Ajuntament de Barcelona | Capital humàEl web de l'Ajuntament de Barcelona

Inici  > Fitxes Ocupacionals

Coneix aquesta ocupació

Altres denominacions

Contramestre/a de producció, Cap d'equip, Conductor/a de línia o Supervisor/a de producció.

Descripció

En els darrers anys en el sector industrial, juntament amb creixents requisits de qualitat, s'ha començat una automatització completa dels processos de fabricació, que ha obligat a l'adaptació dels treballadors i treballadores cap a les noves tecnologies. Això ha implicat una responsabilitat més gran per part dels operaris/àries de fabricació i un augment de la importància dels comandaments intermedis en el control de les diferents operacions de procés. D'entre aquests en destaca el/la tècnic/a de fabricació, que s'encarrega de supervisar directament les tasques de fabricació i distribució associades a un torn, una línia o un producte concret, cosa que inclou el funcionament, la neteja, la posada en funcionament i l'aturada dels equips i l'organització del seu grup de feina, i que implica informar el o la responsable de producció quan apareix qualsevol anomalia.

Aquest/a professional, present a grans i mitjanes empreses, també és el/la responsable de la preparació de comandes al magatzem i del seguiment de normes i procediments interns referents a qualitat, seguretat i medi ambient per part d'operaris/àries i peons a càrrec seu, i ha de garantir en tot moment que el producte obtingut compleix les condicions exigides per a la seva posterior comercialització.

Tasques

Aquesta ocupació depèn de manera directa del responsable o director/ora de producció, que agrupa diferents professionals amb un lloc intermedi pel que fa a les responsabilitats de producció. La seva funció principal és coordinar la feina dels operaris i operàries de fabricació i dels peons i donar suport a la funció directiva del seu superior, i realitza la majoria de les tasques següents:

 • Organitza i gestiona el funcionament d'una línia o un equip de producció.
  S'encarrega de l'organització del magatzem en funció de la identificació, la recepció i l'expedició de matèries primeres, segons la facilitat de transport i distribució.
  Supervisa les existències de matèries primeres, comença i realitza el seguiment de propostes de comanda, de manera que assegura que estiguin disponibles tots els materials i ingredients en el moment que siguin necessaris.
  Controla la pesada, l'etiquetatge, el trasllat i l'emmagatzement de les matèries primeres que s'han d'utilitzar en la producció.
  Organitza la feina definida pel full de ruta o de fabricació elaborat pel/per la responsable de producció en una àrea determinada i planifica la utilització d'equips i materials i distribueix les tasques dels operaris i operàries de fabricació i dels/de les peons.
  Controla el transport de materials elaborats d'una fase a una altra del procés i l'ordre i la neteja de les àrees de feina.
  Determina els plans de manteniment de la maquinària utilitzada en funció de les seqüències del procés.
  Escriu i dissenya procediments de feina, protocols, fulls de registre i altra documentació de fabricació, condicionament, envasat i etiquetatge amb l'ajuda dels tècnics i tècniques superiors.
 • Controla les instal·lacions de fabricació, manté preparats els equips i els serveis auxiliars i executa les ordres de fabricació.
  Prepara un pla d'ajustament a les màquines de procés disponibles, que permeti adaptar-se als canvis en el procés productiu.
  Elabora una fitxa de reconeixement o supervisió dels equips de producció per determinar-ne les necessitats de manteniment.
  Supervisa les operacions de fabricació i la utilització dels equips, de manera que verifica les matèries primeres introduïdes en el procés i els productes acabats.
  Elabora fitxes a les quals s'avaluï la gravetat de les anomalies detectades en els equips i les instal·lacions.
  Proposa idees de millora contínua dels processos i l'organització de les instal·lacions productives i auxiliars, de manera que es fa responsable de la productivitat de la seva línia de feina.
  Signa els permisos de feina necessaris per realitzar les operacions de manteniment dels equips i de les instal·lacions sota la seva responsabilitat.
 • Supervisa el compliment dels paràmetres de qualitat, les normes de seguretat, higiene i mediambient en les operacions que controla de manera local.
  Assigna a cada tasca els documents de registre establerts.
  Organitza el sistema de presa de mostres i assaigs a la seva àrea de feina.
  Identifica els punts d'inspecció de qualitat a la seva línia de producció.
  Avalua les mesures de seguretat al magatzem i la seva senyalització en funció de la normativa.
  Verifica el perfecte estat del material necessari per als primers auxilis i de les instruccions d'emergència.
  Avalua la zona de feina en funció de la normativa de seguretat i elabora informes.

Accessos ràpids i copyright:

Centre per al desenvolupament professional Porta22

Barcelona Treball (Porta22)
Llacuna, 156-162, 08018 Barcelona
bcn.cat/treball

900533175
De dilluns a divendres de 9 a 18 h

Generalitat de Catalunya
Unió Europea FEDER
Unió Europea FSE