Ajuntament de Barcelona | Capital humàEl web de l'Ajuntament de Barcelona

Inici  > Fitxes Ocupacionals

Coneix aquesta ocupació

Altres denominacions

Responsable d'R+D+i. Investigador/a, Enginyer/a de recerca i desenvolupament

Descripció

L'enginyer/a d'R+D+i (Recerca, Desenvolupament i Innovació) s'encarrega d'investigar, planificar i desenvolupar possibles millores en els productes desenvolupats per la seva empresa, tant pel que fa a la tecnologia base del producte com pel que fa al procés de fabricació. És la persona responsable del disseny, execució, coordinació i desenvolupament de projectes que en un futur han d'esdevenir nous productes.

Aquest/a professional ha de tenir una gran capacitat d'innovació tecnològica i de desenvolupament de nous productes o components dels mateixos. Cal tenir en compte que, atesa la magnitud de les empreses d'alguns sectors industrials (per exemple, del sector de l'automoció o del sector ferroviari i dels vehicles industrials) l'enginyer/a de R+D+I haurà de liderar un grup de tècnics o tècniques amb un elevat nivell d'especialització.

La seva feina està destinada a augmentar el valor de les característiques dels productes en matèria de seguretat, precisió, prestacions, pes, etc.. Per realitzar aquesta tasca, a més de tenir una visió de futur, necessita estar al corrent dels darrers avenços tecnològics i de transferència tecnològica aplicats a altres productes i que puguin donar resposta a les necessitats de les empreses client. Igualment, porta a terme projectes de recerca sobre nous materials, noves aplicacions i de desenvolupament de noves tecnologies per a les empreses. En les ocasions en que les empreses no comptin amb un departament propi d'R+D+I, la feina de l'enginyer/a d'R+D+I és una alternativa per externalitzar el desenvolupament i testeig de nous productes mitjançant equipaments de recerca per fer proves de resistència, envelliment o desgast, per exemple.

Tasques

Encapçala els projectes d'R+D+i de l'empresa, tasca que inclou la gestió dels recursos assignats a cada projecte d'R+D+i. En general, els equips de treball dirigits tenen una composició multidisciplinària, depenent dels requeriments de la investigació i el treball es du a terme bàsicament a les instal·lacions de l'empresa mateix, si bé en funció de les necessitats de proves i assajos, una part es pot desenvolupar a les instal·lacions de l'empresa client. Les seves principals funcions són:
  • Analitza i selecciona idees de R+D+i. Defineix el pla estratègic del departament d'R+D+I, establint les directrius per organitzar i gestionar eficaçment la R+D+i, i s'assegura que aquestes s'implanten i mantenen dins de l'organització
  • Planifica i desenvolupa el procés necessari per a la realització del producte R+D+i, que inclou: disseny bàsic; disseny detallat; prova pilot; redisseny, demostració i producció; comercialització.
  • Crea els nous prototipus amb la finalitat de valorar-ne la viabilitat. Realitza les proves pertinents per seleccionar aquells que tenen possibilitats d'explotació industrial, realitzant les correccions i innovacions pertinents.
  • Determina la viabilitat econòmica dels projectes, els planifica els projectes i realitza l'assignació de responsabilitats.
  • Informa i facilita a la gerència tota la documentació necessària perquè es realitzi el projecte que donarà lloc a un nou producte, innovació o millora d'un producte ja existent.
  • Documenta el procés seguit. Els projectes generen una important documentació que, posteriorment, permetrà verificar que s'hagin acomplert els objectius marcats en el projecte inicial. També ha de cobrir els aspectes del procés de materialització (producció), dins els límits del projecte.
  • Elabora, si escau, la documentació de certificació del projecte. Alguns productes de la indústria requereixen una certificació de les autoritats públiques corresponents abans d'autoritzar-ne l'ús i la venda al mercat. En aquests casos, és un requisit ineludible a l'hora de permetre'n la comercialització.
  • Gestiona les publicacions i les patents amb el/la responsable del Departament. S'assegura que no es perdin activitats susceptibles de generar tecnologies pròpies i patents, a través de les quals es poden obtenir beneficis per transferència de tecnologia o per desgravacions fiscals.

Accessos ràpids i copyright:

Centre per al desenvolupament professional Porta22

Barcelona Treball (Porta22)
Llacuna, 156-162, 08018 Barcelona
bcn.cat/treball

900533175
De dilluns a divendres de 9 a 18 h

Generalitat de Catalunya
Unió Europea FEDER
Unió Europea FSE