Ajuntament de Barcelona | Capital humàEl web de l'Ajuntament de Barcelona

Inici  > Fitxes Ocupacionals

 

 Enviar

Enviar


Normativa

En compliment de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, l'informem que les dades recollides formaran part d'un fitxer automatitzat titularitat de BARCELONA ACTIVA SPM SA, amb domicili social al carrer Llacuna, 162-164 de Barcelona, amb les finalitats de gestionar les inscripcions i d'informar de les seves activitats i serveis dins el seu àmbit d'actuació. Vostè podrà exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i/o oposició mitjançant comunicació per escrit a Serveis Jurídics de BARCELONA ACTIVA SPM SA en el domicili esmentat.

 
Coneix aquesta ocupació

Altres denominacions

Especialista en manteniment parcs eòlic; Operador/a en el muntatge d'aerogeneradors

Descripció

L'operador/a de parc eòlic realitza les operacions relacionades amb el muntatge i el manteniment que assegurin el correcte funcionament d'un parc eòlic avaluant i prevenint els possibles riscos professionals.

Desenvolupa la seva activitat professional en tot tipus d'empreses encarregades d'efectuar el subministrament, muntatge, posada en servei, gestió d'operació i manteniment d'instal·lacions d'energia eòlica per a la producció d'electricitat.

Tasques

 • Comprèn i interpreta els projectes d'instal·lacions eòliques:
  Identifica i localitza els diferents components del muntatge o instal·lació en el seu emplaçament a partir de les instruccions rebudes o dels plànols i especificacions tècniques corresponents.
  Interpreta els plànols i les especificacions tècniques dels equips i instal·lacions a mantenir per conèixer amb claredat i precisió l'actuació que s'ha de realitzar i establir la seqüència d'intervenció del manteniment.
  Determina la possible disfunció entre el projecte de la instal·lació i les característiques dels materials recepcionats adoptant les decisions tècniques i organitzatives que siguin procedents.
  Estableix la seqüència de les tasques de muntatge a partir de les instruccions, plànols i documentació tècnica optimitzant el procés de seguretat, mètode i temps.
  Selecciona els materials, eines i altres recursos tècnics adequadament al tipus d'instal·lació eòlica a realitzar.
  Prepara l'àrea de treball d'acord amb els requeriments de la pròpia obra i segons els procediments de treball establerts.
 • Coneix i interpreta la normativa vigent aplicable a les instal·lacions d'energia eòlica i al seu equipament, especialment als aerogeneradors:
  Identifica els riscos professionals, mecànics, elèctrics d'acord amb el pla de seguretat realitzat abans d'iniciar el muntatge o manteniment de la instal·lació d'energia eòlica.
  Selecciona de forma apropiada els mitjans de protecció davant dels riscos derivats del muntatge i manteniment per evitar accidents.
  Manté en condicions d'ordre i neteja les zones de treball de la seva responsabilitat a fi d'evitar accidents.
  Segueix el protocol d'actuació en casos d'emergència adaptat a la situació corresponent.
 • Coneix, preveu i avalua els riscos laborals associats a les operacions amb aerogeneradors:
  Interpreta i aplica en cada situació el manual de seguretat de l'empresa de forma correcta.
  Identifica els riscos derivats d'accidents en els accessos a parcs eòlics.
  Identifica els riscos derivats de caigudes, cops, atracaments i atropellaments de maquinària.
  Identifica els riscos elèctrics inherents a les instal·lacions elèctriques.
  Valora i classifica les possibles conseqüències per a les persones de cada un dels riscos identificats.
  Gestiona les mesures de control i de prevenció de riscos adoptant les decisions tècniques i organitzatives que siguin procedents.
  Transmet les recomanacions de seguretat laboral a les persones que, sota la seva responsabilitat, participen en les tasques de muntatge, operació o manteniment d'aerogeneradors.
  Examina, prova i utilitza els equips i sistemes de seguretat dels parcs eòlics.
  Posa en marxa els sistemes i manté el seu correcte funcionament.
 • Coneix i interpreta els Plans de Seguretat de l'empresa i participa en la seva millora:
  Segueix els procediments per a la parada segura de la turbina.
  Realitza, intervenint en el sistema hidràulic d'acord amb el mètode i normativa corresponent, les maniobres per a la seguretat davant dels riscos elèctrics de l'aerogenerador i normativa corresponent.
  Realitza les operacions amb substàncies i materials perillosos d'acord amb les exigències reglamentàries i el pla de seguretat de l'empresa.

Accessos ràpids i copyright:

Centre per al desenvolupament professional Porta22
Convent de Sant Agustí
Ca n'Andalet

Barcelona Treball (Porta22)
+34 934 019 899
bcn.cat/treball

Barcelona Activa Seu Central
Llacuna, 162-164
08018 Barcelona
+34 934 019 777
bcn.cat/barcelonactiva

Generalitat de Catalunya
Unió Europea FEDER
Unió Europea FSE