Ajuntament de Barcelona | Capital humàEl web de l'Ajuntament de Barcelona

Inici  > Fitxes Ocupacionals

Coneix aquesta ocupació

Descripció

Aquest/a professional generalment exerceix la seva professió en empreses transitàries, que són les que s'ocupen de la gestió de les mercaderies que cal transportar, assumint de fet el disseny i implementació de les cadenes logístiques de trànsit intermodal del comerç internacional que té lloc per via marítima.

El/la transitari/ària dissenya l'itinerari de qualsevol mercaderia que es desplaci a qualsevol lloc del món. Coneix la naturalesa general i les característiques de les mercaderies que cal transportar i estudia els itineraris més apropiats i els diferents mitjans de transport, escollint les millors solucions en funció dels costos, el temps i la seguretat.

La tasca d'aquest/a professional són d'especial rellevància en les duanes i en els tràmits burocràtics i fronterers lligats a la importació i exportació de mercaderies i el trànsit de persones. Actua com a agent facilitador entre els vaixells que transporten persones o mercaderies, les empreses gestores de les terminals de càrrega i descàrrega de persones i mercaderies i les autoritats portuàries del país d'arribada i emissió.

La feina d'aquest/a tècnic/a s'inicia quan la clientela es posa en contacte per a què la seva mercaderia sigui transportada a nivell internacional. Té la responsabilitat d'organitzar i coordinar el transport marítim de mercaderies segons la comanda i especificacions del/de la client/a. És també la persona responsable de controlar la situació de les mercaderies dins del procés logístic, per tal de conèixer en tot moment on es troben.

La professió de tècnic/a transitari/ària de vaixells (ship agent) és molt antiga i està lligada a la història i evolució del trànsit marítim internacional, ja que presta assistència a l'empresa naviliera (o armador/a), al capità/ana del vaixell, a les autoritats portuàries i a les empreses gestores de les terminals de càrrega i descàrrega. Per tant, ha de ser una persona de confiança i coneixedora del port, per tal de ser capaç de fer que l'escala i l'operativa del vaixell es desenvolupin de manera ràpida i eficient.

La figura de l'empresa transitària es troba regulada pel dret mercantil internacional i les seves funcions estan clarament definides per la normativa de comerç internacional.

Tasques

 • Assegura la traçabilitat de les mercaderies per conèixer en tot moment en quin punt de la cadena del trànsit marítim es troba.
 • Transmet l'expedient a Duanes per despatxar les mercaderies.
 • Rep les ordres de transport, factures i altres documents de la clientela o corresponsals.
 • Emet albarans de lliurament de mercaderies pels magatzems i transportistes.
 • Contacta i contracta els/les transportistes per preveure les càrregues.
 • Fa el pagament del servei de transport i porta el control dels costos.
 • Rep les conformitats dels albarans de lliurament.
 • Assegura el compliment de la documentació administrativa associada a la mercaderia, inclosa la corresponent a productes especials (per exemple, mercaderies perilloses) i també les assegurances.
 • Porta el control de l'arribada, emmagatzematge i sortida de les mercaderies del magatzem.
 • Emet els documents de transport de les mercaderies.
 • Emet la llista de càrrega de les mercaderies i organitza la càrrega al mitjà de transport que correspongui.

Accessos ràpids i copyright:

Centre per al desenvolupament professional Porta22

Barcelona Treball (Porta22)
Llacuna, 156-162, 08018 Barcelona
bcn.cat/treball

900533175
De dilluns a divendres de 9 a 18 h

Generalitat de Catalunya
Unió Europea FEDER
Unió Europea FSE