Ajuntament de Barcelona | Capital humàEl web de l'Ajuntament de Barcelona

Inici  > Fitxes Ocupacionals

Tècnic/a especialista en gestió de residus industrials

 

 Enviar

Enviar


Normativa

En compliment de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, l'informem que les dades recollides formaran part d'un fitxer automatitzat titularitat de BARCELONA ACTIVA SPM SA, amb domicili social al carrer Llacuna, 162-164 de Barcelona, amb les finalitats de gestionar les inscripcions i d'informar de les seves activitats i serveis dins el seu àmbit d'actuació. Vostè podrà exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i/o oposició mitjançant comunicació per escrit a Serveis Jurídics de BARCELONA ACTIVA SPM SA en el domicili esmentat.

 
Coneix aquesta ocupació

Altres denominacions

Responsable de residus

Descripció

El/La tècnic/a especialista en gestió de residus és una persona designada per l'empresa productora o posseïdora de residus per desenvolupar-ne les funcions de control, vigilància, informació i distribució. Cal que tingui els coneixements necessaris sobre gestió de residus; és a dir, ha de conèixer els procediments per a la gestió dels residus industrials, les característiques del catàleg de residus, els transportistes i els gestors autoritzats, etc. Ha de saber, en definitiva, quina és la disposició per a cada residu, quina és la destinació, la documentació que ha de complimentar i el procés que ha de seguir el residu. Pot ser un/a treballador/a de l'empresa i treballar sota les ordres i directrius que en regeixen el funcionament, o per a l'empresa "gestora dels residus", que és la que fa el tractament corresponent.

Tasques

En la indústria:
 • Incideix en el sistema per minimitzar la generació de residus.
 • Determina la viabilitat dels residus generats per ser gestionats com a subproductes i utilitzar-los en un altre procés productiu.
 • Fa la classificació, segregació i caracterització, amb un laboratori extern, si escau, dels residus generats.
 • Envasa, etiqueta i emmagatzema els residus o ordena aquestes accions als operaris al seu càrrec.
 • Determina quina serà la destinació per a cada tipus de residu i els tracta a la pròpia empresa o a través d'un transportista i un gestor autoritzats.
 • Gestiona i manté actualitzada tota la documentació relativa a la gestió dels residus (fitxes d'acceptació, fulls de seguiment, declaració anual, etc.).
 • Representa l'empresa davant els organismes competents.
 • Formalitza correctament la Declaració anual de residus industrials (DARI)
 • Formalitza les fitxes d'acceptació, les fitxes de destinació i els fulls de seguiment dels diferents residus d'acord amb el capítol II del Decret 93/1999 de 6 d'abril, sobre procediments de gestió de residus.
 • Utilitza per al transport dels residus generats empreses inscrites al Registre de Transportistes i amb autorització específica per al residu d'acord amb el capítol II del Decret 93/1999.
 • Informa el/la transportista en el moment de formalitzar el transport sobre les característiques i els perills dels residus a transportar i sobre el mètode d'actuació en cas d'accident.
 • Porta al dia un registre propi de residus.
 • Realitza un estudi de minimització de residus especials d'acord amb el RD de 20 de juny de 1997, núm. 952/1997.
 • Realitza el Pla de Prevenció de Residus d'Envasos.
En empreses de gestió de residus:
 • Comprova les característiques del residu lliurat al gestor segons es determina en les fitxes d'acceptació i en el Catàleg de Residus.
 • Estableix el sistema de valorització o tractament adequat en cada cas i garanteix que els residus es manipulin de la millor forma possible.
 • Controla l'aplicació correcta de les tècniques de valorització i tractament.
 • Porta al dia un registre d'entrades i sortides de residus i matèries.
 • Gestiona els residus generats per la pròpia planta.
 • Gestiona tota la documentació determinada per la normativa en relació a les obligacions dels gestors de residus davant de l'organisme corresponent.

Accessos ràpids i copyright:

Centre per al desenvolupament professional Porta22
Convent de Sant Agustí
Ca n'Andalet

Barcelona Treball (Porta22)
+34 934 019 899
bcn.cat/treball

Barcelona Activa Seu Central
Llacuna, 162-164
08018 Barcelona
+34 934 019 777
bcn.cat/barcelonactiva

Generalitat de Catalunya
Unió Europea FEDER
Unió Europea FSE