dels processos continus i discontinus, d'acord amb els procediments establerts i amb la sincronització de les operacions.
  Marca els punts de control necessaris per assolir el règim d'operació.
  Mesura les variables del procés amb els instruments i la periodicitat establerts i ajusta els diferents paràmetres mitjançant el tauler de control i la manipulació dels indicadors dels equips.
  Analitza la pasta de paper i el circuit tancat d'aigües de l'empresa.
  Controla el procés d'acord amb al pla de producció.
  Realitza les operacions de control de qualitat de tot el procés productiu.

Accessos ràpids i copyright:

Centre per al desenvolupament professional Porta22

Barcelona Treball (Porta22)
Llacuna, 156-162, 08018 Barcelona
bcn.cat/treball

900533175
De dilluns a divendres de 9 a 18 h

Generalitat de Catalunya
Unió Europea FEDER
Unió Europea FSE