Ajuntament de Barcelona | Capital humàEl web de l'Ajuntament de Barcelona

Inici  > Fitxes Ocupacionals

Tècnic/a en control de la contaminació atmosfèrica en instal·lacions industrials

 

 Enviar

Enviar


Normativa

En compliment de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, l'informem que les dades recollides formaran part d'un fitxer automatitzat titularitat de BARCELONA ACTIVA SPM SA, amb domicili social al carrer Llacuna, 162-164 de Barcelona, amb les finalitats de gestionar les inscripcions i d'informar de les seves activitats i serveis dins el seu àmbit d'actuació. Vostè podrà exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i/o oposició mitjançant comunicació per escrit a Serveis Jurídics de BARCELONA ACTIVA SPM SA en el domicili esmentat.

 
Coneix aquesta ocupació

Altres denominacions

Tècnic/a en contaminació atmosfèrica

Descripció

Les substàncies presents a l'atmosfera en unes concentracions superiors a les habituals s'anomenen contaminants. En general, els contaminants els emet una font, i aquest procés es coneix com "emissió". D'altra banda, en un punt determinat de l'ambient hi ha una concentració determinada de contaminant (quantitat de contaminant per metre cúbic d'aire). Aquesta mesura es coneix com nivell "d'immissió".

El/La tècnic/a en control de la contaminació atmosfèrica és l'encarregat/da d'enregistrar contaminacions tant en emissió com en immissió, de realitzar el manteniment, la calibració i el control del funcionament dels equips manuals i automàtics de mostra i anàlisi, i de dur a terme el control i el manteniment dels equips i instal·lacions de tractament de les emissions.

Tasques

Aplica els protocols, normes i procediments establerts per al control de la contaminació atmosfèrica.
 • Realitza les operacions de control i presa de mostres per a l'anàlisi posterior al laboratori en els punts d'emissió.
 • Examina els resultats analítics dels paràmetres per valorar la idoneïtat del funcionament dels equips i instruments de mesura.
 • Verifica el funcionament correcte dels sistemes de tractament i control i aplica les mesures correctores adients a les disfuncions d'un equip o aparell.
 • Calibra els aparells automàtics de controls d'emissions instal·lats de forma fixa.
 • Revisa els sistemes de control d'emissions (contaminants que la indústria desprèn a l'atmosfera).
 • Mesura els nivells d'immissió de contaminants quan l'Administració ho requereix. (Presència de contaminants a l'aire, en diferents punts receptors.)
 • Revisa els sistemes d'autocontrol d'immissions.
 • Contrasta els resultats obtinguts amb els límits d'emissió pels contaminants especificats al Decret 833/1975 i en altra normativa relacionada.
 • Col·labora amb les Entitats Ambientals de Control (EAC) en els controls periòdics d'emissions.
 • Realitza el control de la qualitat de l'aire exterior (immissions) (en determinades indústries)
 • Porta un llibre de registre d'emissions, segons model oficial.
 • Organitza el servei de prevenció i correcció de la contaminació de l'atmosfera.
 • Col·labora en la gestió de l'autorització, llicència o comunicació ambiental (Llei 3/1998 d'IIAA) amb la realització, en el seu cas, de l'avaluació d'impacte ambiental.
 • Sol·licita els drets d'emissió de gasos d'efecte hivernacle si l'empresa es troba inclosa a l'annex I de la "Ley 1/2005, de 9 de marzo, por la que se regula el régimen del comercio de derechos de emisión de gases de efecto invernadero"

Accessos ràpids i copyright:

Centre per al desenvolupament professional Porta22
Convent de Sant Agustí
Ca n'Andalet

Barcelona Treball (Porta22)
+34 934 019 899
bcn.cat/treball

Barcelona Activa Seu Central
Llacuna, 162-164
08018 Barcelona
+34 934 019 777
bcn.cat/barcelonactiva

Generalitat de Catalunya
Unió Europea FEDER
Unió Europea FSE