Ajuntament de Barcelona | Capital humàEl web de l'Ajuntament de Barcelona

Inici  > Fitxes Ocupacionals

Coneix aquesta ocupació

Descripció

És la persona que desenvolupa funcions de supervisió i control dels processos pressupostaris i financers de l'empresa, i gestiona, controla i supervisa l'elaboració dels estats comptables i financers reportant directament al/a la director/a general de l'empresa.

Aquest perfil és habitual en grans empreses i multinacionals de qualsevol àmbit d'activitat. En aquest tipus d'empreses, el/la director/a financer/a acostuma a formar part del comitè de direcció i, per això desenvolupa funcions de caràcter estratègic en els grans àmbits de decisió de l'empresa, com ara l'optimització dels sistemes de gestió, el disseny de polítiques de desenvolupament o la política de recursos humans.

Tasques

Les tasques associades al perfil de director/a financer/a són les següents:
  • Analitzar l'estat financer de l'empresa mitjançant l'estudi del balanç de situació (situació patrimonial de l'empresa) i del compte de pèrdues i guanys (resultat econòmic de l'exercici comptable anual).
  • Gestionar i supervisar els recursos econòmics i financers de l'empresa per treballar amb les millors condicions de cost, liquiditat (qualitat dels actius per convertir-se en diners en efectiu), rendibilitat i seguretat mitjançant:
    • La gestió de les variables financeres, és a dir, la revisió de la gestió de tresoreria, dels crèdits demanats, de les inversions previstes i dels cobraments i pagaments.
    • La negociació amb les entitats bancàries i financeres per reduir les comissions bancàries i els interessos.
  • Optimitzar els costos fiscals de l'empresa (declaracions i impostos).
  • Supervisar la relació de l'empresa amb tercers: auditors/es externs/es, administracions, clients i proveïdors.
  • Preparar els comptes anuals mitjançant l'anàlisi del balanç de situació i de la memòria financera i econòmica de l'empresa (document amb informació financera) per a identificar la viabilitat de les inversions.
  • Dur a terme la selecció, formació i direcció de l'equip.

Accessos ràpids i copyright:

Centre per al desenvolupament professional Porta22

Barcelona Treball (Porta22)
Llacuna, 156-162, 08018 Barcelona
bcn.cat/treball

900533175
De dilluns a divendres de 9 a 18 h

Generalitat de Catalunya
Unió Europea FEDER
Unió Europea FSE