Ajuntament de Barcelona | Capital humàEl web de l'Ajuntament de Barcelona

Inici  > Fitxes Ocupacionals

 

 Enviar

Enviar


Normativa

En compliment de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, l'informem que les dades recollides formaran part d'un fitxer automatitzat titularitat de BARCELONA ACTIVA SPM SA, amb domicili social al carrer Llacuna, 162-164 de Barcelona, amb les finalitats de gestionar les inscripcions i d'informar de les seves activitats i serveis dins el seu àmbit d'actuació. Vostè podrà exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i/o oposició mitjançant comunicació per escrit a Serveis Jurídics de BARCELONA ACTIVA SPM SA en el domicili esmentat.

 
Coneix aquesta ocupació

Altres denominacions

Tècnic/a EAC

Descripció

És un/a tècnic/a que treballa per a una entitat ambiental de control (EAC). Les EAC són empreses que col·laboren amb l'administració per portar a terme les funcions que determina la Llei d'intervenció integral de l'administració ambiental. Aquestes funcions són els controls inicials, periòdics i singulars dels centres o establiments susceptibles d'afectar el medi ambient, la seguretat i la salut de les persones. Les EAC estan acreditades per als controls d'una o diverses tipologies d'activitat: industrials, mineres, energètiques, agrícoles i ramaderes, comercials i de serveis, recreatives, d'espectacles i d'oci. I els/les tècnics/ques que hi treballen també estan acreditats per a determinades activitats.

Tasques

Depenent del moment en el qual es realitza el control (inici de l'activitat, quan l'activitat ja està en funcionament o en moments puntuals):
 • Programa la recollida de mostres i la realització d'anàlisis, per verificar els resultats i classificar els residus, les emissions atmosfèriques i els abocaments d'aigües residuals.
 • Coordina i programa les tasques de l'equip involucrat en la inspecció i el control (operaris i tècnics).
 • Tracta directament amb els/les directius/ves i tècnics/ques de l'empresa on es realitzen la inspecció i el control.
 • Realitza dictàmens pel que fa al funcionament, l'estat, el manteniment i els sistemes d'autocontrol dels efluvis de les instal·lacions d'activitats potencialment contaminants, i a l'eficàcia de les mesures de correcció adoptades.
 • Informa sobre l'acompliment de la normativa sectorial de les activitats.
 • Si l'EAC està acreditada per a aquesta funció, verifica l'acompliment dels requisits sobre la concessió de l'etiqueta ecològica i valida les declaracions ambientals conforme al Reglament Europeu 1836/93 (EMAS) o realitza la certificació segons la norma UNE-EN-ISO 14001:2004.
 • Participa en l'auditoria ambiental, segons especifica una norma del sistema de gestió mediambiental.
 • Avalua la idoneïtat de les tecnologies aplicades a un procés industrial o productiu específic.
 • Controla la qualitat, seguretat i eficàcia dels equips i instal·lacions industrials relacionades amb la racionalització en l'ús de recursos naturals i primeres matèries.
 • Controla la conformitat dels equips i instal·lacions industrials conforme als reglaments de seguretat i normes aplicables per evitar accidents i prevenir riscos.
 • Avalua els plans d'emergència i de prevenció de riscos en el sistemes productius, així com les condicions en la manipulació de substàncies perilloses.
 • En funció de les autoritzacions de què disposi l'EAC, realitza el control d'instal·lacions elevadores, d'aparells a pressió, etc., i el seguiment i el control de qualitat dels productes amb denominació d'origen, la certificació de productes agroalimentaris i els distintius de garantia de qualitat ambiental.


Accessos ràpids i copyright:

Centre per al desenvolupament professional Porta22
Convent de Sant Agustí
Ca n'Andalet

Barcelona Treball (Porta22)
+34 934 019 899
bcn.cat/treball

Barcelona Activa Seu Central
Llacuna, 162-164
08018 Barcelona
+34 934 019 777
bcn.cat/barcelonactiva

Generalitat de Catalunya
Unió Europea FEDER
Unió Europea FSE