Ajuntament de Barcelona | Capital humàEl web de l'Ajuntament de Barcelona

Inici  > Fitxes Ocupacionals

Coneix aquesta ocupació

Descripció

L'analista de llocs de treball assessora les empreses en la definició dels llocs de treball a fi d'optimitzar l'estructura organitzativa, identificant els objectius de cada lloc de treball i les competències necessàries per dur-los a terme amb èxit. A més, dissenya la política salarial de la plantilla i, especialment, en allò que fa referència a la retribució variable i altres sistemes de compensació, amb la finalitat de retenir talent mitjançant una retribució adequada al mercat i l'estratègia de l'empresa.

Aquest/a professional reuneix i analitza informació detallada sobre les obligacions que pertoquen a les persones que ocupen cada lloc de treball per tal de preparar-ne descripcions precises. Aquestes descripcions, a més d'establir les obligacions que han d'assumir, també inclouen una descripció i valoració dels nivells de formació i de les aptituds que cada cas requereix, així com una retribució adient.

L'anàlisi de llocs de treball és una pràctica necessària en els departaments de recursos humans, ja que incideix en la manera de dur a terme la resta d'activitats de l'àrea, com el reclutament i la selecció de personal, la realització de programes formatius, les polítiques de compensació i, en general, la planificació dels recursos humans.

Tasques

Planifica el projecte d'anàlisi de llocs de treball, els mètodes de recollida d'informació i les tècniques d'anàlisi. Concretament:
 • Analitza les funcions, tasques i responsabilitats dels diferents llocs de treball, així com la quantitat de persones que els duen a terme.
 • Analitza les relacions entre els llocs de treball dins l'estructura organitzativa de l'empresa, definint aspectes com: nivell jeràrquic, àrea o departament, càrrecs superiors i subordinats i nivell de comunicació interna.
 • Analitza l'empresa i estableix una via de comunicació amb la direcció i amb el/la responsable de recursos humans per identificar les necessitats de l'organització i fixar-ne els objectius.
 • Analitza l'estratègia de negoci i compara la política retributiva de l'empresa amb la d'altres organitzacions de característiques similars.
A partir de les dades recollides, redacta un document sobre el lloc de treball on descriu:
 • Objectius, competències, coneixements, experiència, tasques de cada lloc i manuals sobre les funcions dutes a terme.
 • Nom i ubicació de cada càrrec dins l'empresa (p. ex., cap de l'àrea de compres, cap del departament comercial, etc.) així com la seva posició dins l'organigrama.
 • Competències necessàries per dur a terme el càrrec amb eficiència (p. ex., treball en equip, iniciativa, etc.).
 • Condicions de treball (p. ex., mobilitat, flexibilitat horària, riscos laborals, etc.).
Assessora la direcció de l'empresa, proposa millores i realitza seguiment.
 • Dissenya els llocs de treball i redissenya funcions, responsabilitats i requeriments d'acord amb els objectius de l'organització.
 • Determina les especificacions laborals que ha de tenir la persona candidata ideal per al lloc de treball (p. ex., idiomes, estudis, experiència, competències, etc.).
 • Realitza la valoració econòmica dels llocs de treball i exposa les alternatives que més poden beneficiar a l'empresa.
 • Estableix un pla de retribucions i compensacions d'acord amb la política de l'empresa i el mercat, que pot combinar incentius salarials (gratificacions, plans de pensions, accions de l'empresa, sou variable, etc.) o no salarials (flexibilitat horària, possibilitat de teletreball, formació i desenvolupament professional, etc.).
 • Elabora quadres de comandament per analitzar els indicadors relatius a la gestió dels recursos humans en l'empresa.
 • Proposa a la direcció de l'empresa millores organitzatives en els diferents llocs de treball.

Accessos ràpids i copyright:

Centre per al desenvolupament professional Porta22

Barcelona Treball (Porta22)
Llacuna, 156-162, 08018 Barcelona
bcn.cat/treball

900533175
De dilluns a divendres de 9 a 18 h

Generalitat de Catalunya
Unió Europea FEDER
Unió Europea FSE