Ajuntament de Barcelona | Capital humàEl web de l'Ajuntament de Barcelona

Inici  > Fitxes Ocupacionals

Coneix aquesta ocupació

Altres denominacions

Gestor/a de projecte; Cap de projecte; Director/a de projecte; Gerent de projecte; Administrador/a de projecte.

Descripció

És el professional que planifica, coordina i fa el seguiment dels recursos tècnics i humans implicats en un projecte del que n'ha de resultar un producte o un servei. El gestor del projecte, a més de desenvolupar el producte o servei, és responsable del seguiment i consecució de tots els altres paràmetres que defineixen el projecte, com el manteniment del cost previst, el compliment dels terminis i de les normatives de seguretat, respecte al medi ambient, i prevenció de riscos laborals.

Aquesta ocupació pren cada dia més importància com a conseqüència de les noves formes d'organització del treball, que suposa que la majoria d'empreses treballin per projectes.

Tasques

A continuació, es llisten les diverses tasques que pot dur a terme un gestor de projecte malgrat que, en funció de la complexitat del projecte i de la tipologia d'empresa, algunes tasques poden ser executades per altres professionals de suport sota la seva supervisió.
 • Definició del projecte:
  Ajuda al client a definir amb precisió el projecte, és a dir, l'objectiu, l'estratègia i la filosofia d'actuació de tots els agents implicats.
  Controla que el disseny fet pel projectista (professional que dissenya i implementa el producte o servei que n'ha de resultar del projecte) es correspongui amb la demanda del client.
 • Coordinació dels actors i control dels recursos invertits en el projecte:
  Es responsabilitza de l'aprovisionament, és a dir, de contractar en nom del client els serveis i unitats materials que facin possible la consecució dels objectius definits en el projecte.
  Elabora una anàlisi de sensibilitat per preveure si, com a conseqüència de les actuacions que es fan o els esdeveniments que succeeixin, hi ha risc d'incompliment dels objectius, proposant mesures correctores, si escau.
  Defineix les tasques a dur a terme, en el moment i terminis adequats, per aconseguir les llicències i/o patents.
  Estableix el sistema d'informació i comunicació per a que cada actor disposi de la informació que necessita per fer la seva funció, i de documentar totes les actuacions per tal de garantir la coherència i traçabilitat entre totes elles.
  Elabora el Manual de Procediments que defineix sistemes de treball i presa de decisions entre els diferents actors.
 • Seguiment del projecte:
  Es responsabilitza de l'assoliment dels criteris de qualitat, respecte al medi ambient i prevenció de riscos laborals corresponents.
  Fa el seguiment del cost del projecte, fent una primera avaluació de la inversió i desprès, al llarg del cicle de vida del projecte, controlant que els costos siguin els previstos.
  És l'interlocutor directe amb el client, establint els sistemes de comunicació (reunions, elaboració d'informes periòdics) que es considerin oportuns.
  És responsable de la recepció i avaluació del resultat final. En nom del client, rep el producte o servei final del projecte, testant la bondat del mateix i deixant-lo en perfectes condicions per que es pugui explotar per qui correspongui, amb tota fiabilitat. A més, avalua el seu treball per tal d'extreure conclusions que ajudin a millorar futurs projectes.

Accessos ràpids i copyright:

Centre per al desenvolupament professional Porta22

Barcelona Treball (Porta22)
Llacuna, 156-162, 08018 Barcelona
bcn.cat/treball

900533175
De dilluns a divendres de 9 a 18 h

Generalitat de Catalunya
Unió Europea FEDER
Unió Europea FSE