Ajuntament de Barcelona | Capital humàEl web de l'Ajuntament de Barcelona

Inici  > Fitxes Ocupacionals

Coneix aquesta ocupació

Descripció

L'advocat/ada de Compliance (o compliment normatiu) té com a missió velar pel compliment de les lleis dins de l'organització. És el la persona responsable de la prevenció de delictes dins l'àmbit empresarial (per exemple, blanqueig de capital o l'incompliment de la normativa de prevenció de riscos laborals), intervenint en l'administració del Sistema de Gestió per a la Prevenció de Delictes. Aquest sistema, que ha de ser certificat, recull un conjunt d'actuacions i protocols adreçats a minimitzar la possibilitat i les conseqüències de que es cometin delictes en el si de les organitzacions, contribuint a disminuir el risc penal. De forma addicional, per realitzar amb èxit la seva feina, l'advocat/ada de Compliance ha d'implementar les mesures i controls que li permetin conèixer oportunament els riscos e i incidències que poden afectar a l'empresa per la qual treballa.

Pel que fa a la gestió de les dades, aquest/a professional ha de vetllar pel compliment de la Llei orgànica 15/99, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal (LOPD). Per aconseguir-ho supervisar totes les operacions i procediments tècnics, automatitzats o no, que permetin la recollida, gravació, conservació, elaboració, modificació, bloqueig i cancel·lació de dades. També controla les cessions de dades que es derivin de comunicacions, consultes, interconnexions i transferències externes d'una organització, privada o pública.

Tasques

 • Identifica riscos i integra obligacions.
  Identifica possibles riscos de comissió de delictes en l'organització i les obligacions a les que estan subjectes les empreses (Hard Law i Soft Law).
 • Identifica, avalua i controla els riscos de comissió de delictes de treballadors i terceres parts (proveïdors, agents, contractistes, distribuïdors, etc.) en l'organització.
  Integra les obligacions contingudes en el Sistema de Gestió per a la Prevenció de Delictes amb polítiques, procediments i processos ja existents.
 • Assessora legalment.
  Assegura l'accés a un assessorament professional i adequat per a l'establiment, implementació i manteniment del sistema.
  Ofereix serveis com a consultor sobre protecció legal de la informació en tots els departaments de l'organització i en entitats apropiades.
 • Gestiona la protecció de dades de caràcter personal (LOPD).
  Coordina el programa corporatiu de protecció de dades de caràcter personal.
  Coneix l'estat actual dels diferents marcs legals sobre confidencialitat i protecció de dades, i supervisa els avenços en tecnologies de la informació per assegurar l'adaptació i la conformitat de l'organització.
  Supervisa i executa el compliment de les normes sobre protecció de dades de caràcter personal.
  Estableix i administra el procés per rebre, documentar, seguir, investigar i prendre acció en totes les queixes referents a les polítiques i als procediments sobre protecció de dades de caràcter personal de l'organització, en la coordinació i la col·laboració amb altres funcions similars, i quan és necessari, en els processos legals.
 • Dirigeix auditories.
  Dirigeix auditories periòdiques sobre la protecció de les dades sensibles.
  Assegurar la revisió i auditoria regulars del Sistema de Gestió per a la Prevenció de Delictes.
 • Coordina actuacions amb altres departaments o agents externs.
  Treballa en col·laboració amb totes les unitats responsables del tractament d'informació sensible (creació, emmagatzematge, organització i accés) per assegurar que l'organització manté la protecció apropiada, segons l'estratègia i les polítiques acordades.
  Participa en el desenvolupament, la posada en pràctica i la supervisió de tots els acords amb agents externs que operen amb dades cedides en comunicacions, consultes, interconnexions i transferències, per assegurar el compliment de les normes legals i les polítiques corporatives.
 • S'encarrega del Canal Ètic.
  Administra el Canal Ètic, una eina que permet a la plantilla o altres col·laboradors/es comunicar aquelles activitats presumptament irregulars o que van en contra la normativa o el codi ètic de l'organització.

Accessos ràpids i copyright:

Centre per al desenvolupament professional Porta22

Barcelona Treball (Porta22)
Llacuna, 156-162, 08018 Barcelona
bcn.cat/treball

900533175
De dilluns a divendres de 9 a 18 h

Generalitat de Catalunya
Unió Europea FEDER
Unió Europea FSE