Ajuntament de Barcelona | Capital humàEl web de l'Ajuntament de Barcelona

Inici  > Fitxes Ocupacionals

Coneix aquesta ocupació

Altres denominacions

Responsable SIG (Sistemes Integrats de Gestió)

Descripció

És el o la professional que planifica, gestiona i controla el conjunt dels procediments de gestió, ja sigui els relacionats amb l'àmbit de la qualitat, de la gestió dels impactes mediambientals o bé en el camp de la seguretat en el treball. La integració d'aquests tres sistemes de gestió no només permet optimitzar recursos aprofitant possibles sinèrgies sinó que a més possibilita una vinculació més gran dels sistemes amb l'estratègia de l'empresa i la millora de la qualitat de la gestió.

Tasques

  • Es responsabilitza de la implantació i seguiment del Sistema Integrat de Qualitat, Medi ambient i Seguretat de l'organització.
  • Elabora una proposta d'objectius i metes en Qualitat, Medi ambient i Seguretat, un programa per a la seva consecució i la documentació corresponent (manuals, procediments generals i específics, instruccions de treball, formats i registres), entre altres.
  • Informa periòdicament a Direcció General de l'estat i millora del Sistema Integrat de Gestió.
  • Estableix i gestiona l'aplicació de les normes de qualitat, medi ambient i seguretat en tots els processos de producció, i informa als o les responsables de producció de les incidències que detecta.
  • Rep el pla de producció, amb les anotacions de primeres matèries, materials a utilitzar, paràmetres a controlar (ex: temperatura a la qual ha de realitzar-se el procediment, qualitat, medi ambient), inspeccions i documentació a dur a terme. Identifica No Conformitats durant tot el procés de producció: des de l'entrada de primeres matèries fins a l'entrega dels productes.
  • Implementa auditories internes de Qualitat, Medi ambient i Seguretat i realitza un seguiment de l'eficàcia de les accions correctives i/o preventives proposades.
  • Gestiona el Pla de Manteniment i Calibratge d'equips de producció.
  • S'encarrega d'emplenar els registres generats pel Sistema Integrat de Gestió (fitxes de formació de personal, de manteniment i calibratges d'equips, de gestió de residus, no confomitats i accions correctives/preventives, etc.)
  • Revisa els registres dels resultats dels controls de paràmetres de procés i de les inspeccions que marca el pla de treball per a cada producte.
  • Gestiona el procés d'eliminació de residus (neteja d'equips i maquinària, subproductes intermedis).

Accessos ràpids i copyright:

Centre per al desenvolupament professional Porta22

Barcelona Treball (Porta22)
Llacuna, 156-162, 08018 Barcelona
bcn.cat/treball

900533175
De dilluns a divendres de 9 a 18 h

Generalitat de Catalunya
Unió Europea FEDER
Unió Europea FSE