Ajuntament de Barcelona | Capital humàEl web de l'Ajuntament de Barcelona

Inici  > Fitxes Ocupacionals

Coneix aquesta ocupació

Altres denominacions

Tècnic en formació

Especialista en formació de recursos humans

Descripció

Aquest professional dissenya juntament amb l'empresa client un pla de formació i desenvolupament per als membres de la companyia i estableix les bases per fer-ne el seguiment. L'especialista en formació de recursos humans planeja, organitza i dirigeix una varietat àmplia d'activitats de formació adequades a les necessitats del personal de les empreses (tant per als qui acaben de ser contractats com per als qui formen part de la plantilla des de fa temps).

Segons els objectius, la naturalesa i la mida de les empreses, les tasques i necessitats de formació dels recursos humans poden ser molt diverses: des de programes de l'anomenat on-the-job training , fins a cursos o activitats de formació fora de la feina. Correspon als especialistes en formació de recursos humans determinar la idoneïtat, segons el cas, de cadascun d'aquests procediments i, conseqüentment, recomanar-los als responsables de les empreses clients. També és competència seva avaluar periòdicament l'efectivitat dels programes de formació.

Tasques

 • Analitza las necessitats de formació del personal d'acord amb els objectius de l'empresa.
  S'entrevista amb els responsables de recursos humans de l'empresa per establir quin serà l'objectiu del pla de formació.
  Estudia el perfil dels destinataris de l'acció formativa per determinar la metodologia, la modalitat i les tècniques i recursos que cal emprar.
  Integra l'estratègia de formació dins dels plans de qualitat i de gestió del coneixement de l'empresa.
 • Dissenya el pla de formació.
  Programa les accions formatives que més s'adeqüen a les exigències de l'empresa client.
  Avalua les possibles modalitats de formació: presencial, a distància (tradicional, aprenentatge virtual) i mixta, i determina quina és la més adequada tenint en compte les característiques de l'empresa, els objectius de la formació i els paràmetres cost-benefici.
  Cerca els proveïdors de formació més idonis per a cada cas (p. ex., professors d'anglès, informàtica, màrqueting, etc.). Per això recorre a centres formatius o consultores especialitzades en temes de formació.
  En el pla de formació (que normalment és anual), l'especialista en formació:
  Fixa els costos del programa formatiu.
  Determina les necessitats formatives de l'empresa (p. ex., si és necessari formar els treballadors en un nivell avançat d'anglès, màrqueting, negociació, ofimàtica, etc.).
  Estudia les possibles subvencions a la formació que atorguen diferents organismes de l'àmbit europeu, autonòmic i estatal.
  Realitza els tràmits per sol·licitar les subvencions.
  Determina les hores de cada curs i el professor que els imparteix.
  Indica la metodologia i el sistema d'avaluació del curs.
 • Controla l'eficàcia del pla de formació.
  Fa un informe de seguiment on avalua el nivell de satisfacció dels participants, l'eficàcia del pla formatiu i el nivell d'aplicació d'allò après durant la formació, al lloc de treball. Amb tota aquesta informació determina l'impacte de la formació en l'estratègia de la companyia.
  Lliura l'informe a l'empresa.

Accessos ràpids i copyright:

Centre per al desenvolupament professional Porta22

Barcelona Treball (Porta22)
Llacuna, 156-162, 08018 Barcelona
bcn.cat/treball

900533175
De dilluns a divendres de 9 a 18 h

Generalitat de Catalunya
Unió Europea FEDER
Unió Europea FSE