Ajuntament de Barcelona | Capital humàEl web de l'Ajuntament de Barcelona

Inici  > Fitxes Ocupacionals

Coneix aquesta ocupació

Altres denominacions

Responsable de projecte

Descripció

El/la cap de projecte industrial és la persona responsable de la direcció de projectes de desenvolupament (disseny, construcció i instal·lació) de productes o sistemes; projectes que diferiran segons el tipus d'indústria en la que desenvolupi les seves funcions.

Generalment les seves responsabilitats abracen tot el projecte, des de la concepció fins a la instal·lació, prova i lliurament del producte o sistema en funcionament per a l'empresa client, també és responsabilitat seva projectar les línies de producció i equips de treball, gestionant els recursos humans i materials que s'assignen al projecte. Aquest perfil sol dependre del/de la responsable d'oficina tècnica.

Tasques

Les tasques que duu a terme el/la cap de projecte industrial són les següents:
  • És responsable de la gestió de projectes en la seva globalitat, amb la finalitat de garantir llur execució òptima en quant a temps (calendaris), esforços, costos (humans i materials) i qualitat.
  • Estableix el programa d'execució del projecte en cadascuna de les seves fases.
  • Selecciona els components dels equips que integraran el projecte i assigna les tasques a l'equip humà que està al seu càrrec. També s'ocupa de gestionar el subministrament de l'equipament material necessari
  • Precisa i assigna els recursos necessaris per cadascun dels projectes en funció de l'estructura existent. Supervisa els proveïdors externs.
  • Realitza la posta en marxa de les línies de producció o equip de treball resultant, i comprovant que funcionin correctament.
  • Supervisa els progressos del projecte i gestiona les incidències que puguin aparèixer. Decideix les solucions que s'han d'adoptar i, atenent aquestes decisions, actualitza la planificació del projecte
  • S'encarrega d'informar sobre el desenvolupament del projecte a la direcció de l'empresa i a l'empresa client
  • Desenvolupa les tasques d'administració del projecte. Gestiona la documentació del projecte i s'ocupa del control i de la gestió econòmica del mateix
  • S'ocupa de la supervisió del procés de proves del sistema fins que l'empresa client l'accepta o l'aprova.

Accessos ràpids i copyright:

Centre per al desenvolupament professional Porta22

Barcelona Treball (Porta22)
Llacuna, 156-162, 08018 Barcelona
bcn.cat/treball

900533175
De dilluns a divendres de 9 a 18 h

Generalitat de Catalunya
Unió Europea FEDER
Unió Europea FSE