Ajuntament de Barcelona | Capital humàEl web de l'Ajuntament de Barcelona

Inici  > Fitxes Ocupacionals

Coneix aquesta ocupació

Descripció

El/La director/a de seguretat desenvolupa les seves tasques en l'empresa privada. D'acord amb la normativa de seguretat privada (Llei 23/1992, de 30 de juliol, de seguretat privada i la normativa que se'n deriva), aquest perfil professional és obligatori quan l'empresa compta amb vint-i-quatre o més vigilants de seguretat, o bé quan per l'activitat de l'empresa, aquesta està obligada per normativa a disposar d'un sistema o servei de seguretat, com ara els bancs, les caixes d'estalvi i les entitats de crèdit.

Per poder desenvolupar les tasques de director/a de seguretat cal obtenir l'habilitació del Ministeri de l'Interior i complir els requisits que estableix la normativa de seguretat privada (no tenir antecedents penals, no estar sancionat/da per infraccions greus o molt greus en temes de seguretat, etc.).

Tasques

Les tasques que desenvolupa el/la director/a de seguretat les fixa la Llei 23/1992, de 30 de juliol, de seguretat privada i la normativa que se'n deriva. D'aquesta manera:
 • Administra i organitza el servei de seguretat de l'empresa.
  Analitza les situacions de risc i planifica i programa les actuacions precises per implantar i portar a terme els serveis de seguretat.
  Organitza, dirigeix i inspecciona el servei de seguretat privada.
 • Dirigeix els/les vigilants de seguretat o guardes de camp.
  Organitza, dirigeix i inspecciona el personal de seguretat privada.
  Proposa els sistemes de seguretat que resulten més adequats en cada cas, i en supervisa l'ús, el funcionament i la conservació o manteniment.
  Proposa les mesures adequades per arreglar les deficiències que identifiquen els/les vigilants en relació amb el servei que presten.
 • Controla el funcionament i manteniment de les instal·lacions de sistemes físics i electrònics instal·lats a l'empresa. Gestiona la informació que s'obté dels sistemes de seguretat instal·lats a l'empresa.
 • Coordina els diferents serveis de seguretat que en depenen, amb les actuacions pròpies de protecció civil en situacions d'emergència, catàstrofe o calamitat pública.
 • Assegura la col·laboració dels serveis de seguretat de l'empresa amb els de les corresponents dependències de les forces i cossos de seguretat (Policia Nacional, Guàrdia Civil, Policia Autonòmica i Policia Local).
 • Vetlla pel compliment de la normativa de seguretat obligatòria. Segons els serveis que presta, l'empresa de seguretat ha de complir un conjunt de normes específiques, i el/la cap de seguretat és responsable que es compleixin. Per exemple, un banc que disposi d'una cambra cuirassada ha de complir uns requeriments mínims que estableix el reglament de seguretat privada.
 • Participa activament en els plans de crisi, com a part integrant del comitè de crisi en el que se li assigna un dels papers fonamentals o com a controlador/a extern.
 • Codefineix amb l'alta direcció de l'empresa els circuits d'informació segurs i els nivells de classificació horitzontal i vertical sobre la confidencialitat dels documents de l'empresa i intervé en el control de la seva distribució.
 • Participa amb els altres responsables amb la definició i el control dels riscos tecnològics de l'empresa i les implicacions de l'ús laboral d'aquestos, especialment els derivats de la societat de la informació i Internet.
 • Estableix procediments de control i defensa contra riscos interns, com la pèrdua desconeguda, la revelació de secrets, la competència deslleial, els delictes contra la propietat intel·lectual i industrial, les infraccions administratives relacionades amb la Llei orgànica de protecció de dades (LOPD) i la Llei de serveis de la societat d'informació (LSSI), les demandes per danys i estralls i danys a tercers morals o materials.
 • Col·labora en la definició i implantació de sistemes de continuïtat i recuperació de desastres.
 • Participa en la definició de perfils desitjables en la contractació de personal estratègic per a l'empresa.
 • Assessora i participa en l'elaboració de contractes i aliances estratègiques de negocis.
 • Col·labora amb les forces i els cossos de seguretat. La normativa de seguretat privada estableix la subordinació de les empreses de seguretat privada a la seguretat pública. Per tant, el/la director/a de seguretat té el deure de comunicar qualsevol informació o circumstància significativa que permeti prevenir, mantenir o restablir la seguretat ciutadana.

Accessos ràpids i copyright:

Centre per al desenvolupament professional Porta22

Barcelona Treball (Porta22)
Llacuna, 156-162, 08018 Barcelona
bcn.cat/treball

900533175
De dilluns a divendres de 9 a 18 h

Generalitat de Catalunya
Unió Europea FEDER
Unió Europea FSE