Ajuntament de Barcelona | Capital humàEl web de l'Ajuntament de Barcelona

Inici  > Fitxes Ocupacionals

Coneix aquesta ocupació

Altres denominacions

Auditor/a del sistema de prevenció de riscos laborals

Descripció

L'auditoria de riscos laborals avalua l'eficàcia del sistema de prevenció de riscos laborals que ha d'aplicar l'empresa.

La normativa estableix com s'ha de dur a terme la prevenció de riscos laborals i també l'auditoria a través de la Llei 31/1995, de 8 de novembre, de prevenció de riscos laborals i el Reial decret 39/1997, de 31 de gener, que estableix el Reglament dels serveis de prevenció.

Així mateix, el Reglament de serveis de prevenció estableix que la persona auditora no pot mantenir amb les empreses que audita cap vinculació comercial, financera o de qualsevol tipus diferent de la d'auditor i tampoc no pot dur a terme funcions com a tècnic en prevenció de riscos laborals en les empreses o serveis de prevenció que s'encarregui d'auditar.

Tasques

L'auditor del sistema de prevenció de riscos laborals valora l'eficàcia del sistema de prevenció tenint en compte que es té cura que el sistema compleixi la normativa vigent en prevenció de riscos laborals.

El Reglament de serveis de prevenció defineix les principals funcions de l'auditor.
 • Comprova com s'ha fet l'avaluació inicial i la periòdica dels riscos laborals, n'analitza els resultats i els verifica si és necessari.
  La normativa en prevenció de riscos laborals estableix l'obligació de realitzar una avaluació inicial dels riscos laborals en l'empresa. Si aquesta avaluació inicial identifica l'existència de riscos laborals, s'ha d'introduir un pla de prevenció de riscos laborals per reduir-los o eliminar-los. Per aquest motiu, la persona auditora comprova que s'hagi fet l'avaluació inicial i que els resultats es corresponguin amb la realitat. En cas de dubte, analitzen els resultats de l'avaluació de riscos. Si s'ha identificat la presència de riscos laborals, l'auditor verifica que es realitzin avaluacions periòdiques, que s'han de dur a terme quan hi ha canvis a l'empresa, al lloc o a les condicions de treball.
 • Comprova que el tipus i la planificació de l'activitat preventiva s'ajusten a la normativa general.
  L'auditor verifica que s'ha organitzat l'activitat preventiva segons l'empresa i els riscos identificats en l'avaluació inicial tenint en compte que la normativa especifica la manera com l'empresa pot organitzar la prevenció de riscos laborals. En cas que s'hi hagin identificat riscos, l'empresa està obligada a definir i planificar l'activitat preventiva per reduir-los o eliminar-los. L'auditor verifica que la planificació de l'activitat preventiva s'adequa als riscos que s'han identificat i a les característiques de l'empresa. També verifica que l'activitat preventiva compleix la normativa de prevenció de riscos laborals d'aplicació a l'empresa.
 • Analitza l'adequació dels procediments i mitjans necessaris per portar a terme les activitats preventives.
  Un cop ha fet l'avaluació de riscos i ha establert l'activitat preventiva corresponent, l'auditor comprova que els procediments acordats per aplicar-la (p. ex., el procediment d'investigació d'accidents laborals) són correctes i compleixen la normativa. També determina que els mitjans que l'empresari destina per a l'activitat preventiva són els adequats, si s'ha assignat un pressupost propi i suficient per a la formació dels treballadors o si la maquinària de l'empresa s'adequa a la normativa, etc.
 • Analitza els recursos de l'empresa destinats a l'acció preventiva.
  Verifica que els recursos materials i humans que destina l'empresa són els adequats per aplicar l'acció preventiva que deriva del resultat de l'avaluació de riscos laborals. Per exemple, si s'identifica un risc per exposició a un producte químic, s'ha de planificar l'acció preventiva per reduir el risc i és necessari assignar-hi recursos per poder fer-ho.

Accessos ràpids i copyright:

Centre per al desenvolupament professional Porta22

Barcelona Treball (Porta22)
Llacuna, 156-162, 08018 Barcelona
bcn.cat/treball

900533175
De dilluns a divendres de 9 a 18 h

Generalitat de Catalunya
Unió Europea FEDER
Unió Europea FSE