Ajuntament de Barcelona | Capital humàEl web de l'Ajuntament de Barcelona

Inici  > Fitxes Ocupacionals

Coneix aquesta ocupació

Altres denominacions

Tècnic/a especialista de nivell superior en seguretat en el treball

Descripció

El prevencionista en seguretat en el treball és l'encarregat d'aplicar la prevenció de riscos laborals a l'empresa. L'objectiu de la prevenció de riscos laborals és prevenir els riscos derivats del treball que afecten la seguretat i la salut dels treballadors. La normativa estableix com s'ha de dur a terme la prevenció de riscos laborals a través de la Llei 31/1995, de 8 de novembre, de prevenció de riscos laborals; el Reial decret 39/1997, de 31 de gener, que estableix el Reglament dels serveis de prevenció i tota la normativa que se'n deriva.

El Reglament de serveis de prevenció defineix la qualificació i les funcions dels professionals que es vulguin dedicar a la prevenció de riscos laborals i estableix quatre especialitats en el nivell superior: medicina en el treball, seguretat en el treball, higiene industrial, i ergonomia i psicosociologia aplicada. Cada especialitat s'ha d'acreditar de forma independent, encara que un mateix tècnic pot exercir més d'una especialitat.

Tasques

El tècnic especialista realitza les seves funcions en la disciplina de seguretat en el treball. En la seguretat en el treball es té en compte que les condicions ambientals en què es troben els treballadors no incideixin en la seva seguretat i salut. Per exemple, es té en compte la seguretat de l'espai de treball (p. ex., els terres no han de ser lliscants, els passadissos i portes han de tenir la mida exigida per la normativa, etc.), la seguretat de les instal·lacions i la maquinària (d'electricitat, gas, aigua), etcètera.
El Reglament de serveis de prevenció defineix les principals funcions de l'especialista en nivell superior i, encara que les funcions siguin iguals per a les diferents especialitats, l'aplicació varia molt depenent de cadascuna. Així el prevencionista en seguretat en el treball:
 • Promou la prevenció dels riscos laborals a l'empresa en tots els nivells jeràrquics, de manera que la prevenció s'integri en l'organització i tothom incorpori aquest concepte al seu lloc de treball, des de l'operari i el quadre intermedi fins al directiu. L'objectiu de la prevenció de riscos laborals és preveure totes les activitats que es fan a l'empresa per eliminar o minimitzar els riscos derivats de la feina.
 • S'encarrega de l'avaluació de riscos laborals de l'empresa. L'avaluació de riscos estima la magnitud dels riscos que hi ha a l'empresa segons la probabilitat de risc i les conseqüències que pugui comportar (lleu, greu o molt greu). A l'avaluació de riscos es tenen en compte les condicions de treball i les característiques del treballador.
  Dins de l'avaluació de riscos, el tècnic de nivell superior, segons de l'avaluació que fa, estableix estratègies de mesura que li permeten assegurar que els resultats que obté es corresponen amb la situació real i, a més, aplica i interpreta amb flexibilitat els criteris d'avaluació. En la seguretat en el treball es tindrà en compte, per exemple, l'avaluació de les màquines o els espais de treball.
 • Proposa les mesures per controlar i reduir els riscos. Un cop feta l'avaluació dels riscos laborals, el tècnic proposa les mesures per eliminar o reduir els riscos laborals identificats. Aquestes propostes poden ser:
  Mesures preventives en l'origen del risc, és a dir, si en una màquina s'avalua que existeix risc d'atrapament, proposa col·locar una protecció per eliminar-lo.
  Mesures organitzatives, que es duen a terme quan el risc l'origina una mala organització de l'empresa.
  Mesures de protecció col·lectiva. Quan el risc afecta a un grup de treballadors, busca aplicar mesures col·lectives com, per exemple, regular la circulació a l'interior d'una fàbrica on hi ha molt trànsit de toros mecànics amb mercaderies.
  Mesures de protecció individual. Sobretot quan no es poden aplicar mesures de protecció col·lectiva, estableix mesures per a treballadors concrets com, per exemple, utilitzar d'ulleres de protecció per treballs amb risc de despreniment de materials.
  Amb les accions de control, vigila periòdicament les condicions de treball i l'organització per tal d'identificar qualsevol canvi substancial que pugui suposar un risc per a la salut dels treballadors (p. ex., canviar la distribució de l'oficina, incorporar noves màquines en el treball, etc.).
 • Vetlla pel compliment del programa de control i reducció dels riscos laborals en l'especialitat de seguretat en el treball establert a partir de l'avaluació de riscos, i duu a terme les activitats de control i reducció que té assignades a través de la planificació de l'activitat definida per l'empresa. Per exemple, controla la il·luminació dels llocs de treball cada cop que es fan canvis.
 • Realitza les activitats d'informació i formació dels treballadors en l'àrea de seguretat en el treball. Una de les mesures i obligacions de l'empresa és informar dels riscos que hi ha en cada lloc de treball i dels riscos de l'empresa (p. ex., incendis, espais comuns, etc.). També ha de formar en prevenció de riscos laborals els treballadors sobre el seu lloc de treball. Per exemple, explica la forma de treballar amb una màquina de manera segura.
 • Planifica l'activitat preventiva. L'activitat preventiva té com a objectiu eliminar, reduir i controlar els riscos laborals. Un cop feta l'avaluació de riscos, el tècnic estableix quines són les mesures preventives a dur a terme en funció de la gravetat dels riscos, de la probabilitat de materialitzar-se o del nombre de treballadors afectats. Per exemple, si identifica que existeix el risc que els vidres d'una porta de pas es puguin trencar, primer ho senyalitzarà i desprès establirà un calendari per canviar el vidre per un que no es pugui esmicolar.
 • Dirigeix les actuacions portades a terme en casos d'emergència i primers auxilis. Les empreses han de disposar d'un pla d'autoprotecció que estableixi quins casos d'emergència pot haver-hi, com s'ha d'actuar en cada cas i com s'organitza l'empresa en cas d'emergència. El tècnic gestiona la realització i aplicació dels plans d'autoprotecció.

Accessos ràpids i copyright:

Centre per al desenvolupament professional Porta22

Barcelona Treball (Porta22)
Llacuna, 156-162, 08018 Barcelona
bcn.cat/treball

900533175
De dilluns a divendres de 9 a 18 h

Generalitat de Catalunya
Unió Europea FEDER
Unió Europea FSE