Ajuntament de Barcelona | Capital humàEl web de l'Ajuntament de Barcelona

Inici  > Fitxes Ocupacionals

Coneix aquesta ocupació

Descripció

L'enginyer de sistemes de seguretat treballa en empreses de seguretat privada que ofereixen serveis d'instal·lació i manteniment de sistemes de seguretat electrònica per evitar robatoris i intrusions. Les empreses que ofereixen aquests serveis han d'estar autoritzades pel Ministeri de l'Interior en aplicació de la normativa de seguretat privada (Llei 23/1992, de 30 de juliol, de seguretat privada i la normativa que se'n deriva).

Així mateix, aquesta ocupació s'encarrega del disseny i l'aplicació efectiva dels sistemes de seguretat que necessita una empresa. Aquests sistemes estan associats cada vegada més a l'ús de les noves tecnologies.

Tasques

 • Investiga i fa recerca de sistemes de seguretat per millorar els sistemes i aplicar els avenços tecnològics que van apareixent.
 • Dissenya i implanta els sistemes de seguretat i en comprova el funcionament. La funció dels sistemes de seguretat és protegir els objectes i béns immobles de robatoris, fer controls de televisió, realitzar controls de presència, etc. Això implica:
  - Sistemes de detecció d'intrusió (com per exemple, sistemes de detecció volumètrics, per infrarojos, per microones, etc.).
  - Sistemes de vigilància per CCTV (circuits de televisió).
  - Sistemes de control i accessos a recintes o edificis.
 • Gestiona el manteniment i la reparació dels sistemes de seguretat segons marca la normativa. Quan la normativa de seguretat privada obliga a instal·lar un sistema de seguretat, posteriorment, estableix que cada tres mesos cal fer-ne el manteniment preventiu. En cas que s'instal·li un sistema de seguretat sense ser obligatori, les revisions han de ser anuals.
 • Segons el Reglament de seguretat privada, en els centres de gestió de recepció d'alarmes:
  - Realitza el projecte de connexió de central d'alarmes.
  - Duu a terme operacions de disseny de sistemes de seguretat electrònica.
  - Fa certificats d'instal·lació de sistemes de seguretat.
 • Elabora, mitjançant programes de disseny gràfic o CAD, la planimetria d'obra amb la ubicació i la senyalització dels equips i sistemes de seguretat a instal·lar, el recorregut i cablejat i les cotes pertinents a la instal·lació.
  En el seu cas, dissenya els circuits electrònics per a noves aplicacions de hardware, així com el software necessari per al funcionament o adaptació de les solucions personalitzades.
  Realitza valoracions a l'obra i programació pel que fa als recursos i temps necessaris.
  Actua com perit expert en la valoració de discrepàncies entre clients i empreses instal·ladores.
  Realitza assessoria i planificació a efectes de la confecció de bases pressupostàries i concursals de sistemes.
  Supervisa o controla l'adequació d'estàndards de qualitat dels equips a la normativa reguladora.
  Ajusta la matriu del disseny a les instal·lacions de seguretat als factors i vectors de risc ambientals i d'entorn, arquitectònics, físics, personals, procedimentals i legals a fi i efecte de la màxima eficàcia, efectivitat i congruència en els resultats.
  Efectua controls i inspeccions preceptives a l'obra per al control de compliment del programa, així com l'avaluació de mètodes i temps.

Accessos ràpids i copyright:

Centre per al desenvolupament professional Porta22

Barcelona Treball (Porta22)
Llacuna, 156-162, 08018 Barcelona
bcn.cat/treball

900533175
De dilluns a divendres de 9 a 18 h

Generalitat de Catalunya
Unió Europea FEDER
Unió Europea FSE