Ajuntament de Barcelona | Capital humàEl web de l'Ajuntament de Barcelona

Inici  > Fitxes Ocupacionals

 

 Enviar

Enviar


Normativa

En compliment de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, l'informem que les dades recollides formaran part d'un fitxer automatitzat titularitat de BARCELONA ACTIVA SPM SA, amb domicili social al carrer Llacuna, 162-164 de Barcelona, amb les finalitats de gestionar les inscripcions i d'informar de les seves activitats i serveis dins el seu àmbit d'actuació. Vostè podrà exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i/o oposició mitjançant comunicació per escrit a Serveis Jurídics de BARCELONA ACTIVA SPM SA en el domicili esmentat.

 
Coneix aquesta ocupació

Altres denominacions

Tècnic de Planta Química; Enginyer de Processos.

Descripció

La majoria de les empreses espanyoles tenen la necessitat continua de millorar els processos per seguir sent competitives en entorns internacionals i respectar els principis de desenvolupament sostenible. Els sistemes avançats de control permeten el seguiment de tot el que succeeix a una planta i faciliten la seguretat integral pels processos i els treballadors. La continua actualització i aplicació de noves tecnologies demanen professionals cada cop més especialitzats. Bàsicament, el controlador de processos s'encarrega d'organitzar i controlar les activitats pròpies d'una planta química, valorant les diferents fases del procés productiu, proposant l'optimització de procediments de fabricació i supervisant la regularitat i la millora de la qualitat, així com la millora de la seguretat i del respecte pel medi ambient. Aquests professionals solen treballar en empreses de processament de petroli i gas natural, companyies petroquímiques, industrials, agrícoles i de producció d'especialitats químiques i farmacèutiques, coordinant equips de treball formats per personal de manteniment, control de qualitat i producció.

Tasques

En dependència del responsable de planta o del director d'operacions, aquests professionals es responsabilitzen de les següents tasques:

 • Participa en l'organització de la producció química d'un procés o del conjunt de la planta.
  Prepara els procediments normalitzats de treball per les diferents operacions, incloent-hi la posada en marxa, l'apagat i el funcionament normal del procés.
  Col·labora en l'establiment del programa de producció, aprofitant racionalment els recursos disponibles.
  S'encarrega del desenvolupament i de les aplicacions sobre la millora del procés productiu, avaluant les diferents operacions i els sistemes de fabricació dels productes.
  Influeix en la presa de decisions sobre el concepte del producte.
  Revisa el disseny, l'especificació i la implementació de nous processos, des del desenvolupament del producte fins les fases productives, d'acord amb objectius productius de qualitat, cost i lliurament.
  Du a terme estudis sobre el dimensionament de les instal·lacions productives per tal d'augmentar la capacitat de producció amb el menor cost possible.
  Enregistra dades, elabora informes de producció i desenvolupa el pressupost operatiu de la seva àrea de responsabilitat.
 • Supervisa l'estat dels equips, les instal·lacions i les operacions auxiliars pel procés.
  Controla el bon estat i operació dels equips i instal·lacions, i disposa la resolució de les avaries detectades.
  Desenvolupa i manté sistemes automàtics de mesura i regulació per processos continus i seqüencials.
  Participa en la planificació i la gestió dels muntatges que es realitzen en planta.
  Col·labora en les tasques de disseny, instal·lació i control de les noves unitats de producció.
  Controla l'operació dels equips i instal·lacions per a la generació i transmissió de calor, el condicionament d'aire i altres gasos inerts, el transport i la distribució de matèries sòlides o fluides, i de calderes de vapor, d'acord amb les normes establertes al procés químic industrial.
  Autoritza les ordres de treball per manteniment.
 • Coordina la producció i el control del procés químic industrial.
  Du a terme el monitoratge de l'eficiència, la productivitat i la seguretat de la planta, realitzant observacions i mesures i interpretant les dades procedents de la resta del personal tècnic i operatiu.
  Executa els plans de fabricació, assegurant el compliment dels nivells de productivitat i qualitat dintre dels terminis establerts.
  Controla la programació de mescles i solucions, l'obtenció de sòlids o fluids per mitjà d'operacions de separació mecànica o difusional, i l'obtenció de productes químics mitjançant reaccions químiques.
  Optimitza el funcionament dels equips i els processos, tenint en compte diferents paràmetres, com l'eficàcia, la fiabilitat del producte i la reducció de residus, i resol les incidències observades.
  Supervisa l'elaboració de les anàlisis i les proves de laboratori corresponents al tipus de producte.
  Treballa conjuntament amb altres especialistes, incloent-hi els científics responsables del control de qualitat de les matèries primeres i els productes intermedis i acabats, els responsables comercials de les especificacions del producte i els esquemes de producció, i amb el personal operatiu.
  Supervisa i coordina les activitats dels treballadors que operen a la planta.
 • Garanteix la qualitat dels productes abans, durant i després del procés químic industrial.
  Interpreta, controla i avalua el compliment del pla de qualitat durant el procés químic industrial, per a la primera matèria i els productes intermedis i acabats.
  Supervisa la regularitat i la millora de la qualitat.
 • Compleix i fa complir les normes de correcta fabricació, seguretat i ambientals de procés químic.
  Assumeix responsabilitats en l'avaluació del risc, estudiant els perills potencials del procés pels treballadors, la població i el medi ambient, conjuntament amb els especialistes en la matèria.
  Participa en les auditories i els programes de seguretat i proveeix la resposta en cas d'emergència.
  Participa en la investigació d'accidents.
 • Realitza la formació dels operaris relativa a procediments de treball, seguretat i política d'empresa.


Accessos ràpids i copyright:

Centre per al desenvolupament professional Porta22
Convent de Sant Agustí
Ca n'Andalet

Barcelona Treball (Porta22)
+34 934 019 899
bcn.cat/treball

Barcelona Activa Seu Central
Llacuna, 162-164
08018 Barcelona
+34 934 019 777
bcn.cat/barcelonactiva

Generalitat de Catalunya
Unió Europea FEDER
Unió Europea FSE