Ajuntament de Barcelona | Capital humàEl web de l'Ajuntament de Barcelona

Inici  > Fitxes Ocupacionals

Coneix aquesta ocupació

Altres denominacions

Tècnic/a especialista de nivell superior en higiene industrial

Descripció

L'empresari és el responsable de fer les activitats necessàries en prevenció de riscos laborals per protegir la seguretat i salut dels seus treballadors. Per fer correctament aquestes activitats, l'empresari necessita de l'assessorament del professional prevencionista . La normativa estableix com s'ha de dur a terme la prevenció de riscos laborals a través de la Llei 31/1995, de 8 de novembre, de prevenció de riscos laborals; del Reial decret 39/1997, de 31 de gener, que estableix el Reglament dels serveis de prevenció i tota la normativa que se'n deriva.

El Reglament de serveis de prevenció defineix la qualificació i les funcions dels professionals que es vulguin dedicar a la prevenció de riscos laborals i estableix quatre especialitats en el nivell superior: medicina en el treball, seguretat en el treball, higiene industrial, i ergonomia i psicosociologia aplicada.

Tasques

El tècnic especialista que duu a terme les seves funcions en la disciplina d'higiene industrial tracta els efectes que tenen sobre la salut dels treballadors els factors ambientals. Els principals factors ambientals que es tenen en compte són els factors associats a substàncies químiques (p. ex., toxicitat, etc.), els factors associats a elements físics (p. ex., soroll, radiacions, temperatura, etc.) i els factors associats als agents biològics (p. ex., virus, bactèries, insectes, etc.).

El Reglament de serveis de prevenció defineix les principals funcions de l'especialista en nivell superior i, encara que les funcions siguin iguals per a les diferents especialitats, l'aplicació varia molt depenent de cadascuna. Així, el prevencionista en higiene industrial:
 • Promou la prevenció dels riscos laborals a l'empresa en tots els nivells jeràrquics, de manera que la prevenció s'integri en l'organització i tothom incorpori aquest concepte en el seu lloc de treball, des de l'operari i el quadre intermedi fins al directiu. L'objectiu de la prevenció de riscos laborals és preveure totes les activitats que es realitzen a l'empresa per eliminar o minimitzar els riscos derivats de la feina.
 • S'encarrega de l'avaluació de riscos laborals de l'empresa. L'avaluació de riscos estima la magnitud dels riscos que hi ha a l'empresa segons la probabilitat de risc i les conseqüències que pugui tenir (lleus, greus o molt greus). En l'avaluació de riscos es tenen en compte les condicions de treball i les característiques del treballador. Dins de l'avaluació de riscos el tècnic de nivell superior, segons l'avaluació que fa, estableix estratègies de mesura que li permeten assegurar que els resultats obtinguts es corresponen amb la situació real i, a més, aplica i interpreta amb flexibilitat els criteris d'avaluació. En higiene industrial, per exemple, mesura la concentració de substàncies que hi ha per tal de comprovar que estiguin sota els límits permesos que estableix la normativa específica. Si estan per sobre del límit, ha de planificar l'activitat preventiva.
 • Proposa les mesures per controlar i reduir els riscos. Un cop feta l'avaluació dels riscos laborals, el tècnic proposa les mesures per eliminar o reduir els riscos laborals identificats. Aquestes propostes poden ser:
  Mesures preventives en l'origen del risc, és a dir, si una màquina fa molt soroll, col·loca una protecció per reduir-lo fins a uns nivells acceptables segons la normativa.
  Mesures organitzatives, que es duen a terme quan el risc l'origina una mala organització de l'empresa.
  Mesures de protecció col·lectiva. Quan el risc afecta un grup de treballadors, intenta aplicar mesures col·lectives com, per exemple, confinar l'ús de productes químics a sales especials restringides.
  Mesures de protecció individual. Estableix mesures per a treballadors concrets, sobretot quan no es poden aplicar mesures de protecció col·lectiva com, per exemple, utilitzar màscares de protecció quan es fan treballs amb productes que desprenen gasos tòxics o irritants.
  Amb les accions de control, vigila periòdicament les condicions de treball i l'organització per tal d'identificar qualsevol canvi substancial que pugui suposar un risc per a la salut dels treballadors (p. ex., realitzar mesures periòdiques, etc.).
 • Vetlla pel compliment del programa de control i reducció dels riscos laborals establert a partir de l'avaluació de riscos i duu a terme les activitats de control i reducció que té assignades a través de la planificació de l'activitat preventiva definida per l'empresa. Per exemple, si el nivell de decibels està per sobre de la normativa, el prevencionista ha d'establir les mesures necessàries per reduir aquest soroll (p. ex., aïllar la font del soroll) i organitzar un programa de control periòdic del soroll.
 • Realitza les activitats d'informació i formació dels treballadors en l'àrea d'higiene en el treball. Una de les mesures i obligacions de l'empresa és informar dels riscos que hi ha a cada lloc de treball i a l'empresa en l'especialitat d'higiene. Forma els treballadors en prevenció de riscos laborals en el seu lloc de treball. Per exemple, els explica la manera de manipular els productes químics i quines proteccions han d'utilitzar (guants, ulleres de protecció o davantal de protecció).
 • Planifica l'activitat preventiva. L'activitat preventiva té com a objectiu eliminar, reduir i controlar els riscos laborals. Un cop feta l'avaluació de riscos, el tècnic estableix quines mesures preventives cal dur a terme depenent dels riscos més greus, dels que tenen més probabilitat de materialitzar-se o del nombre de treballadors que afecten. Si ha identificat un risc associat a l'ús dels productes químics, ha d'establir com reduirà la concentració del producte, si hi ha un substitut que no tingui efectes per a la salut, etc. Ha de definir un protocol d'actuació i unes avaluacions periòdiques de la concentració del producte.
 • Dirigeix les actuacions portades a terme en casos d'emergència i primers auxilis. Les empreses han de disposar d'un pla d'autoprotecció que estableixi quins casos d'emergència pot haver-hi, com s'ha d'actuar en cada cas i com s'organitza l'empresa en cas d'emergència. El tècnic gestiona la realització i aplicació dels plans d'autoprotecció com, per exemple, en cas que hi hagi una explosió en un tanc on s'emmagatzemen productes químics inflamables i tòxics.

Accessos ràpids i copyright:

Centre per al desenvolupament professional Porta22

Barcelona Treball (Porta22)
Llacuna, 156-162, 08018 Barcelona
bcn.cat/treball

900533175
De dilluns a divendres de 9 a 18 h

Generalitat de Catalunya
Unió Europea FEDER
Unió Europea FSE