Ajuntament de Barcelona | Capital humàEl web de l'Ajuntament de Barcelona

Inici  > Fitxes Ocupacionals

Coneix aquesta ocupació

Altres denominacions

Orientador/a i preparador/a per a la jubilació

Descripció

El conseller per a la jubilació és un tècnic especialitzat en l'assessorament i l'orientació dels processos de jubilació i, en general, d'abandonament del mercat de treball productiu, que presta els seus serveis tant a les persones de forma interpersonal com a través d'empreses o organitzacions que fan de mitjançers en el mercat laboral. El conseller informa i acompanya en les tramitacions i les disposicions legals en matèria de jubilació, d'acord amb la normativa vigent, i alhora facilita tots els recursos adreçats a les persones jubilades existents dins el seu territori per tal que aquestes s'integrin plenament a la societat, fora d'allò que constitueix l'àmbit economicoproductiu.

Tasques

 • Informa, assessora i acompanya les persones en els seus processos de jubilació i sortida de l'estructura del mercat productiu.
  Diagnostica i identifica els drets i els deures generats per la persona que s'ha de jubilar durant la seva etapa com a treballador.
  Calcula per a cada persona, a partir de les cotitzacions (nacionals o internacionals), segons el règim d'adscripció a la Seguretat Social, i en funció de la legislació vigent, les prestacions retributives o contributives, així com altres prestacions socials i assistencials a les quals té dret el treballador.
  Analitza i valora les possibilitats de quan i com s'ha d'efectuar la jubilació.
  Analitza, valora i aconsella sobre altres mecanismes existents en el mercat (plans de pensions, assegurances, fons d'inversions, etc.), a part del sistema de la Seguretat Social, per rendibilitzar financerament la situació de jubilació, en funció dels recursos i els interessos de les persones.
  Elabora un pla estratègic de jubilació segons la situació de la persona i la seva vida laboral.
  Identifica i assessora en els processos per al reconeixement de situacions especials de sortida de l'àmbit productiu, com ara la invalidesa permanent, i altres situacions que donen dret a la cobertura de prestacions socials.
 • Tramita i gestiona directament el procés administrativo-burocràtic per tal que el procés de jubilació es produeixi segons els objectius fixats.
  Supervisa tota la documentació i les relacions amb les administracions i les empreses, derivades del procés de tramitació de la jubilació.
 • Informa, assessora i aconsella les empreses o altres organitzacions amb professionals al seu càrrec, sobre la sortida dels treballadors per la via de la jubilació ordinària, anticipada o incentivada.
  Aconsella les empreses i els treballadors sobre la viabilitat dels processos de jubilació i jubilació anticipada de la plantilla.
  Calcula i elabora plans estratègics de jubilacions anticipades o incentivades en funció dels plans estratègics de recursos humans de l'organització.
  Informa les empreses i els treballadors sobre la prolongació voluntària de la vida laboral més enllà dels 65 anys (a través de la compatibilitat de la pensió de jubilació parcial i el treball en els contractes de relleu), segons els incentius existents en la legislació vigent.
  Tramita, gestiona o supervisa els processos administratius derivats de les jubilacions a l'organització.
 • Informa i assessora sobre els recursos existents en el territori, adreçats a les comunitats de persones jubilades.
  Identifica i inventaria els recursos públics existents en el territori, adreçats a les persones jubilades en totes les seves vessants (sanitaris, socials, lúdics, esportius, etc.).
  Indentifica i inventaria les associacions o organitzacions de caire cívic que aglutinen interessos, activitats i serveis per a les persones jubilades.
 • Identifica i manté actualitzada la informació en matèria de legislació, i procediments administratius afins a la gestió de processos de jubilació.
  Està al corrent dels principals sistemes de jubilacions i pensions europeus i internacionals per tal de poder establir un pla de jubilació correcte per a persones que hagin cotitzat prestacions en altres països.
  Està al corrent dels sistemes privats de capitalització que s'ofereixen al mercat.
 • Dóna suport i assistència psicològica a les persones en el seu procés cap a la jubilació i sortida de l'estructura productiva; o deriva aquells usuaris que ho necessitin cap a serveis més específics.
  Dóna assistència psicològica bàsica a les persones que manifesten problemàtiques psicològiques derivades de l'abandonament del sistema productiu, i deriva els casos més complexos cap a serveis més especialitzats sobre aquesta matèria.

Accessos ràpids i copyright:

Centre per al desenvolupament professional Porta22

Barcelona Treball (Porta22)
Llacuna, 156-162, 08018 Barcelona
bcn.cat/treball

900533175
De dilluns a divendres de 9 a 18 h

Generalitat de Catalunya
Unió Europea FEDER
Unió Europea FSE