Ajuntament de Barcelona | Capital humàEl web de l'Ajuntament de Barcelona

Inici  > Fitxes Ocupacionals

Coneix aquesta ocupació

Altres denominacions

Tècnic/a de compres; Comprador/a tècnic/a; Comprador/a; Buyer; Director/a de compres i logística; Director/a d'aprovisionament; Purchasing Manager

Descripció

Les compres representen un gran cost per a les empreses, no tan sols pel que fa a l'adquisició de productes estratègics destinats a la producció, sinó també en relació als no estratègics (material d'oficina, etc.). Aquest fet és encara més crític en aquelles empreses que treballen amb productes d'alt valor afegit, utilitzant matèries primeres i equips que tenen un cost superior al d'altres indústries.

El/la gestor/a de compres té la responsabilitat de la gestió de compres i aprovisionament de productes, d'acord amb les necessitats de fabricació i distribució de la seva empresa, tot considerant la millor opció per qualitat, servei i preu, i s'encarrega també de garantir el nivell de servei dels productes assignats i de col·laborar en l'elaboració del pressupost. Per tant, assumeix tasques de compra i negociació amb proveïdors homologats d'acord amb l'estratègia adoptada.

Aquest/a professional analitza quins elements tecnològics convé introduir al departament per optimitzar els processos de compres i té capacitat per identificar les oportunitats de negoci que genera el mercat. Moltes vegades aquest perfil pot adoptar funcions pròpies de direcció, com coordinar l'equip del departament de compres, estudiant les tendències del mercat i els productes, tancant acords amb proveïdors, analitzant informes per determinar maneres per reduir costos, entre altres.

El gestor/a de compres desenvolupa la seva activitat en companyies mitjanes i grans i la seva tasca està lligada als departaments de producció, màrqueting i comercial.

Tasques

 • Estudia i analitza com disminuir els costos interns en el procés de compres.
  Estudia els aspectes i components tècnics i tecnològics dels béns i productes objecte de la funció de compres.
  Analitza els costos integrals de les compres.
  Estudia i aplica tècniques per disminuir els imports pagats a les empreses proveïdores així com noves solucions tecnològiques d'integració.
 • Elabora i dirigeix la política de compres del seu departament.
  Defineix les estratègies de negociació de preus i condicions de compra.
  Defineix i estableix la política de proveïdors de manera que s'assegurin els requeriments que s'han de satisfer en quant a tecnologia, qualitat, capacitat de lliurament i gestió directiva.
  Estableix els procediments i processos de l'empresa de compra de materials i productes.
 • Busca i selecciona proveïdors, matèries primeres, envasos alternatius i nous canals de compra.
  Examina potencials nous proveïdors, n'avalua les ofertes, determina proveïdors elegibles i avalua quins compleixen els requisits quant a qualitat, cost, desenvolupament i gestió directiva.
  Avalua possibles alternatives de proveïdors i intervé en la valoració de la concentració o diversificació de proveïdors.
  Participa en l'homologació de proveïdors conjuntament amb el Departament de Qualitat.
  Fa recerca de compres alternatives de materials i productes.
  Presenta les reclamacions a les empreses proveïdores i examina els seus estàndards de qualitat.
  Valora el compliment per part de proveïdors dels criteris prèviament establerts.
 • Negocia amb proveïdors els terminis d'entrega, preus i condicions de compra.
  Estableix els termes de les compres a curt termini i avalua el seu compliment històric.
  Controla, fa el seguiment i tramita els contractes, les comandes i les ordres de pagament.
  Negocia acords i estableix la millora contínua de proveïdors mitjançant informes periòdics on recull el seu nivell de servei i qualitat.
  Es responsabilitza de la creació i el manteniment del sistema de classificació de proveïdors.
 • Gestiona les compres i els aprovisionaments.
  Avalua la quantitat d'estocs existents i determina els nivells idonis d'acord amb l'estratègia de producció de l'empresa.
  Analitza la necessitat de dur a terme outsourcings (externalitzacions) estratègics.
  Analitza quines tecnologies (EDI, e-sourcing, ERP, ...) poden optimitzar els processos de compra i reporta els resultats al director de compres.
  Desenvolupa i controla l'inventari d'existències amb la finalitat de planificar les compres necessàries.
  Aplica polítiques d'aprovisionament JIT (Just In Time), és a dir, produir amb estocs mínims.
 • Elabora el pressupost de l'àrea de compres i controla la seva execució.
 • Es coordina amb diferents àrees de l'empresa.
  Coordina els sistemes d'informació de les àrees de compres, magatzems i producció que permetin una gestió eficaç del conjunt.
  Informa de les compres a tota la línia de negoci de la companyia.
  Assessora sobre les decisions de compra o fabricació de determinats productes.
 • Organitza l'àrea de compres tant pel que fa als aspectes operatius i funcionals com a la política de personal.
  Optimitza els recursos humans de que disposa.
 • Identifica noves oportunitats i possibilitats de millora contínua.
  Implanta sistemes de millora continuada pel que fa a la reducció de costos, preus i despeses, racionalització de procediments i productes, globalització de les compres.
  Participa activament en els equips de desenvolupament i millora de nous projectes i processos.
  Realitza visites a proveïdors i centres de distribució i assisteix a congressos i conferències.
  Analitza les necessitats de compra, les tendències del mercat i identifica noves oportunitats.

Accessos ràpids i copyright:

Centre per al desenvolupament professional Porta22

Barcelona Treball (Porta22)
Llacuna, 156-162, 08018 Barcelona
bcn.cat/treball

900533175
De dilluns a divendres de 9 a 18 h

Generalitat de Catalunya
Unió Europea FEDER
Unió Europea FSE