Ajuntament de Barcelona | Capital humàEl web de l'Ajuntament de Barcelona

Inici  > Fitxes Ocupacionals

Tècnic/a especialista en gestió de residus industrials

 

 Enviar

Enviar


Normativa

En compliment de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, l'informem que les dades recollides formaran part d'un fitxer automatitzat titularitat de BARCELONA ACTIVA SPM SA, amb domicili social al carrer Llacuna, 162-164 de Barcelona, amb les finalitats de gestionar les inscripcions i d'informar de les seves activitats i serveis dins el seu àmbit d'actuació. Vostè podrà exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i/o oposició mitjançant comunicació per escrit a Serveis Jurídics de BARCELONA ACTIVA SPM SA en el domicili esmentat.

 
Coneix aquesta ocupació

Altres denominacions

Responsable de residus

Descripció

El tècnic especialista en gestió de residus és una persona designada pel productor o pel posseïdor de residus per desenvolupar-ne les funcions de control, vigilància, informació i distribució. Cal que tingui els coneixements necessaris sobre gestió de residus; és a dir, ha de conèixer els procediments per a la gestió dels residus industrials, les característiques del catàleg de residus, els transportistes i els gestors autoritzats, etc. Ha de saber, en definitiva, quina és la disposició per a cada residu, quina és la destinació, la documentació que ha de complimentar i el procés que ha de seguir el residu. Pot ser un treballador de l'empresa i treballar sota les ordres i directrius que en regeixen el funcionament, o per a l'empresa "gestora dels residus", que és la que fa el tractament corresponent.

Tasques

En la indústria:
 • Incideix en el sistema per minimitzar la generació de residus.
 • Determina la viabilitat dels residus generats per ser gestionats com a subproductes i utilitzar-los en un altre procés productiu.
 • Fa la classificació, segregació i caracterització, amb un laboratori extern, si escau, dels residus generats.
 • Envasa, etiqueta i emmagatzema els residus o ordena aquestes accions als operaris al seu càrrec.
 • Determina quina serà la destinació per a cada tipus de residu i els tracta a la pròpia empresa o a través d'un transportista i un gestor autoritzats.
 • Gestiona i manté actualitzada tota la documentació relativa a la gestió dels residus (fitxes d'acceptació, fulls de seguiment, declaració anual, etc.).
 • Representa l'empresa davant els organismes competents.
 • Formalitza correctament la Declaració anual de residus industrials (DARI)
 • Formalitza les fitxes d'acceptació, les fitxes de destinació i els fulls de seguiment dels diferents residus d'acord amb el capítol II del Decret 93/1999 de 6 d'abril, sobre procediments de gestió de residus.
 • Utilitza per al transport dels residus generats empreses inscrites al Registre de Transportistes i amb autorització específica per al residu d'acord amb el capítol II del Decret 93/1999.
 • Informa el transportista en el moment de formalitzar el transport sobre les característiques i els perills dels residus a transportar i sobre el mètode d'actuació en cas d'accident.
 • Porta al dia un registre propi de residus.
 • Realitza un estudi de minimització de residus especials d'acord amb el RD de 20 de juny de 1997, núm. 952/1997.
 • Realitza el Pla de Prevenció de Residus d'Envasos.
En empreses de gestió de residus:
 • Comprova les característiques del residu lliurat al gestor segons es determina en les fitxes d'acceptació i en el Catàleg de Residus.
 • Estableix el sistema de valorització o tractament adequat en cada cas i garanteix que els residus es manipulin de la millor forma possible.
 • Controla l'aplicació correcta de les tècniques de valorització i tractament.
 • Porta al dia un registre d'entrades i sortides de residus i matèries.
 • Gestiona els residus generats per la pròpia planta.
 • Gestiona tota la documentació determinada per la normativa en relació a les obligacions dels gestors de residus davant de l'organisme corresponent.

Accessos ràpids i copyright:

Centre per al desenvolupament professional Porta22
Convent de Sant Agustí
Ca n'Andalet

Barcelona Treball (Porta22)
+34 934 019 899
bcn.cat/treball

Barcelona Activa Seu Central
Llacuna, 162-164
08018 Barcelona
+34 934 019 777
bcn.cat/barcelonactiva

Generalitat de Catalunya
Unió Europea FEDER
Unió Europea FSE