Ajuntament de Barcelona | Capital humàEl web de l'Ajuntament de Barcelona

Inici  > Fitxes Ocupacionals

Prevencionista (en ergonomia i psicosociologia aplicada)

Coneix aquesta ocupació

Altres denominacions

Tècnic/a especialista de nivell superior en ergonomia i psicosociologia aplicada

Descripció

L'empresari és el responsable de fer les activitats necessàries en prevenció de riscos laborals per protegir la seguretat i salut dels seus treballadors. Per fer correctament aquestes activitats, l'empresari necessita de l'assessorament del professional prevencionista . La normativa estableix com s'ha de dur a terme la prevenció de riscos laborals a través de la Llei 31/1995, de 8 de novembre, de prevenció de riscos laborals; del Reial decret 39/1997, de 31 de gener, que estableix el Reglament dels serveis de prevenció i tota la normativa que se'n deriva.

El Reglament de serveis de prevenció defineix la qualificació i les funcions dels professionals que es vulguin dedicar a la prevenció de riscos laborals i estableix quatre especialitats en el nivell superior: medicina en el treball, seguretat en el treball, higiene industrial, i ergonomia i psicosociologia aplicada.

Tasques

El tècnic especialista duu a terme les seves funcions en les disciplines de:
 • Ergonomia, que és l'adaptació de les màquines i els llocs de treball al treballador, de manera que no suposin un perjudici per a la seva salut. Per exemple, trobem malalties associades als moviments repetitius, els treballs amb ordinadors, etc.
 • Psicosociologia, que tracta les condicions associades a l'organització i el contingut del treball i a la realització de tasques per part dels treballadors. Si les condicions psicosocials no són bones poden derivar en situacions d'estrès, problemes laborals, etc.
El Reglament de serveis de prevenció defineix les principals funcions de l'especialista en nivell superior i, encara que les funcions siguin iguals per a les diferents especialitats, l'aplicació varia molt depenent de cadascuna. Així, el prevencionista en ergonomia i psicosociologia aplicada:
 • Promou la prevenció dels riscos laborals a l'empresa, en tots els nivells jeràrquics de l'empresa, de manera que la prevenció s'integri en l'organització i tothom incorpori aquest concepte en el seu lloc de treball, des de l'operari o el quadre intermedi fins al directiu. L'objectiu de la prevenció de riscos laborals és preveure totes les activitats que es realitzen a l'empresa per eliminar o minimitzar els riscos derivats de la feina.
 • S'encarrega de l'avaluació de riscos laborals de l'empresa. L'avaluació de riscos calcula la magnitud dels riscos a l'empresa, segons la probabilitat del risc i les conseqüències que pugui tenir (lleus, greus o molt greus). A l'avaluació de riscos es tenen en compte les condicions de treball i les característiques del treballador. Dins de l'avaluació de riscos, el tècnic de nivell superior, segons l'avaluació que efectua, estableix estratègies de mesura que li permeten assegurar que els resultats que obté es corresponen amb la situació real i, a més, aplica i interpreta amb flexibilitat els criteris d'avaluació. Per exemple, avalua la forma en què realitza els moviments una operària de fàbrica per identificar si hi ha moviments repetitius que podrien provocar microtraumatismes.
 • Proposa les mesures per controlar i reduir els riscos. Un cop feta l'avaluació dels riscos laborals, el tècnic proposa les mesures per eliminar o reduir els riscos laborals identificats. Aquestes propostes poden ser:
  Mesures preventives en l'origen del risc. Per exemple, vetlla perquè les cadires siguin regulables tant horitzontalment com verticalment.
  Mesures organitzatives. Per exemple, estableix rotacions per evitar que una persona faci moviments repetitius en una màquina.
  Mesures de protecció col·lectiva. Quan el risc afecta un grup de treballadors, intenta aplicar mesures col·lectives com, per exemple, separar les zones d'atenció al client d'altres llocs de treball per reduir la pressió del treball amb públic.
  Mesures de protecció individual. Estableix mesures per a treballadors concrets, sobretot quan no es poden aplicar mesures de protecció col·lectiva.
  Amb les accions de control, vigila periòdicament les condicions de treball i d'organització per identificar qualsevol canvi substancial que pugui suposar un risc per a la salut dels treballadors (p. ex., establir torns molt llargs o pocs descansos, etc.).
 • Vetlla pel compliment del programa de control i reducció dels riscos laborals en l'especialitat d'ergonomia i psicosociologia que s'ha establert a partir de l'avaluació de riscos i duu a terme les activitats de control i reducció que té assignades a través de la planificació de l'activitat preventiva definida per l'empresa.
 • Realitza les activitats d'informació i formació dels treballadors en l'àrea d'ergonomia i psicosociologia en el treball. Una de les mesures i obligacions de l'empresa és informar dels riscos que hi ha en cada lloc de treball i, a més, dels riscos de l'empresa en l'especialitat d'ergonomia i psicosociologia. També ha de formar els treballadors en la prevenció de riscos laborals en el seu lloc de treball. Per exemple, els explica com han de seure i treballar amb ordinadors per evitar males postures.
 • Planifica l'activitat preventiva. L'activitat preventiva té com a objectiu eliminar, reduir i controlar els riscos laborals. Un cop feta l'avaluació de riscos, el tècnic estableix l'ordre de les mesures preventives que cal aplicar segons els riscos més greus, els que tenen més probabilitat de materialitzar-se o segons el nombre de treballadors que afecten. Per exemple, si detecta que un lloc de treball comporta molt estrès, pot establir uns controls per vigilar les persones que estan en aquest lloc i, a més, mirar de fer canvis en l'organització del treball per intentar disminuir-lo.
 • Dirigeix les actuacions portades a terme en casos d'emergència i primers auxilis. Les empreses han de disposar d'un pla d'autoprotecció que estableixi quins casos d'emergència pot haver-hi, com s'ha d'actuar en cada cas i com s'organitza l'empresa en cas d'emergència. El tècnic gestiona la realització i aplicació dels plans d'autoprotecció.

Accessos ràpids i copyright:

Centre per al desenvolupament professional Porta22

Barcelona Treball (Porta22)
Llacuna, 156-162, 08018 Barcelona
bcn.cat/treball

900533175
De dilluns a divendres de 9 a 18 h

Generalitat de Catalunya
Unió Europea FEDER
Unió Europea FSE