Ajuntament de Barcelona | Capital humàEl web de l'Ajuntament de Barcelona

Inici  > Fitxes Ocupacionals

Coneix aquesta ocupació

Altres denominacions

Controlador/a de qualitat; Analista de qualitat; Analista de control.

Descripció

La qualitat s'ha convertit en un factor que condiciona la competitivitat de les empreses i genera confiança entre la clientela i el públic consumidor pel que fa al producte subministrat i assegura una major eficiència en els processos. El control de qualitat busca aconseguir els objectius de qualitat que es requereixen durant les diferents operacions. Cobreix tot el procés de producció, des de les matèries primeres fins als productes finals, passant per diversos possibles intermedis.

El/La tècnic/a en control de qualitat sorgeix com una evolució de la figura de l'analista de laboratori i s'integra a equips de suport a la producció o al departament de qualitat de l'empresa. Les seves responsabilitats inclouen el mostratge estadístic de les matèries primeres i els productes intermedis i acabats, la realització d'anàlisis rutinàries i no rutinàries a partir de mètodes establerts, el calibratge i el manteniment d'equips, la gestió de la documentació dels assaigs i les mostres, la revisió del compliment de les especificacions i possibles desviacions i l'elaboració de documentació tècnica. El/La tècnic/a pot especialitzar-se en una àrea particular del control de qualitat (matèries primeres, control del procés o inventaris, avaluació del producte, R+D, etc.), i a partir d'aquí pot evolucionar cap a responsable de qualitat del torn, supervisor/a de laboratori o tècnic/a de garantia de qualitat, amb l'experiència suficient.

Tasques

Dins l'àrea de fabricació i integrat al laboratori de control de qualitat, les seves funcions inclouen:

 • Efectua operacions de preparació per a la realització d'assaigs de control de les matèries primeres i els productes.
  Coneix les ordres de feina diàries per saber quins productes ha de controlar.
  Agafa i identifica mostres representatives sota procediments establerts i paràmetres estadístics.
  Efectua la separació de mescles gasoses, líquides o sòlides mitjançant la tècnica adequada.
  Realitza el manteniment, el calibratge i el control dels instruments i els equips de laboratori.
  Neteja i arregla els equips i la maquinària utilitzats als assaigs.
 • És responsable de la realització d'anàlisis rutinàries i no rutinàries de matèries primeres i de productes en totes les fases de la cadena productiva, segons metodologies validades.
  Interpreta els procediments d'anàlisi, els mitjans, els productes i els reactius que s'han d'utilitzar i les dades que s'han d'obtenir.
  Du a terme assaigs físics i fisicoquímics per analitzar les propietats dels materials i identificar substàncies, això inclou mesures de viscositat, humitat, etc.
  Realitza anàlisis químiques qualitatives o quantitatives per identificar i mesurar les substàncies químiques a partir de tècniques instrumentals senzilles.
  Identifica i conta els microorganismes existents a partir de proves microbiològiques.
  Analitza les mostres d'aigua per assegurar-ne la qualitat en la producció segons el procediment de feina establert.
  Fa estudis d'estabilitat sobre els productes.
  Revisa i actualitza els procediments d'operació i pot realitzar aportacions a la resolució de problemes analítics o instrumentals.
 • Estableix la conformitat o no de les matèries primeres, intermèdies i material de condicionament, des del punt de vista de les especificacions establertes en control de qualitat.
  Revisa les dades obtingudes i prepara informes de validació o desviació respecte del compliment de les especificacions, i n'estudia les no conformitats.
  Prepara certificats d'anàlisis i assegura la revisió dels registres de lots abans de l'aprovació del responsable del laboratori o departament.
  Recomana modificacions dels paràmetres estàndard de qualitat o producció existents per obtenir la màxima qualitat dins dels límits de capacitat dels equips.
 • Registra dades i elabora informes tècnics dels assaigs realitzats, llavors en transmet els resultats al responsable.
  Entra dades i controla documents segons l'aplicació de procediments estadístics de control de qualitat.
  Manté registres del control de qualitat dels assaigs, reactius, proveïdors i equips, segons les normatives.
  Participa en la redacció de procediments normalitzats de treball (PNT) relacionats amb el control de qualitat.
 • Actua en tot moment segons les normes de seguretat i higiene, qualitat i mediambientals establertes i vetlla pel seu compliment.
  Opera tots els equips utilitzats en el control de qualitat segons les especificacions dels PNT.
  Proveeix suport tècnic sobre el control de qualitat a la producció i als departaments de R+D.

Accessos ràpids i copyright:

Centre per al desenvolupament professional Porta22

Barcelona Treball (Porta22)
Llacuna, 156-162, 08018 Barcelona
bcn.cat/treball

900533175
De dilluns a divendres de 9 a 18 h

Generalitat de Catalunya
Unió Europea FEDER
Unió Europea FSE