Ajuntament de Barcelona | Capital humàEl web de l'Ajuntament de Barcelona

Inici  > Fitxes Ocupacionals

Coneix aquesta ocupació

Descripció

L'advocat/ada és la figura jurídica que exerceix l'assessorament i consell en matèria legal, defensa els interessos de les parts en un judici o en altres processos judicials i administratius.
Dins de l'àmbit legal, en funció dels seus estudis, coneixements i experiència, poden especialitzar-se en diverses àrees:

 • Àmbit Tributari-Fiscal: centrat en la gestió de tributs i en la implementació de la normativa d'impostos vigent. Per la seva complexitat, són les empreses, corporacions, famílies amb grans patrimonis o persones treballadores internacionals, les que requereixen aquest assessorament. Aquests/es professionals sovint són contractats directament per l'Agència Tributària (Hisenda).
 • Àmbit Mercantil: adreçat a la redacció de contractes, la revisió de clàusules, la generació de pactes d'associats, o bé a l'assessorament en juntes d'empresa. En definitiva, és un camp íntimament relacionat amb les gestions pròpiament empresarials, així com en l'àmbit de l'emprenedoria i l'impuls de nous negocis. Els registres mercantils de cada província, sovint compten amb professionals de l'advocacia per assessorament mercantil específic.
 • Àmbit Laboral: vinculat als processos laborals ja sigui per defensar els interessos de les persones treballadores, com també les empreses. (per més informació: consultar la fitxa ocupacional 'Advocat/ada laboralista')
 • Àmbit Civil i Processal: enfocat a la defensa dels interessos de particulars enfront d'altres particulars (persones físiques o jurídiques). Estan relacionats amb processos de família, reclamacions de quantitats, reclamació d'indemnitzacions, assegurances, herències, recursos de multes, desnonaments, etc. Aquests/es professionals tenen contacte continu amb els Jutjats de Primera Instància, Consolats, Tribunals i/o Audiència Provincial.
 • Àmbit Penal: centrat en la defensa dels delictes tipificats al Codi Penal (delictes contra les persones i la vida, contra l'administració, delictes econòmics, etc.). La funció de l'advocacia penal és assistir i defensar els interessos de la clientela en declaracions, durant la instrucció i en la fase de judici oral. Poden ser particulars o de part (quan el designa i paga un client), o d'ofici (quan el designa el Col·legi d'advocats) i pot ser gratuït o no, en funció de si la persona compleix una sèrie de requisits, majoritàriament de caràcter econòmic. En el cas de procediment judicial principalment intervenen en el Jutjat d'Instrucció, Jutjats Penals i en l'Audiència Provincial. En determinats casos també intervenen en l'Audiència Nacional.
 • Àmbit Immobiliari: dirigit a processos de compravenda de terrenys i inversions estrangeres a Espanya o de litigis en comunitats de propietaris o constructores.
 • Àmbit de la Protecció de dades: centrats en el compliment de la legislació associada a la protecció de dades de caràcter personal, tant des del punt de vista dels drets de les persones com de les obligacions de les persones i entitats que tracten aquestes dades. (per més informació: consultar la fitxa ocupacional 'Advocat/da de compliance')
 • Altres àmbits de treball on s'exerceix l'advocacia seria en el camp de la informàtica o a l'hora de gestionar els emplaçaments i/o contractar projectes de telecomunicacions (per més informació: consultar la fitxa ocupacional 'Advocat/ada per a la gestió d'emplaçaments'), la mediació i altres sistemes de resolució alternativa de conflictes, drets i consum, la propietat intel·lectual i industrial i drets en els negocis d'internet (per més informació: consultar la fitxa ocupacional 'Advocat/ada expert/a en IT'), entre altres.

Tasques

 • Assistència i assessorament a la persona client durant totes les fases i actes dels processos judicials o administratius: inici, denúncia/querella, investigació/instrucció, imputació, acusació, sentència i compliment de sentència. Inclou l'assistència durant el judici, si és el cas.
 • Cerca de la interpretació més favorable i justa de la llei pels interessos de la seva clientela.
 • Sol·licitud de la cerca de proves i presentació dels recursos necessaris conforme a l'ordenament jurídic, a favor dels interessos que defensa.
 • Elaboració de dictàmens especialitzats: resolucions penals o posicions sobre una hipòtesi en particular.
 • Redacció de la documentació requerida: informes tècnics jurídics, respostes a notificacions, recursos, instàncies del judici, contractes, sol·licituds, querelles, etc.

Accessos ràpids i copyright:

Centre per al desenvolupament professional Porta22

Barcelona Treball (Porta22)
Llacuna, 156-162, 08018 Barcelona
bcn.cat/treball

900533175
De dilluns a divendres de 9 a 18 h

Generalitat de Catalunya
Unió Europea FEDER
Unió Europea FSE