Ajuntament de Barcelona | Capital humàEl web de l'Ajuntament de Barcelona

Inici  > Fitxes Ocupacionals

Coneix aquesta ocupació

Altres denominacions

Responsable de Comunicació i Màrqueting, Dircom, Media planner o Planificador/a online

Descripció

El/la director/a de comunicació és la persona responsable de dissenyar i gestionar l¿estratègia de comunicació de l¿organització per a la qual treballa. El seu objectiu principal és vetllar per la qualitat de la imatge corporativa de l¿empresa a través de l'òptima gestió del públic destinatari i dels mitjans a la xarxa, i del posicionament de la marca, o altres accions publicitàries en desenvolupament (promocions, campanyes, joint ventures o merchandising).

Aquest/a professional lidera i coordina el departament de comunicació i el seu equip humà. Depenent de les persones que el conformin i la mida de l¿empresa, la seva serà només una funció directiva, de planificació i gestió d¿equips, o serà una funció executiva, gestionant relacions amb la premsa, el pla de mitjans de publicitat o realitzant tasques de portaveu.

Com a director/a de comunicació, pot encarregar-se de la comunicació de l¿empresa en els diferents mitjans, gestionant el pressupost destinat per una campanya o acció publicitària d'acord amb la pauta marcada per l'estratègia de mitjans (online i offline). Es tracta, doncs, de conèixer i analitzar les alternatives que ofereixen els diversos mitjans i suports per aconseguir les millors condicions d¿emissió de la campanya, organitzant, calendaritzant i controlant l'emissió de les peces triades.

Des de la direcció de comunicació també es gestionen les crisis a les que s¿enfronten (vagues, adulteració de productes, fuites químiques, desastres naturals, discriminacions, mala gestió, etc.) que posen en perill la reputació corporativa i l¿equilibri natural d¿una organització. La seva feina es centrarà en posar fre a la crisi, mitjançant el disseny d'estratègies de comunicació i l¿anticipació d¿escenaris futurs per avaluar riscos i actuacions pertinents.

El/la director/a de comunicació pot exercir la seva ocupació a una gran varietat d¿àmbits. En el sector hoteler les seves funcions aniran vinculades al màrqueting i s¿encarregarà d'una comunicació més comercial que busca aconseguir els objectius de venda anuals. En canvi, si treballa comunicació cultural tindrà com a objectiu dinamitzar el patrimoni històric, artístic i cultural mitjançant projectes i accions atractives i una gestió que potenciï la rendibilitat social i econòmica de la cultura.

Tasques

La missió principal d'aquest perfil és el disseny i la gestió de l'estratègia de comunicació de l'empresa o institució per a la qual treballa. Aquesta tasca es canalitza a través d'un document que inclou tota la informació necessària per dur a terme la gestió de la comunicació, és a dir, el pla de comunicació. Concretament:
 • Recopila un profund coneixement de l'empresa o institució, de la seva cultura, i dels seus valors, així com el perfil del públic a qui s¿adreça i les seves necessitats.
 • Estudia i analitza la imatge de l'empresa i posicionament al seu sector.
  Estableix els objectius als quals l'empresa vol arribar en matèria de comunicació i fixa les eines i les estratègies que s'utilitzaran per aconseguir-los.
 • Dissenya i gestiona la comunicació interna i externa de l'empresa, tant online com offline.
 • Desenvolupa, planifica, implementa i supervisa campanyes, el llançament de nous serveis i/o productes a l'empresa.
 • Dissenya l¿estratègia publicitària i selecciona o compra els elements de comunicació (mitjans, suports, formats) més adients.
 • Negocia amb els diferents grups de comunicació per establir acords (d¿exclusivitat del producte, tracte preferencial, etc.).
 • Realitza el seguiment de totes les accions per avaluar les estratègies de comunicació aplicades i els resultats, corregint-les i millorant-les si és necessari.
 • Defineix, posiciona i consolida una marca o senyal distintiu que singularitzi un servei o organització i el diferenciï d'altres.
 • Gestiona accions de patrocini i mecenatge.
 • S'encarrega d'esdeveniments singulars i accions puntuals, així com de realitzar tasques de portaveu.
 • Elabora i administra el pressupost del departament de comunicació, garantint l'optimització dels recursos, tant econòmics com humans.
 • Coordina el personal del departament de comunicació.
 • Involucra a tota l'empresa, en especial als òrgans directius, en l'estratègia de comunicació, fent-los conscients de la importància d'aquesta.
 • Dissenya i gestiona el pla de comunicació de crisi, inventariant escenaris, aliances i stakeholders per tal de crear un manual de crisi i pla estratègic adaptat.
 • Estableix aliances estratègiques amb altres organitzacions.

Accessos ràpids i copyright:

Centre per al desenvolupament professional Porta22

Barcelona Treball (Porta22)
Llacuna, 156-162, 08018 Barcelona
bcn.cat/treball

900533175
De dilluns a divendres de 9 a 18 h

Generalitat de Catalunya
Unió Europea FEDER
Unió Europea FSE