Ajuntament de Barcelona | Capital humàEl web de l'Ajuntament de Barcelona

Inici  > Fitxes Ocupacionals

Coneix aquesta ocupació

Descripció

L'actuari/a és la persona experta en el càlcul dels riscos econòmics que pot assumir una entitat asseguradora especialitzada en compensació de riscos (contractes asseguradors de patrimonis o personals, reassegurances, etc.) en funció del volum de clients de què disposi i tenint en compte l'evolució del mercat. Per realitzar el càlcul dels riscos, aplica models matemàtics que li serveixen per estimar el preu de les assegurances, i com a resultat d'aquesta aplicació i anàlisi, estableix el valor dels compromisos futurs a assumir per l'entitat respecte als riscos definits.

La missió principal de l'actuari/a és controlar la sinistralitat i la suficiència de les tarifes i recalcular els preus per aconseguir la major rendibilitat dels productes.

Tasques

La quantitat i la complexitat de les tasques de l'actuari/a depenen del nivell de responsabilitat que tingui. No obstant, les que més habitualment estan associades a aquest perfil són:
  • Realitzar càlculs i anàlisis actuarials en relació a l'actualització de preus i tarificacions de productes, i a la rendibilitat financera.
  • Dissenyar i aplicar models de valoracions financeres i de riscos, el que consisteix en elaborar models estadístics per quantificar el risc que pot assumir una entitat en funció dels contractes asseguradors (volum de clients) que tingui.
  • Elaborar informes a partir dels càlculs i estadístiques realitzats amb l'objectiu de crear documentació oficial dels models interns, dels models de valoració de compromisos i del control de provisions.
  • Participar en l'elaboració i l'actualització d'estudis actuarials (presentació de mètodes de càlcul de risc) i informes tècnics de sinistralitat (document estadístic que determina les probabilitats de que es produeixin sinistres en els àmbits concrets de l'entitat) entre altra documentació tècnica.
  • Dur a terme, conjuntament amb les àrees de desenvolupament de producte, màrqueting i vendes, nous productes, revisar els existents i dissenyar les polítiques de gestió empresarial de la companyia.
  • Realitzar el control i el manteniment de bases de dades tècniques i sistemes de reporting (sistemes de transmissió de la informació) el que permet gestionar grans volums de dades de manera fàcil i eficient, i suposa una solució senzilla per a l'anàlisi de dades i la presa de decisions.
  • Donar suport a la xarxa comercial d'agents i corredors d'assegurances.

Accessos ràpids i copyright:

Centre per al desenvolupament professional Porta22

Barcelona Treball (Porta22)
Llacuna, 156-162, 08018 Barcelona
bcn.cat/treball

900533175
De dilluns a divendres de 9 a 18 h

Generalitat de Catalunya
Unió Europea FEDER
Unió Europea FSE